AIFFEISEN-BODE HET BEHEER EENER BOERENLEENBANK. COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT ZIE MEDEDEELINGEN OP BLZ. 5 INHOUD: REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 DRIE EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1 JULI 1937 OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE VERSCHIJNT DEN EERSTEN VAN IEDERE MAAND ABONNEMENT F 0.50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 10 CENT FRANCO PER POST a. Redactioneel Gedeelte. 1Het beheer eener Boerenleen bank. (Vervolg). 2. Wijziging van de Zegelwet. 3. Twee opmerkingen over het einde van een crediet in loopende rekening. 4. Het Internationale Landbouwcongres. 3. Geld- en Effectenmarkt. b. Mededeelingen. 1. Spreekuren Juridisch Bureau. 2. Va- cantie kassiers. 3. Gedrukte jaarverslagen, vragenlijsten en contróle-staten. 4. Benoeming lid Raad van Toezicht Centrale Bank. 5. Circulaire rente-tarieven. c. Nieuwsberichten. d. Uit onze Boerenleenbanken. Het verleenen van tweede hypotheek, ingezonden door Joh. Obbink, kassier Aalten, met noot der redactie. e. Advertentiën. Bijlage: Inhoudsopgave jaargang 19361937. REDACTIONEEL GEDEELTE. Hoofdstuk III. Voorschot- en Credietverleening. (Vervolg). 5. Faillissement van den borg. Wat moet de Boerenleenbank doen, wanneer een borg failliet gaat? Allereerst verzoeke zij den schuldenaar om in plaats van den faillieten borg andere zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen. Geeft de schuldenaar aan dit verzoek gevolg, dan behoeft de Bank in het faillissement van den borg niet op te komen. Geeft hij er geen gevolg aan, dan is het als regel gewenscht, dat de Bank haar vordering op den borg in het faillissement geldend maakt. Zij diene daartoe de geheele vordering bij den curator in (natuurlijk kan de indiening namens de Bank geschieden door het Juridisch Bureau der Centrale Bank). Wanneer de Bank de indie ning in zulk een geval achterwege mocht laten, zou dit niet juist zijn tegenover den anderen borg; immers de Bank laat door niet-indiening een verhaalsmogelijkheid glippen, en de andere borg zal het nadeel hiervan hebben te dragen, als het later mis loopt met den schuldenaar. De vervanging van den faillieten borg door andere zeker heid moet eventueel geschieden zoo mogelijk vóór afloop van den termijn voor indiening der vorderingen. Altijd moet deze vervanging met toestemming van den overblijvenden borg geschieden. Wanneer de andere zekerheid bestaat in andere borg tocht, gebruike men formulier 101 (voorschot) of formu lier 151 (crediet). Deze formulieren worden mede getee- kend door den overblijvenden borg, die daarmede zijn instemming met de vervanging te kennen geeft. Wanneer de Bank haar vordering in het faillissement van den borg indient, zal de curator na het doen der uitkeering verhaal kunnen nemen op den schuldenaar (voor het uit gekeerde bedrag). Dit is een bezwaar tegen het opkomen in het faillissement van den borg, doch een bezwaar, dat in de praktijk nogal licht is. Het gebeurt slechts zelden, dat een curator de moeite neemt om verhaal te nemen op den schuldenaar. Wat hier gezegd is ten aanzien van faillissement, geldt grootendeels ook voor surséance van betaling. 6. Overlijden van den borg. Wat moet de Bank doen, wanneer een borg overlijdt Over het algemeen is het gewenscht, dat in plaats van een overleden borg andere zekerheid wordt gesteld. Deze regel lijdt alleen uitzondering, wanneer de overleden borg een gering aantal erfgenamen nalaat, die persoonlijk goed zijn. Wanneer de borg b.v. als eenige erfgenaam zijn weduwe nalaat, in wier persoon het Bestuur der Bank vertrouwen stelt, is vervanging der borgtocht van den overledene on- noodig. De borgtocht loopt dan immers gewoon door ten laste van de weduwe, en verder verandert er eigenlijk niets. Wanneer men de borgtocht ten laste van de erfgenamen laat doorloopen, is het in ieder geval zéér gewenscht om hen van het bestaan der borgtocht op de hoogte te stellen. Vrij dikwijls komt het voor, dat de borgtocht hun onbekend is, en het is uit den aard der zaak een moeilijk te verwerken verrassing voor hen, wanneer de Bank eerst jaren later met de borgtocht voor den dag komt en hen tot betaling aan spreekt. Wanneer de borg veel erfgenamen achterlaat, is het altijd gewenscht om vervanging van zijn borgtocht te eischen, want het is in de praktijk gewoonlijk erg lastig om met veel erfgenamen te maken te hebben. Men stelle zich voor, dat een borg voor een voorschot van 1.000,vijf kinderen achterlaat; dan moet men ieder kind gaan aanspreken als de voorschotnemer in gebreke blijft voor één vijfde. En als een der kinderen is overleden met achterlating van weer vijf kinderen, dan moet men ook deze achterna, ieder voor een bedrag van 40,En hoe dikwijls gebeurt het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 1