ALLES ALLES Ring Oosten van Friesland. voor Uw administratie. voor Uw kantoor. Bericht van aflossing. DE RAIFFEISEN-BODE. 7 eerste hypotheek; als er dus maar een voldoende over waarde is, lijdt de Bank hiervan geen enkel nadeel. De geachte inzender zal ons misschien nog wijzen op de moeilijkheid, die een tweede hypotheekhouder, die niet tevens eerste is, ondervindt bij faillissement van den schul denaar: dat hij dan tot het einde van het faillissement moet wachten alvorens hij het hem toekomende bedrag ontvangt. Inderdaad, dit is een zeker ongerief, maar van veel belang is het niet. Immers de tweede hypotheekhouder zal ten slotte toch zijn duiten geheel binnen krijgen (wij veronder stellen, dat er voldoende overwaarde is, zoodat de faillisse- mentskosten uit de opbrengst kunnen worden betaald zonder dat aan den tweeden hypotheekhouder behoeft te worden te kort gedaan van welke veronderstelling wij ook in ons onderschrift in het vorige nummer zijn uitgegaan). En als men zijn geld krijgt, is het o.i. niet zoo erg, dat men er eenigen of zelfs geruimen tijd op moet wachten. De Boeren leenbanken zitten meestal niet in geldverlegenheid. Dit zijn de redenen, waarom wij den geachten inzender in zijn vrijwel absolute afwijzing van tweede hypotheek als men niet tevens eerste heeft, niet kunnen volgen. Hij heeft tegen ons onderschrift in het vorige nummer nog een tweede bezwaar: hij is het niet eens met onze be zwaren tegen tweede hypotheek als de Bank zelf ook eerste hypotheek heeft. Wij zijn ons niet er van bewust, dat wij bepaalde bezwaren tegen tweede hypotheek hebben inge bracht. Wij hebben alleen geschreven, dat wij geen voor standers van tweede hypotheek zijn en dat voorzichtigheid tegenover tweede hypotheek vereischt is. Als de geachte inzender wenscht, dat wij onze bedoeling met deze uitlating preciseeren, zouden wij het volgende willen aanvoeren tweede hypotheek lijdt het meeste risico van waardevermin dering van het onderpand; een eerste hypotheek kan men- schelijkerwijs gesproken, nooit gehéél waardeloos worden, een tweede hypotheek wel; een tweede hypotheek vangt altijd den stoot op vóór de eerste hypotheek. Vandaar, dat wij adviseeren tot voorzichtigheid tegenover tweede hypotheek, óók al is de Bank tevens eerste hypo theekhoudster. De Kassiers der aangesloten Banken worden ver zocht eventueele rentewijziging op te geven aan Ds. J. M. Natzijl te Langezwaag, secretaris van den Ring. NATUURLIJK heeft ook de Kassier eener Boeren leenbank te zorgen voor den ouden dag. HET BESTUUR kan die zorgen echter verlichten. EN HET COLLECTIEF-CONTRACT overbrugt een deel der finantiëele bezwaren door belangrijke premie-reductie. De Centrale Bank geeft gaarne in lichtingen. ADVERTENTIEN. Bestuur en Raad van Toezicht der Coöperatieve Boerenleen bank te Sloterdijk geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer J. S. WESTERVELD, in leven Kassier der Bank. Gedurende tal van jaren heeft de Heer Westerveld met groote toewijding en nauwgezetheid de belangen der Bank behartigd. Zijn persoon en arbeid zullen nog lang in dankbare herinnering blijven voortleven. Dat hij in vrede moge rusten Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Boerenleenbank te Sloterdijk. De nog uitstaande niet uitgelote 4 obligaties der Serie F (1931) van de Coöperatieve Grondkapitaal- bank worden per 1 October a.s. aflosbaar gesteld. Men wordt verzocht de stukken, voor zoover niet reeds in depót, vóór 1 October a.s. toe te zenden aan de Centrale Bank. Alvorens tot aanschaffing van een schrijf- of telmachine over te gaan, vrage men in lichtingen aan de Centrale Bank, Materiaal- afdeeling. Zij geeft U de meest volledige inlichtingen, en wijst U de machines aan welke speciaal voor het gebruik bij Uwe Boerenleenbank geschikt zijn. Zij noemt U betrouwbare en coulante firma's, waarmede U zich in ver binding kunt stellen of belast zich desge- wenscht zelf met de levering, terwijl zoo- nood ig iemand van het personeel der Centrale Bank U bezoekt om U met het gebruik van de aan te schaffen machine vertrouwd te maken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 9