MARTENS NATIONALE BORG-MAATSCHAPPIJ KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN DOETINCHEM i6 DE RAIFFEISEN-BODE. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassiers van de Coöp. Boeren leenbank alhier, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JAC. SPRUYT, die gedurende 26 jaar de belangen van de Bank heeft behartigd. Zijn gedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. HET BESTUUR. Boskoop, 17 Juli 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank Putten, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer ABEL VAN WINKOOP, in den ouderdom van ruim 69 jaar. De overledene was vanaf de oprichting in October 1937 lid van den Raad van Toezicht, in welke functie de belangen der Bank door hem op zeer serieuze wijze werden behartigd. Met dankbaarheid zullen wij steeds hem en zijn werk voor onze Bank blijven gedenken. Putten, 24 Juli 1939. In diepe verslagenheid en met innig leedwezen, geven hiermede Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöperatieve Boerenleenbank „Streefkerk en Nieuw-Lekkerland" kennis van het zeer plotseling overlijden van den Heer ARIE DE JONG Czn., in den ouderdom van ruim 64 jaar. Hij was een der oprichters onzer Bank in 1920 en diende haar sindsdien als haar Secretaris. Het is met groote dankbaarheid en waardeering, als wij hier van deze plaats een woord van hulde brengen aan zijn jarenlang betoonde toewijding voor zijn taak, die hij steeds met de grootste nauwgezetheid vervulde, gedragen door zijn humane levensopvatting. In erkentelijkheid zal bij onze instelling de herinnering aan hem blijven voortleven. Streefkerk, 20 Juli 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Scharnegoutum geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer H. JONGSMA, in den ouderdom van 67 jaar. De overledene behoorde tot de oprichters van de Bank en be kleedde van 1915 tot 1927 de functie als Kassier, nadien als secretaris van het Bestuur. Met toewijding en nauwgezethehid heeft hij de belangen der Bank behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voort leven. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassiers der Coöp. Boeren leenbank te Nieuwe-Pekela, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer P. BOERLAND, in den ouderdom van 74 jaar. Vanaf de oprichting der Bank in 1913 heeft de overledene als Voorzitter van de Raad van Toezicht de belangen der Bank met de grootste toewijding en nauwgezetheid behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Nieuwe-Pekela, 28 Juli 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Zuidhorn geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer THEUNIS KLOOSTERMAN, die vanaf de oprichting als lid van het Bestuur met groote toe wijding de belangen der Bank heeft voorgestaan en behartigd. Zuidhorn, 28 Juni 1939. Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. KOPER- VERNIK- roest- Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heeit ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. HoofdkantoorHeerestraat 101-101a Telefoon 734 BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAFE DEPOSITS Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. BORGVERZEKERINGEN voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 8