AIFFEISEN-BODE DE ALGEMEENE VERGADERING. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD REDACTIONEEL GEDEELTE. Zie Mededeelingen op blz. 103 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 12 JUNI 1939 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. 1. De Algemeene Vergadering. 2. Een belangwekkende beschouwing over de Boeren leenbanken. 3. Aansprakelijkheid van de erfgenamen van de vrouw voor de schulden van den man. 4. Een wel kome ministeriëele missive. 5. Van onze Boekentafel. 6. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. 1. Algemeene Vergadering Grondkapi- taalbank. 2. Vacantieregeling H.H. kassiers. 3. Spreekuren Juridisch Bureau. 4. Een goede gewoonte. 5. Steunver- leening in natura aan kleine boerenbedrijven. 6. Intrek king van bepaalde soorten bankbiljetten. c. Uit onze Boerenleenbanken. Jubileum Boerenleenbank Balk. d. Advertentiën. Wij hadden, eerlijk gezegd, gerekend op een vrij magere opkomst ter Algemeene Vergadering van onze Centrale Bank. De vorige, buitengewone, Algemeene Vergadering, werd minder dan een half jaar geleden gehouden, en wij dachten, dat het bezoek aan deze vergadering, welker agenda daarenboven weinig omvangrijk was, daaronder zou lijden. Maar wij hadden de belangstelling in de zaken der Centrale Bank te laag aangeslagen. De groote zaal van Tivoli was minstens even goed gevuld als wij dat de laatste jaren gewoon zijn. 1 Opening. DeVoorzitter, deheerG. W. S t r o i n k, opende de vergadering met het verzoek aan de aanwezigen om zich van hun zetels te verheffen. Staande hoorde de vergadering een korte herdenkingsrede aan, die de Voorzitter uitsprak naar aanleiding van het overlijden van Baron van Ittersum. De Voorzitter wees op diens groote verdiensten jegens de Centrale Bank, op het vertrouwen dat hij genoot, op zijn oorspronkelijk karakter, dat hem zijn eigen weg deed gaan. Hij noemde den tijd, dien Baron van Ittersum aan de Cen trale Bank heeft doorgebracht, een gulden bladzijde in haar historie. Nadat de aanwezigen wederom in hun zetels hadden plaats genomen, sprak de Voorzitter zijn vreugde er over uit, dat weer zoo veel afgevaardigden van hun belangstelling blijk hadden gegeven. Hij maakte melding van den gespannen internationalen toestand en sprak de hoop uit, dat deze niet tot een uitbarsting zou leiden. In den internationalen toe stand ligt echter niet onze eenige reden voor zorg. De toe stand in land- en tuinbouw is helaas ook nog steeds in tal van opzichten onbevredigend. Dat de boeren en tuinders ondanks de ongunstige resultaten en de sombere vooruit zichten met energie aan het werk blijven, verdient bewon dering. Wij moeten niets onbeproefd laten om aan de moei lijkheden het hoofd te bieden. Gelukkig mag worden geconstateerd, dat het jaar 1938 voor het coöperatieve landbouwcrediet niet ongunstig is geweest. Voor de Centrale Bank heeft 1938 zelfs bijzonder gunstige resultaten medegebracht. Men moet zich hierom ge lukkig prijzen, want de innerlijke kracht der Centrale Bank wordt hierdoor versterkt. Met voldoening wees de Voor zitter op de uitlating in het jaarverslag, dat voor alle dubieuse posten de noodige voorzieningen zijn getroffen, zoodat hij constateerde, dat de Centrale Bank kerngezond is. (Applaus). Hij bracht in verband hiermede aan Bestuur en Directie dank voor het gevoerde beheer. Al is het beheer der Locale Banken evenmin als dat van de Centrale Bank verschoond gebleven van moeilijkheden en zorgen, toch heerscht ook bij de Locale Banken de over tuiging, dat men omtrent den toestand van het Boerenleen bankwezen gerust kan zijn. Een bijzondere teleurstelling vormde een tweetal feiten, die zich sinds de vorige gewone Algemeene Vergadering hebben voorgedaan, en die misschien bij deze of gene de vraag hebben doen rijzen, of de inspectie een voldoend doel treffende controle uitoefent. De Voorzitter wees er op, dat de inspectie hiervoor de medewerking behoeft van de plaat selijke Besturen en Raden van Toezicht. Met groote instemming heeft spreker gelezen het artikel „Kadervorming voor onze Boerenleenbanken" in de Raif- feisen-Bode. Hij wekte op tot medewerking aan de daarin uitgesproken gedachte om de jongeren voor te bereiden voor de taak, die hun in het landbouworganisatieleven wacht. Eveneens met instemming maakte spreker melding van een artikel „De Boerenleenbanken in de depressie" in het Econo- misch-Statistisch Maandbericht. Hieruit blijkt, dat de belangstelling voor het Boerenleenbankwezen ook buiten onze kringen groeiende is. Hij las enkele zinsneden uit dit artikel voor, waarin wordt geconstateerd, dat de Boeren leenbanken de depressie goed hebben doorstaan. Het deed Elders in dit nummer wordt dit artikel meer uitvoerig besproken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1