DENKEN EN DOEN NIEUWSBERICHTEN. DE RA1FFEISEN-B0DE 5 MEDEDEELINGEN. Benoeming lid Raad van Toezicht Centrale Bank. Van den heer N. J. H. Raat te Wervershoef is bericht ontvangen, dat de benoeming tot lid van den Raad van Toezicht der Centrale Bank door de Algemeene Vergade ring van 28 Mei j.1. in de vacature, ontstaan door het over lijden van den heer A. Commandeur, door hem wordt aanvaard. Spreekuren Juridisch Bureau. De eerstvolgende spreekuren van het Juridisch Bureau zullen worden gehouden ALKMAAR (Landbouwhuis, 1012.30), Vrijdag 2 Juli, Vrijdag 16 Juli, Vrijdag 30 Juli, Vrijdag 20 Augustus, en vervolgens weder elke 2e en 4e Vrijdag van iedere maand (Mr. Nix). GOES (Landbouwhuis, 10.302), Dinsdag 6 Juli (Mr. Weststrate) LEEUWARDEN (Oranje-Hotel, 113), Vrijdag 2 Juli (Mr. Weststrate). Op Vrijdag 6 Augustus zal in verband met vacantie te Leeuwarden geen spreekuur worden gehouden. Vacantie Kassiers, De plaatselijke Banken worden verzocht vooral tijdig aan de Centrale Bank kennis te geven van de vacantieregeling voor den Kassier onder opgave van naam en volledig adres van zijn plaatsvervanger. Deze mededeeling zal geteekend moeten worden door twee leden van het Bestuur. Gedrukte jaarverslagen, vragenlijsten en contrölestaten. Na de opgaven van gedrukte jaarverslagen in ,,De Raif- feisenbode" van 1 Mei 1.1. ontvingen wij tot heden nog die van onderstaande Banken Aalten, Almelo, Almkerk, Amstelveen, Assendelft, Bathmen, Blija, Borger, Borne, Colmschate, Genemuiden, Haaksbergen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hekelingen, Hellendoorn, Herkingen, Hilversum, Katlijk, Katwijk a. Z., Knollendam, Langerak, St. Laurens, Leeuwarden N.K., Lex- mond, Loosduinen, St. Maartensdijk, de Meern, Nieuw- Vennep, Nisse, Noordeloos, Oldebroek, Oostburg, Ooster- hesselen, Oostzaan, Ouderkerk a.d. Amstel, Oude Tonge, Pieterburen, Rouveen, Silvolde, Sloterdijk, Steenderen, Steenderen en Drempt, Strijen, Texel, Tzum, Uithoorn, Voorburg, Wageningen, Warmond, Westzaan, Zutphen, Zwaag, Zijdewind. Van eenige Banken ontvingen wij tot heden nog geen be antwoorde vragenlijsten betreffende de jaarlijksche controle per 31 December 1.1. Wij verzoeken beleefd het bovenstaande liefst vóór 20 Juli toe te zenden. (Zie Handboekje, jaarlijksche controle, pag. 236). Circulaire rente-tarieven. Aan de Boerenleenbanken is op 11 Juni j.1. een aan vullende circulaire toegezonden betreffende de per 1 Juli a.s. geldende rentetarieven. over het treffen van een pensioenregeling voor den Kassier is goed deCentraleBank wil gaarne daarbij van voorlichting dienen, maar dan moet men ten slotte ook komen tot anders bereikt men alleen, dat er geen ouderdoms verzorging voorden Kassier komt, waarbij wij dan maar niet willen denken'' aan de omstandigheden, waarin Echtgenoote en kinderen zullen achterblijven, indien hun verzorger komt te vallen. Nieuw gebouw Zuivelbank Leeuwarden. Op 31 Mei j.1. wij konden het niet meer in het Juni- nummer vermelden werd het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden geopend. Tal van autoriteiten waren hierbij aanwezig; uit den aard der zaak was ook de Centrale Bank vertegenwoordigd. Het nieuwe gebouw mag gerust een sieraad voor Leeuwarden worden genoemd. Het legt een welsprekend getuigenis af van den bloei en de kracht der instelling, die er in gehuisvest is. Moge zij tot in lengte van jaren in denzelfden welstand er in gehuisvest blijven. JUBILEA. Boerenleenbank Holwierde. Den 23en April j.1. herdacht de Coöp. Boerenleenbank Holwierde, tijdens haar jaarvergadering op eenvoudige wijze haar 25-jarig bestaan. In zijn openingsrede sprak de Voorzitter over het ontstaan en den groei der Boerenleenbanken, en stelde in het licht de groote beteekenis en weldaad der Banken op het platteland. De Secretaris gaf een kort overzicht van den groei en ver dere bijzonderheden dezer Bank. Den heer H. Dallinga, die al deze jaren Voorzitter van den Raad van Toezicht, en den heer J. Wester, die vanaf de oprichting Kassier dezer Bank is geweest en op de meest eervolle wijze deze functies hebben vervuld werd door den Voorzitter

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 7