AIFFEISEN-BODE OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD: REDACTIONEEL GEDEELTE. BEGRAFENIS VAN WIJLEN Ir. F. A. R. A. BARON VAN ITTERSUM. Zie Mededeelingen op blz. 78 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 9 MAART 1939 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. I. Begrafenis van wijlen Ir. F. A. R. A. Baron van Ittersum. 2. Rente-Tarieven Centrale Bank. 3. Het beheer eener Boerenleenbank (vervolg). 4. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. 1Circulaires. 2. Spreekuren Juridisch Bureau. 3. Steunverleening in natura aan kleine Boeren bedrijven. 4. Stenografisch Verslag Buitengewone Alge- meene Vergadering van 28 December 1938. 5. Vergade ringen. 6. Uitloting obligaties Coöp. Grondkapitaalbank. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1In memoriam W. J. Kraay- vanger. 2. Jubileum Boerenleenbank Oude Pekela. 3. Ju bileum Boerenleenbank Koudekerke. d. Advertenties. Onder groote belangstelling, uit den aard der zaak ook van zeer velen uit den kring van onze Orga nisatie, is op Maandag 6 Februari j.1, op de Alge- meene Begraafplaats te Zwolle het stoffelijk overschot van onzen Voorzitter van het Bestuur aan den schoot der aarde toevertrouwd. Het is binnen de perken van dit ver slag niet mogelijk de namen te noemen dergenen, die bij deze plechtigheid tegenwoordig waren, hetzij dat zij den Heer Van Ittersum hadden leeren kennen als Voorzitter van het Bestuur der Centrale Bank, hetzij dat zij in een van zijn vele andere functies met hem in aanraking waren geweest. Wij mogen volstaan met de vermelding van den korten inhoud van de toespraak van den Heer G. W. Stroink, Voorzitter van den Raad van Toezicht der Centrale Bank, die, sprekende namens het Bestuur, den Raad van Toe zicht, de Directie en het Personeel der Centrale Bank, memoreerde het groote verlies, dat in het verscheiden van den Heer Van Ittersum door de Centrale Bank, en in haar door de aangesloten Locale Banken, wordt geleden. „De Centrale Bank", aldus de Voorzitter van den Raad van Toezicht, „wordt in den laatsten tijd wel zeer zwaar ge troffen. Stonden wij enkele maanden geleden aan de laatste rustplaats van onzen onvergetelijken Nengerman, thans worden wij opgeroepen om een laatsten groet te brengen aan den Voorzitter van ons Bestuur, Baron van Ittersum. Bijna een en dertig jaren heeft hij deel uitge maakt van ons Bestuur, waarvan drie en twintig jaar als Voorzitter. Wij, die met de interne aangelegenheden van de Centrale Organisatie bekend zijn, weten, welk een be langrijk proces onze Organisatie gedurende den tijd, dat de Heer Van Ittersum er zijn goede zorgen aan wijdde, heeft doorgemaakt. Dertig jaar geleden had de Bank een bescheiden om vang, thans is zij een van de grootste, zoo niet de grootste Landbouworganisatie van Nederland, een Organisatie, die ontzaglijk heeft bijgedragen tot den opbloei van den Ne- derlandschen landbouw en zegen heeft gebracht aan hen, die daarvan individueel hebben mogen profiteeren. De Heer Van Ittersum heeft het zelf verleden jaar gezegd De dingen lagen er toe, dat de Bank zich zou ontwikke len, maar het beleid van het Bestuur heeft er veel toe bij gedragen, dat de Bank steeds aan haar doel heeft kunnen beantwoorden. De Heer Van Ittersum heeft zijn taak opgevat op een wijze, die iets oorspronkelijks in zich had. Hoe ook ont vankelijk voor goeden raad en de meening van anderen, ging hij voor een groot deel zijn eigen weg. Maar dit stond bij hem vast, dat op het Bestuur de taak rustte de gelden, die aan de Centrale Bank werden toevertrouwd, en die zich de laatste jaren tot tientallen millioenen opstapelden, op de juiste wijze te beleggen. Als wij op het oogenblik den toestand van de Centrale Bank nagaan, dan constateeren wij, dat hetgeen de Heer Van Ittersum zich had voorgesteld, ten volle bewaarheid is. De Centrale Bank staat als een rots, ondanks oorlogs- en crisisjaren. Wat moet het hem een groote voldoening zijn geweest het hoofd rustig te kunnen neerleggen, zich volkomen bewust van de soliditeit van de Bank, en het Bestuur aan andere handen te kunnen overgeven in het volledig besef, dat de Centrale Bank den veiligen weg zal blijven vervolgen. Honderdduizenden in den lande zijn hem dank verschuldigd voor de wijze, waarop hij zijn lang niet gemakkelijke taak gedurende de lange reeks van jaren heeft vervuld. En nu wij hem naar zijn laatste rust plaats brengen, doen wij de belofte, dat wij de Bank, die hem zoo na aan het hart lag en die een groot stuk van zijn leven was, zullen blijven dienen op de wijze, zooals hij dat deed, zoodat zij zal mogen blijven een sieraad in de rij der Landbouworganisaties." Als tweede spreker trad de Heer Baron van Dorth tot Medler, Secretaris van het Bestuur der Centrale Bank, naar voren, die gedurende jaren met den Heer Van Ittersum heeft mogen samenwerken en die zeide daar bij te hebben ervaren, dat de ontslapene steeds de be langen van den boerenstand heeft behartigd op een wijze, die niet te verbeteren was. Het vertrouwen, dat tallooze landbouwers in hem hebben gesteld, heeft hij nimmer be schaamd. In de vergaderingen had het woord van den Heer Van Ittersum groot gezag, zijn adviezen waren wel overwogen en men kon er op bouwen, omdat het een strikt onpartijdig en eerlijk man was, die dat woord sprak en die adviezen gaf. De boeren waren zijn vrienden, voor hen heeft hij zijn leven lang gewerkt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1