INHOUD VAN DE RAIFFEISEN-BODE VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG (JULI 1938 TOT EN MET JUNI 1939.) DE RAIFFEISEN-BODE Bijlage bij „De Railleisen-Bode" van Juli 1939. No. Aansprakelijkheid der erfgenamen van de vrouw voor de schulden van den man 12 Accoord van een schuldenaar buiten faillisse ment of surséance van betaling8 Algemeene Vergadering C.B. (buitengewone) 7 Algemeene Vergadering C.B. (gewone) 12 Bankgeheim 8 Begrafenis van wijlen Ir. F. A. R. A. Baron van Ittersum 9 Beheer eener Boerenleenbank 111 Beleggingsfront 5 Bestuur en Raad van Toezicht (gec. vergade ring) 2 Boerenleenbanken (belangwekkende beschou wing) 12 Borgtochtbeperking in Zwitserland5 Credietgebruik voor het doel 4 Controle (de jaarlijksche) 6 Debiteuren in Duitschland 10 Formulier (nieuw) voor borgtocht naast hypo theek 1 Gedenkraam C.B3 Geld- en Effectenmarkt 112 Gedenkboek „Eindhoven" (veertig jaar land- bouwcrediet) 12 Grondkapitaalbank (Algem. Vergadering) 1 Grondkapitaalbank (uitloting van obligaties) 9 Grondstof voor jaarverslagen 8 Hypotheken (Centrale Bank) 7 Hypotheek (vervroegde aflossing)10 Hypotheekkosten3 Jaarwisseling 7 Jaarcontröle (tevredenheidsbetuigingen) 10 Jaarverslagen (gedrukte) 1 Kerkvoogdijen N.H.G. (geldverstrekkingen) 2 Koninklijke onderscheiding (G. W. Stroink) 3 Pag- 101 67 56 97 68 73 42 17 100 43 34 52 84 6 23 102 3 78 66 60 83 28 55 84 9 17 22 No. pag. Materiaal-afdeeling 1 Mededeelingen (Groeizaam Geld)1 (Acte Kramer)2 Memoriam (A. A. Nengerman)3 (Ir. F. A. R. A. Baron van Ittersum) 8 (W. J. Kraayvanger) 9 Notulen maken 10 Opmerkingen over Prof. Bordewijk's Beschou wingen over het landbouwcrediet 2 Pachtwet (in werking treding) 1 Raiffeisen (vijftigjarige sterfdag) 1 Regeeringsjubileum van H M .de Koningin 3 Rentecorrectie 7 Rentetarieven Centrale Bank 9 Rentestand-daling (oorzaken en gevolgen). 6 Ruilverkavelingswet 3 Schip op strand, baken in zee 10 Sparen op School 3 Steunverleening in natura 4 7 12 Tarwe-organisatie (uitbetalingen) 4 Uitbetaling aan derden 8 Uitbetaling van spaargeld aan Executeur- testamentair 1 Vestigingswet Kleinbedrijf en Boerenleen banken 1 Vestigingswet Kleinbedrijf en Boerenleen banken 2 Vestigingswet Kleinbedrijf en Boerenleen banken 4 Verklaring van erfrecht (kosten) 1 Voorbeeld tot navolging (Almelo) 6 Voorschot- en credietverleening (grenzen) 7 Wetsbepaling (art. 1881)8 Zekerheidsoverdrachten (notarieele acte) 4 53 9 19 21 63 79 85 15 6 3 22 61 74 49 26 86 27 36 61 103 36 66 7 5 19 33 7 50 59 69 34

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1