UIT ONZE BOERENLEENBANKEN Advertentiën. DE RAIFFEISEN-BODE '5 3 Nederland 1936 3 °/o Nederland 1937 33y2 °/o Nederland '38 3 Ned. Indië 1937a 3j^°/o Amsterdam 1937 3^%) 's-Gravenhage '37 II 3j4%> Rotterdam 1937 6e 3i/2°/o Fr. Gr. Hyp. Bank 3j4°/o Ned. Hyp. Bank 3^°/o Utr. Hyp. Bank Aand. Koninklijke Olie Aand. Lever Brothers Unilever Aand. Philips Gloeilampen Aand. Handelsver. „Amsterdam'' Aand. Nederlandsche Bank Aand. Nederlandsche Scheepvaart Unie Aand. Deli Batavia Rubber Aand. Deli Batavia Tabak Cert. Anaconda Copper Cert. Shell Union Oil Slot-noteeringen. 3 Juli 98'/. 9i7,6 95 925/,6 967s 99 V8 96«/. 9774 9672 9474 29272 1287, 2001/, 389 17 Juli V.K. G.L. 10474 128 7/8 136 177,6 87,6 G.L. ®913/16 9574 93 967/s 993/8 965/s 97 9574 93 302 12774 '977a 400 "974 10; 1317/8 13072 ■97,6 87» G.B. B. G.B. 27 Juli 9974 937a 977a 9574 97 10 o1/, 967, 987a 98 96 305 129 2017 4 40272 122 10774 13972 13172 2 O5/8 8'7n *G.B. *G.B V.K. V.K. *G.L. *G.B. *G.L. Functie-verdeeling Bestuur Grondkapitaalbank. Het Bestuur van de Grondkapitaalbank heeft in zijn vergadering van 6 Juli de functies als volgt verdeeld Voorzitter de Heer Stroink, Vice-Voorzitter de Heer Ny- singh, Secretaris de Heer Baron van Dorth tot Medler en Vice-Secretaris de Heer Bierema. Spreekuren Juridisch Bureau. ALKMAAR (Landbouwhuis 10.tot 12.30 uur) Vrijdag 11 Augustus (Mr. Nix). LEEUWARDEN. In verband met de vacanties zal in Augustus geen spreekuur te Leeuwarden worden gehou den. Het eerstvolgende spreekuur zal dus worden ge houden op 1 September a.s. (Oranje-hotel 10.1512.30). Vacantieregeling H.H. Kassiers. Men wordt verzocht van de vacantieregeling tijdig kennis te geven, onder vermelding van naam en adres van den plaatsvervanger. Deze mededeeling zal van het Bestuur der Bank moeten uitgaan en derhalve geteekend moeten worden door twee Bestuursleden. Het Handboekje. Tegen het einde van dit jaar zal tot een nieuwe uitgave van het Handboekje overgegaan worden. Ter voorkoming van overbodig zetwerk voor den drukker is het gewenscht, dat de juiste samenstelling van Bestuur en Raad van Toe zicht van elke Bank zooveel mogelijk bekend is. De goede gewoonte, waarop wij in enkele vorige nummers van „de Raiffeisen-Bode" hebben gewezen, bracht ons van het meerendeel der Banken reeds een volledige opgave van namen, adressen en functieverdeeling, zoodat, wat die Banken betreft, de gegevens zonder veel moeite en verdere correctie in het nieuwe Handboekje opgenomen zullen kunnen worden. De Banken, welke nog geen noodzakelijk geworden correctie op de bij de Centrale Bank bekende gegevens hebben ingezonden, zullen bij lezing dezer mede deeling het „verzuim" misschien nog wel even willen her stellen. Mededeelingen over telefoon- en postrekening nummers zullen wij eveneens gaarne ontvangen. Indien wijziging van het bekende telefoonnummer tengevolge van automatiseering noodzakelijk geworden is of binnenkort zal worden, wil men ook daarvan wel even mededeeliné doen. Voor zooveel noodig verzoeken wij aan de Secretarissen van de Ringbesturen opgave van verlangde wijzigingen te willen inzenden. Stenografisch Verslag. Het stenografisch verslag van de Algemeene Vergade ring van 26 Mei werd dezer dagen aan de leden toege zonden. Opening bankgebouw te Langezwaag. Op eenvoudige wijze werd het nieuwe bankgebouw met kassierswoning op 3 Juli j.1. geopend. Bestuur en Raad van Toezicht waren daarvoor in het nieuwe kantoor bijeen. De openingsrede werd gehouden door Ds. J. M. Natzijl, die wegens aanstaand vertrek 1 Juli is afgetreden als kassier en die in zijn rede een overzicht gaf van de geschiedenis der Bank, welke hij 28 jaar heeft geadmini streerd. Tot herinnering bood hij Bestuur en Raad van Toezicht aan een Balansboek; waarin de 28 balansen en diverse gegevens waren ingeschreven. De Heer J. W. de Jong, tot nog toe Directeur, maar thans kassier geworden, bood namens de Bank Ds. Natzijl een gedenkboek aan, waarin een en ander betreffende den groei van de Bank staat vermeld en waarin een groot aantal leden hun handteekening hebben geplaatst. Moge het hebben van een eigen bankgebouw de betee- kenis en de bloei der Bank ten goede komen. Heden overleed de Heer JACOB A. GOEDEGEBUURE, Kassier onzer Coöp. Boerenleenbank, in den ouderdom van ruim 26 jaar. Hoewel als zoodanig nog slechts eenigen tijd werkzaam, heeft hij getoond een ijverig en bekwaam ambtenaar te zijn. HET BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT DER COÖP. BOERENLEENBANK. St. Annaland, 1 Juli 1939. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Zuidbarge geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer J. BULTS, in leven voorzitter van de Raad van Toezicht. Gedurende 27 jaar heeft de overledene de belangen der Bank met groote nauwgezetheid en toewijding behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Zuidbarge, Juli 1939.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 7