AIFFEISEN-BODE ALGEMEENE VERGADERING der Coöp. Grondkapitaalbank OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD REDACTIONEEL GEDEELTE. Professor Dr. C. WESTSTRATE Zie Mededeelingen op blz. 14 en 15 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TE LEF. 15867 VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 2 AUGUSTUS 1939 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST Redactioneel Gedeelte. 1. Algemeene Vergadering der Coöp. Grondkapitaalbank. 2. Prof. Dr. C. Weststrate. 3. Een opzienbarende gebeurtenis in de bankwereld. 4. Het Centraal Bureau veertig jaar. 5. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het vereenigingsrecht. 6. De Rijkspostspaarbank en haar moeilijkheden. 7. Spaar gelden in Nederland. 8. Uitbetalingen aan Ontvangers 9. Coöperaties in Nederlandsch-lndië. 10. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. 1. Sluiting Kantoor. 2. Functie-verdeeling Bestuur Grondkapitaalbank. 3. Spreekuren Juridisch Bureau. 4. Vacantieregeling H.H. Kassiers. 5. Het Hand boekje. 6. Stenografisch verslag. c. Uit onze Boerenleenbanken. Opening Bankgebouw te Langezwaag. d. Advertentiën. Op Dinsdag 4 Juli 1939 werd dit jaar een tweede Alge meene Vergadering der Coöp. Grondkapitaalbank voor den Landbouw U.A. gehouden, onder leiding van den Heer G. W. Stroink, Voorzitter van het Bestuur, daartoe door de vergadering aangewezen. Na opening werden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd. Vervolgens gaf de Voorzitter nogmaals een toelichting op het voorstel tot statutenwijziging en deelde hij mede, dat deze vergadering bevoegd was een geldig besluit betref fende statuten-wijziging te nemen. Nadat het voorstel was voorgelezen, werd de wijziging met algemeene stemmen aangenomen en de notariëele akte van wijziging verleden. De navolgende statutenwijziging was daarmede tot stand gekomen Art. 16, eerste lid, worde gelezen „Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. De leden van het Bestuur worden gekozen door de Algemeene Vergadering." Aan art. 18, vijfde lid, worde toegevoegd „Bestaat het Bestuur uit meer dan drie leden, dan zal deze bepaling slechts van toepassing zijn, wanneer het aantal bestuursleden, die hun functie blijven waarnemen, daalt tot minder dan drie niet meer plaatsvervangers zullen in functie treden dan noodig is om het aantal fun- geerende leden op drie te brengen." Aan art. 18, zevende lid, worde toegevoegd „De laatste zin van het vijfde lid van dit artikel is ook hier van toepassing." Art. 21. vierde lid, eerste zin, worde gelezen „Tot het houden eener geldige vergadering moeten, in dien het Bestuur uit drie leden bestaat, ten minste twee leden of plaatsvervangende leden, doch indien het Bestuur uit meer dan drie leden bestaat, ten minste drie leden of plaatsvervangende leden aanwezig zijn." Daarna werd de bezoldiging van de Bestuursleden vast gesteld het totaal dier bezoldigingen blijft ongewijzigd. Ter aanvulling van het aantal bestuursleden werden gekozen de Heeren J. L. Nysingh, te de Wijk en Mr. A. van der Deure, te Bennekom. Ten slotte werd de vergadering gesloten onder dank zegging voor de aanwezigheid. Dezer dagen werd de benoeming bekend van den Heer Weststrate, sedert tal van jaren verbonden aan de juridi sche afdeeling van de Centrale Bank, waarvan de laatste jaren als chef, tot hoogleeraar in de faculteit der rechts geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onder wijs te geven in de staathuishoudkunde en de statistiek. Wij willen niet nalaten op deze plaats Professor West strate van harte geluk te wenschen met zijne zoo eervolle benoeming, waaraan wij tot onze vreugde kunnen toevoe gen, dat deze benoeming niet beteekent, dat de Centrale Bank voortaan den waardevollen steun van den nieuwbe- noemden hoogleeraar zal moeten missen. Het Bestuur der Centrale Bank vond n.1. den Heer West strate bereid, zij het dan in eenigszins gewijzigden vorm, ook in de toekomst onze Organisatie van advies te dienen, mede door eenige veranderingen aan te brengen in de werkwijze van de juridische afdeeling. De velen, die in den loop der jaren met Prof. Dr. C. West strate in aanraking zijn geweest, zullen zich ongetwijfeld over deze benoeming en het feit, dat de Centrale Bank hem niet geheel zal behoeven te missen, met ons verheugen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1