Coöperaties in Nederlandsch-lndië. Het valt niet te verwonderen, dat in een land als ons Indië de Coöperatieve Vereenigingsvorm bloeit en vooral het platteland heeft veroverd. Daar immers hebben precies dezelfde feiten als in Nederland en elders tenslotte de oorzaken ge vormd, waardoor de inlander zich genoodzaakt zag een vereenigingsvorm te zoeken, waarbij hij was gevrijwaard tegen de praktijken der woekeraars en opkoopers en andere misstanden. Geld- en Effectenmarkt gedurende de maand Juli 1939. Als gevolg van de telkenmale terugkeerende geruchten omtrent vredesonderhandelingen tusschen de groote Euro- peesche machten en mede in verband met de achteraf tijdelijk gebleken oplossing van de kabinetscrisis, konden de verschillende beleggingsfondsen een gedeelte van het geleden verlies inloopen. Ook de noteeringen in aandeelen wisten gedurende deze maand wat aan te trekken. De nieuwe kabinetscrisis zal zijn terugslag op de Beurs echter wel weer doen gevoelen De groote gebeurtenis van deze maand ter Beurze was wel de bekendmaking van de fusie van de Amsterdamsche Bank met de Rotterdamsche Bank- vereeniging. Dat deze fusie voor de aandeelhouders van beide instellingen zeer gunstig wordt geacht, blijkt wel uit het feit, dat de aandeelen van beide banken na de bekend making van de fusie onmiddellijk 30 hooger in koers werden verhandeld. Hoewel ook deze maand de handel ter Beurze geen groote omvang had, was de stemming toch niet zoo gedrukt als vorige maanden. MEDEDEELINGEN '4 DE RAIFFEISEN-BODE. Uitteraard is het de boerenstand, die voor het Coöpera tieve Systeem het meest toegankelijk is. Immers, de plalte- landsmentaliteit neigt meer dan de steedsehe mentaliteit naar samenwerking en onderling hulpbetoon. Dit is een verschijnsel, dat men overal kan waarnemen, óók in de dessa's (dorpen) van ons Indië. De inlandsche boer met zijn sawah's (rijstvelden) kon vroeger crediet krijgen, zeker, doch het geld was duur. De rente was hoog en de chinees is streng zakelijk en geeft niets cadeau. Crediet-coöperaties waren hier de uitkomst. De Regeering juichte de oprichting hiervan toe en wilde gaarne helpen. In den beginne was men echter wat huiverig gebruik te maken van de door het Gouvernement aange boden diensten, daar men hierin het gevaar van een ver strekkende overheidsbemoeiing zag, die er slechts op ge richt was, invloed en zeggenschap in de pas opgerichte vereeniging te verkrijgen men vreesde zoodoende van den regen in den drop te komen. Langzamerhand echter zag men het groote nut van een goede samenwerking met de Overheid in en aanvaardde dankbaar de hulp der Regeering, die meestal bestond in voorlichting en adviezen, vooral, toen naast de crediet- coöperaties steeds meer coöperaties van producenten op kwamen, die ten doel hadden, gezamenlijk hun producten te verwerken en te verhandelen, benoodigdheden aan te koopen en tot een betere kwaliteit der producten te ge raken. Ook deze coöperaties waren eerst opgekomen, toen men tot het inzicht kwam, dat men hierdoor kon ontgaan, dat b.v. de oogst voor een appel en een ei in handen van opkoopers overging. De alles behalve kapitaalkrachtige inlandsche boer moest vroeger genoegen nemen met een veel te lagen prijs, daar hij door zijn economisch zwakke positie geen hoogeren kon bedingen. Heeft men nu geoogst, dan slaat men tegenwoordig gezamenlijk de rijst op en krijgt daarop een voorschot. Het gunstigste moment kan nu worden afgewacht om te verkoopen, en de boer is er zoodoende heel wat beter aan toe. Vooral deze landbouw-coöperaties zijn het, die den in- landschen boer economisch veerkrachtiger maken. En dat niet alleen door het directe finantieele voordeel, maar ook door raad en steun, die zij verschaffen. Zoo geven zij den boer b.v. raad omtrent de verbetering van zijn opbrengsten. Van Regeeringszijde werd er via de coöperaties bovendien vaak op aangedrongen, niet alles op één kaart te zetten en het risico, waaraan de boer zoo onderhevig is, te ver- deelen. Zoo werd b.v. de vischteelt op sawah's bevorderd. Een goed voorbeeld van geslaagde coöperatie zijn een 12-tal rubberfabrieken, die zijn opgericht door inlandsche eigenaren van rubbertuinen. Het benoodigde kapitaal werd geleend van de Stichting voor Kleine Nijverheid, waarbij de rubber-coupons als onderpand dienden. Door de oprich ting van deze fabrieken, die tezamen ongeveer 30.000 ton rubber kunnen produceeren, worden de Arabische opkoo pers uitgeschakeld, waardoor de inlanders jaarlijks zeker 10 a 15 duizend gulden meer in handen krijgen dan vroeger! Voorwaar een groote vooruitgang 1 Een groot voordeel is bovendien, dat men nu geen tusschenpersonen meer noodig heeft om met de exporteurs in contact te komen door de verkoop-coöperatie vinden de producten den weg, die het voordeeligst is. De crediet-coöperaties (annex spaarbanken) nemen, vooral ten platte lande, een enorme vlucht. De inlander is zuinig en spaart graag. Deze instellingen maken ongeveer 80 van het totaal aantal der coöperatieve vereeni- gingen uit. Uit alles blijkt, dat de inlander een open oog heeft voor het voordeel, dat deze vereenigingsvorm hem biedt, doch het gaat hem ook gemakkelijker af, daar het geen bevol king met een individualistisch karakter is, integendeel men woonde in dessa's en was op elkanders hulp aange wezen, dus moest mèt elkander vóór elkander werken In wezen was de coöperatieve gedachte dus reeds gemeen goed En nu men zich dit bewust is geworden en ziet hoe veel er door organisatie en systeem kan worden bereikt, heeft de coöperatievorm er niet weinig toe bijgedragen, dat de economische positie van den inlander de laatste jaren aan het verbeteren is. De noteeringen waren (Zie Tabel pag. 15). Van de geldmarkt valt dan ook deze maand weinig bijzonders te melden. Geld op prolongatie handhaafde zich op jkt De noteeringen in vreemde valuta waren in Amsterdam 3 Juli 17 Juli 27 Juli Londen Berlijn New-York Parijs Brussel (Belga) 8.8i'/, 75-50 188.25 4.9872 32.01 8.783/4 7 5.3272 187.75 4.977a 31.89 8-7572 75.— 186.875 4-9574 31-77 Sluiting kantoor. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op den nationalen feestdag, dien wij binnenkort hopen te vieren, en op Koninginnedag (31 Augustus).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 6