nAIFFEISEN-BODE HET BEHEER EENER BOERENLEENBANK. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT INHOUD: DOCTOR C. WESTSTRATE. ZIE MEDEDEELINGEN OP BLZ. 38 DRIE EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 5 NOVEMBER 1937 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 U T R ECHT TELEE. 15867 VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. 1. Promotie Dr. C. Weststrate. 2. Het Beheer van een Boerenleenbank. 3. De Boeren leenbank als hypotheekhoudster en de inwerkingtreding der pachtwet. 4. Ontvangstbevestiging Rapporten. 5. Het landbouwcrediet in het Britsche Rijk. 6. De Boerenleen bank en de effectennota. 7. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. ISpreekuur Juridisch Bureau. 2. Hand- boekj e. c. Nieuwsberichten. d. Advertentiën. Het doet ons genoegen melding te kunnen maken van het feit, dat de Heer Mr. C. Weststrate, verbonden aan het Juridisch Bureau der Centrale Bank, op Woensdag, 20 October j.1., op een academisch proefschrift (Crediet, Conjunctuur, Credietbeperking) is gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschappen. Met zijn Promotor waardeeren wij het in den Heer Weststrate, dat hij naast zijn omvangrijken arbeid te onzen kantore nog de lust heeft gehad en gelegenheid vond om zich aan deze wetenschappelijke studie te wijden. Het door hem behaalde succes verkrijgt daardoor te grooter waarde. Wij hebben gemeend met een enkel woord de aandacht van de lezers van ,,de Raiffeisen-Bode" op deze bijzondere onderscheiding te moeten vestigen. Ook van deze plaats wenschen wij den Heer Weststrate van harte geluk met zijne promotie. Hoofdstuk III. Voorschot- en Credietverleening. (Vervolg). Hypotheek. 11. Faillissement van den hypothecairen schuldenaar. Wat moet de Boerenleenbank doen, wanneer een harer hypothecaire schuldenaren failliet wordt verklaard? Men zegt wel eens (en niet geheel ten onrechte), dat de eerste hypothecaire schuldeischer geheel buiten het faillisse ment blijft. Kan de Bank haar hypothecaire vordering dus rustig laten doorloopen? Neen, dit kan zijn niet. Het be zwaarde onroerend goed moet worden verkocht. Wanneer de Bank zelf het niet verkoopt, doet de cura tor het. En daar het voor de Bank om verschillende redenen beter is, dat zij den verkoop in handen heeft, be hoort zij tot verkoop over te gaan, wanneer de schulde naar failliet wordt verklaard. Zij heeft hiervoor den tijd tot één maand na de verificatie-vergadering heeft zij binnen dien tijd niet verkocht, dan heeft de curator het recht om tot verkoop over te gaan. Gelijk in een vorig nummer al eens is opgemerkt, ver dient het over het algemeen aanbeveling, dat de Boeren leenbank bij faillietverklaring van een hypothecairen schuldenaar het Juridisch Bureau der Centrale Bank voor haar laat optreden. Is de Boerenleenbank tweede hypotheekhoudster, dan is zij gelijk ook reeds eerder is opgemerkt niet tot verkoop overeenkomstig art. 1223 bevoegd. Haar vorde ring moet dan in het faillissement worden ingediend; ook deze indiening drage men op aan het Juridisch Bureau. 12. Verhuring of verpachting. In elke hvpotheekacte komt een beding voor, dat den schuldenaar beperkt in zijn bevoegdheid om het ver bondene te verhuren of te verpachten. De reden hiervan is, dat een langdurige huur de verkoopbaarheid van het verbondene nadeelig beïnvloedt. Soms zegt het beding, dat verhuur voor langer dan een zekeren termijn (b.v. een jaar) verboden is, behoudens toestemming der Bank meestal echter houdt het in, dat verhuring zonder toe stemming der Bank geheel verboden is. Het is gewenscht, dat de Bank het oog houdt op de na koming van het beding, want het is niet zoo gemakkelijk om een eenmaal tot stand gekomen verhuring, al is deze in strijd met het beding, vernietigd te krijgen. De wette lijke regeling in dit opzicht is voor den hypotheekhouder niet zeer bevredigend, zoodat ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen. Wanneer de hypothecaire schuldenaar aan de Bank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 1