RENTE-TARIEVEN DER CENTRALE BANK- UITBETALINGEN VARKENSCENTRALE. No. 6 DECEMBER 1932 Achttiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummera 10 Cent, franco per poit. OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Adminiitratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen i. Rente-tarieven der Centrale Bank. 2. Uitbetalingen Varkenscentrale. - 3. Sluiting Kantoor. 4. Rekening en balans. - 5. De jaarlijksche controle. 6. Saldo-biljet per 31 December. 7. Uitloting deposito-obligaties. 8. Vierde en laatste verantwoording van de Coöp. Boerenleenbank Hooge- zand. 9. Tweede verantwoording der Coöp. Boeren leenbank ,,Ter Aar". b. Redactioneel Gedeelte: 1. De hooge rentevoet voor obligatie-leeningen. 2. Verband op Vee- en Boerderij-inventaris. 3. Geld en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken: Uitbetalingen voor de Varkenscentrale, ingezonden door A. R. Aukema, Kassier Roden, met noot der Re dactie. 2. Idem, ingezonden door L. N. van Exel, Kassier Rozenbrug. 3. Idem, ingezonden door Tj. Kuypers Kassier Leiden, met noot der Redactie. 4. Afschaffing zegeltjes plakken, ingezonden door Joh. W. Pruyt, met noot der Redactie, d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. Op 14 November j.1. zonden wij aan onze leden een circulaire van den volgenden inhoud: Het Bestuur der Centrale Bank deelt hierbij mede, dat met ingang van 1 Januari 1933 voorloopig de vol gende rentetarieven zullen gelden: voor gelden in rekening-courant bij de Centrale Bank gedeponeerd: 31/4 o/0 'sjaars; voor gelden in rekening-courant bij de Centrale Bank opgenomen: 41/2 0/0 'sjaars; voor deposito's voor één jaar vast: 31/2 °/o 'sjaars. Aan de Banken wordt in overweging gegeven hare rentetarieven zoodanig vast te stellen, dat wijzigingen op korten termijn mogelijk blijven. In vervolg op het bericht in het Nov.-nummer van de ,,Raiff.-Bode", inzake de uitbetalingen voor de Varkens centrale, deelen wij mede, dat de V.C. den .termijn, waarbinnen een mandaat moet zijn betaald, thans heeft verruimd tot u i t e r 1 ij k vier weken na de op het mandaat vermelde kalenderweek. De mandaten der 44e kalenderweek (23 t.rn. 29 Oct.) zijn dus uiterlijk 26 No vember 1932 nog betaalbaar. Tevens nemen wij deze gelegenheid te baat om H.H. Kassiers er uitdrukkelijk op te wijzen, dat de betalings termijn der voorschotten bepaald blijft op uiterlijk 5 dagen na den datum van het advies van den Kringzaakvoerder. Is die termijn verstreken, dan gelieve men geen voorschotten meer uit te betalen. Het is bij de voorschotten voor den goeden gang van zaken bij de Varkenscentrale noodig, dat de betalings bewijzen (de waagbriefjes) onverwijld aan de Centrale Bank worden ingezonden. In aansluiting op bovenstaand bericht, dat dezer dagen reeds aan de Boerenleenbanken is uitgegaan, kunnen wij nog opmerken, dat gedurende de maand December eventuëele nadere wijzigingen door de Varkenscentrale oorbehouden) de mandaten als volgt kunnen worden betaald, uiterlijk: 3 December de mandaten van de 45ste kalenderweek. to December de mandaten van de 46ste kalenderweek. 17 December de mandaten van de 47ste kalenderweek. 24 December de mandaten van de 48ste kalenderweek. 31 December de mandaten van de 49ste kalenderweek. Verder wordt voor zooveel noodig nog opgemerkt, dat de adviezen van betaalbaar gestelde mandaten na verloop van den termijn van vier weken bij niet-aanbieding van het mandaat aan den zaakvoerder kunnen worden terug gegeven. De leverancier zal na verloop van dien termijn bij aanbieding van het mandaat door de Boerenleenbank naar den zaakvoerder moeten worden verwezen, waardoor deze in overleg met de Varkenscentrale de betaling op nieuw zal kunnen regelen. Naar onze meening bestaat er geen bezwaar tegen eene uitzondering van één of twee dagen op dezen regel toe te passen, indien men met soliede leden der Boerenleenbank te maken heeft, welke tengevolge van bijzondere omstandigheden verhinderd waren binnen den gestelden termijn het mandaat ter be taling aan te bieden. Uitzondering op den regel, voor de voorloopige beta lingen getroffen, is echter in geen geval toelaatbaar. Met nadruk wordt er op gewezen, dat geen uitbetaling van de voorschotten tegen inlevering der afgeteekende waag briefjes mag plaats vinden na verloop van den termijn van 5 dagen. Onverwijld moeten de kennisgevingen van den Kringzaakvoerder aan dezen worden teruggezonden. De leverancier zal zich dan tot hem moeten wenden ter verdere regeling van de betaling. Nog wordt er op gewezen, dat het voor onze admini stratie zeer gewenscht is, dat de mandaten op de voor zijde zijn voorzien van het stempel der Boerenleenbank, welke zich met de uitbetaling daarvan belast heeft, terwijl tenslotte, wordt medegedeeld, dat wij ons tot de Varkens centrale hebben gewend ter verkrijging van portvrijdom voor de aan ons door de Boerenleenbanken te zenden betaalde mandaten en waagbriefjes, zulks mede in ver band met daartoe herhaaldelijk tot ons gerichte vragen. Op dat verzoek is tot heden geen antwoord ontvangen. Wij vermoeden echter, dat men daaraan niet tegemoet zal kunnen komen, omdat het zeer moeilijk is op het juiste gebruik van dat voorrecht de noodige controle uit te oefenen. SLUITING KANTOOR. Het Kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op Maandag 5 December a.s. vanaf 12 uur en op Maan dag 26 December (Tweede Kerstdag.) Voorts zullen op Zaterdag 31 December a.s. geene geldzendingen kunnen worden uitgevoerd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1