pAIFFEISEN-BOPE ALGEMEENE VERGADERING der Coöp. Grondkapitaalbank OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD: REDACTIONEEL GEDEELTE. Zie Mededeelingen op blz. 7 VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1 JULI 1939 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TE LEF. 15867 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. 1. Algemeene Vergadering der Coop. Grondkapitaalbank. 2. Het Beheer eener Boeren leenbank (Vervolg). 3. Ligt het op den weg van den kassier om inlichtingen te geven aan een incasso-bureau? r t7°g jen besch°uwing over de Boerenleenbanken. 3. Met indienen van posten voor het Kapitaal voor Bij zondere Doeleinden. 6. Geld- en Effectenmarkt. 7. Cre- diet-administratie. b. Mededeelingen. 1. Functie-verdeeling Bestuur Centrale Bank. 2 Vacantieregeling H.H. Kassiers. 3. Spreekuren Juridisch Bureau. 4. Gedrukte Jaarverslagen. C z'wa^uwe B°erenleenbanken' Jub'IeUm Ho°ge en Lage d. Advertentiën. Op Dinsdag 13 Juni j.1. werd de Algemeene Vergadering der Coöp. Grondkapitaalbank voor den Landbouw U.A. gehouden. De Voorzitter, de heer G. W. Stroink, opende de ver gadering en bracht in herinnering het overlijden van de Heeren Ir. F. A. R. A. baron van Ittersum en A. A. Nenger- man, beiden Bestuursleden der Grondkapitaalbank Hij wees op de groote beteekenis, welke zij beiden voor onze organisatie hebben gehad en die hun nagedachtenis lang bij ons zal doen voortleven. Vervolgens gaf de Voorzitter uitleg waarom dit jaar de Algemeene Vergadering eerst na de Algemeene Vergade ring der Centrale Bank bijeen geroepen werd. Gewoonte is, dat de Bestuursleden der Grondkapitaalbank Bestuursleden der Centrale Bank zijn. Door het overlijden van de Heeren van Ittersum en Nengerman ontstonden twee vacatures in het Bestuur der Centrale Bank, welke eerst vervuld dien- den te worden. Voorts deelde de Voorzitter mede, dat om praktische redenen uitbreiding van het Bestuur tot 5 leden gewenscht werd geacht, waartoe statutenwijziging gelijk aan die der Centrale Bank werd voorgesteld. De Voorzitter deelde nog mede, dat in het bedrijf niet veel verandering is gekomen dat overigens met voldoe ning op de resultaten kan worden terug gezien. Daarna werden de notulen der vorige vergadering goed- gekeurd, alsmede de rekening en verantwoording. Het voorstel om de winst over het elfde boekjaar, ad 9996.61 aan de reserve toe te voegen, werd aangenomen. Door den Raad van Toezicht der Centrale Bank werden als leden van den Raad van Toezicht der Grondkapitaal bank aangewezen de Heeren G. W. Stroink en C. S. van Beuningen. Daar niet voldoende leden tegenwoordig of vertegen woordigd waren, kon geen geldig besluit tot statutenwijzi ging genomen worden. Een tweede vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 4 Juli a.s. om elf uur, ten kantore der Centrale Bank. De Heeren Th. A. Helmich en J. Doornbos Ezn. werden herkozen als leden van den Raad van Toezicht de Heeren W. Stroink en Dr. S. E. B. Bierema werden gekozen als leden van het Bestuur; de Heeren C. S. van Beuningen en Mr. H. M. Roelofsz als plaatsvervangende leden van het Bestuur. Nadat de Voorzitter op een vraag van een lid nog had toegezegd, dat renteverlaging een punt van bespreking zou uitmaken in een voltallige Bestuursvergadering, werd de Algemeene Vergadering gesloten onder dankzegging voor de aanwezigheid.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1