6 DE RAIFFE1SEN-B0DE een passend cadeau aangeboden, terwijl aan Mevrouw Wes- ter voor haar altijd vriendelijke ontvangst als blijk van waardeering een tbee-servies werd geschonken. De 82-jarige oprichter en oud-voorzitter, de heer J. Oos terhuis, feliciteerde de Vereeniging met dezen dag en sprak den wensch uit, dat deze Bank haar werkzaamheden nog vele jaren moge voortzetten. Boerenleenbank St. Johannesga. Op 5 Juni j.1. herdacht de Algemeene Vergadering der Coöp. Boerenleenbank te St. Johannesga het feit, dat deze Bank 25 jaar geleden werd opgericht. Dit jubileum was tege lijk een jubileum voor den Voorzitter en den Secretaris van het Bestuur, de heeren J. Tj. de Vries en D. G. Visser, die deze functie's de geheele kwart-eeuw hebben vervuld. Dank zij het goede beleid van de beheerders der Bank konden de leden het 25-jarig bestaan met opgewektheid en voldoening herdenken. Kassier Boerenleenbank Hoogkarspel II. Op 19 Mei j.1. mocht de Kassier der Coöp. Boerenleen bank Hoogkarspel II, de heer J. A. Spigt naar het Bestuur der Boerenleenbank ons bericht den dag herdenken, waarop hij vóór 25 jaar werd benoemd tot Kassier der Boe renleenbank te Westwoud. Ten gevolge van een parochiale verandering werd de naam der Bank gewijzigd in Hoog karspel II. Zoowel uit Westwoud als uit Hoogkarspel heb ben zeer velen uiting gegeven aan gevoelens van waardeering en dankbaarheid jegens den jubilaris. Het Bestuur zijner Bank bracht hem een warm woord van hulde voor al hetgeen hij voor de Bank heeft gedaan en sprak uit den aard der zaak den wensch uit, dat hij nog vele jaren aan de Bank verbonden zal mogen blijven. De Zwitsersche Raiffeisenbeweging in het jaar 1936. Het doet ons altijd genoegen kennis te nemen van den bloei van de Raiffeisenbeweging in andere landen. Dit sterkt ons dan in de overtuiging, dat de beginselen en het systeem van Raiffeisen juist zijn. Daarom deed het ons ook genoegen, toen wij kennis namen van den gang van zaken bij de Zwitsersche Raiffeisenbeweging. Uit een bericht in een Zwitsersch dagblad nemen wij het volgende over: „Deze op zelf-hulp gerichte beweging van de boeren en den lande- lijken middenstand kon haar tot nog toe ononderbroken gunstige ontwikkeling voortzetten en bleef ook in 1936, even als te voren, verschoond van débacle's, saneeringen, e.d. Ondanks ongunstige economische omstandigheden was het mogelijk om de inlagen verhoogd te krijgen en de liquiditeit te verbeteren. De opvallende weerstand tegen de crisis wordt voor alles op rekening van de soliede credietver- leening en de betrouwbare, deskundige controle gesteld." Dit wordt vermeld, omdat het commerciëele Zwitsersche bank wezen hiervan niet verschoond is gebleven. H.H. Kassiers worden beleefd en dringend verzocht in de hoofden der grootboekrekeningen steeds te ver nielden de juiste en volledige namen en adressen, als mede de juiste boekjesnummers. Daardoor worden vele onaangenaamheden en veel correspondentie bij het verzenden der controle-biljetten door de Af deeling Inspectie vermeden. UIT ONZE BOERENLEENBANKEN. Het verleenen van tweede hypotheek. Het onderschrift onder mijn opmerking inzake het ver leenen van een tweede hypotheek in het Juni-nummer van „De Raiffeisenbode" geeft mij aanleiding hierop nog even terug te komen. De zaak is belangrijk genoeg. Hoewel het er misschien in zeer bepaalde gevallen mee door kan een tweede hypotheek te geven als een ander de eerste heeft, had ik toch liever gezien, dat de redactie gezegd had, dat alleen in bijzondere gevallen, als op geen enkele andere wijze zekerheid te krijgen was, de mogelijkheid van een tweede hypotheek kon overwogen worden. Want ook in die gevallen, waarin een tweede hypotheek ruim voldoende zekerheid geeft, is het realiseeren daarvan uiterst moeilijk, en zal door een faillissement of beslag legging moeten vooraf gaan. En een Boerenleenbank legt niet graag beslag en vraagt ook niet graag een faillissement aan. Mijn bezwaar tegen het verleenen van een tweede hypo theek ging dus niet tegen een twijfelachtige dekking, de dekking kan inderdaad best voldoende zijn, maar tegen den last, de kosten en het ongerief dat een tweede hypotheek geeft als men ze wil realiseeren. Dat een Boerenleenbank een tweede hypotheek geeft als ze ook een eerste heeft op hetzelfde goed, lijkt mij in geen enkel opzicht bezwaar te hebben. Immers de tweede wordt in rangorde vanzelf eerste, als de eerste gelost wordt. Mijn bezwaar tegen het bedoelde onderschrift komt dus hierop neer, dat de redactie nog wel tweede hypotheek wil toelaten ook als de eerste hypotheek door derden gevestigd is, zonder dat daarvoor een volstrekte noodzaak aanwezig is, en verder dat ik niet de bezwaren der redactie kan deelen voor het verleenen van een tweede hypotheek als de Bank ook de eerste heeft. Misschien wil de redactie een en ander nog wel even verduidelijken. JOH. OBBINK. Noot der Redactie. Het bezwaar van den geachten inzender tegen tweede hypotheek op een onroerend goed, waarop een derde eerste hypotheek heeft, welk bezwaar bestaat in „den last, de kosten en het ongerief, dat een tweede hypotheek geeft als men ze wil realiseeren", kunnen wij niet aanvoelen als zóó overwegend, als hij het doet. Bijzondere kosten zijn met realisatie van een tweede hypotheek niet gemoeid, tenminste kosten voor de Bank (en daar gaat het natuurlijk om). En veel last en ongerief levert de realisatie gewoonlijk ook niet op. Gewoonlijk is de gang van zaken als volgt: de tweede hypotheekhouder, die verkoop van het verbonden onroerend goed wenscht, legt hierop beslag en doet dit be slag beteekenen aan den eersten hypotheekhouder; deze moet alsdan binnen 14 dagen verklaren of hij tot verkoop zal overgaan; in 99 van de 100 gevallen doet hij zulks, want hij weet dat de tweede hypotheekhouder, als hij het niet doet, zelf kan laten verkoopen, zij het op meer omslachtige en kostbare wijze maar de kosten hiervan gaan eventueel vóór de eerste hypotheek. In 99 van de 100 gevallen dus is het een kleine moeite om de tweede hypotheek te reali seeren; en de kosten, aan de zoo juist bedoelde beslag legging en beteekening verbonden, worden uit de opbrengst voldaan, vóór de eerste hypotheek. Slechts in uitzonderingsgevallen is er meer moeite aan verbonden; maar de Boerenleenbank zal hiervan niets be hoeven te bemerken, als zij de zaak ter behandeling op draagt aan het Juridisch Bureau der Centrale Bank. En wat betreft de kosten aan die uitzonderingsgevallen verbonden, wij merkten reeds op, dat deze worden voldaan vóór de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 8