UITBETALING VOOR DE VARKENS-CENTRALE. No. 5 NOVEMBER 1932 Achttiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Circulaire van den Minister van Financiën betreffende toepassing der zegelwet op stukken, opgemaakt ter uitvoering van verschillende crisis- wetten. 2. Uitbetalingen voor de Varkenscentrale. 3. Rekening en verantwoording Boerenleenbank „Ter Aar". 4. Derde rekening en verantwoording Hoogezand. b. Re dactioneel gedeelte. i. Credietverleening aan den boeren stand in normale en abnormale tijden. 2. Terugkeerend vertrouwen, 3. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. i. Afschaffing zegeltjes-plakken, inge zonden door A. A. Verheyen, Kassier Zevenaar, met noot der Redactie. 2. Uitbetalingen voor rekening der Varkens centrale, ingezonden door E. R. Aukema, Kassier Roden, met noot der Redactie. d. Advertentiën.. MEDEDEELINGEN. CIRCULAIRE VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN BETREFFENDE TOEPASSING DER ZEGELWET 1917 OP STUKKEN OPGEMAAKT TER UITVOERING VAN VERSCHILLENDE CRISISWETTEN. De Minister van Financiën heeft omtrent den reeds in vorige nummers door ons aangekondigden vrijdom van zegelrecht voor kwitantie's voor betalingen krachtens verschillende crisis- wetten een circulaire doen uitgaan, welke wij hieronder voor het grootste deel afdrukken. MINISTERIE VAN FINANCIEN. Afdeeling Indirecte Belastingen. No. 48. s'-Gravenhage, 27 Sept. 1932. Onderwerp Toepassing van de Zegelwet 1917 en stukken opgemaakt ter uitvoering van verschillende Crisiswetten. Ik heb de eer U mede te deelen, dat de Tarwewet 1931, Staatsblad no. 254, de Crisis-Zuivelwet 1932, Staatsblad No. 290, de Crisis-Varkenswet 1932, Staatsblad no. 374, als mede de maatregelen ten behoeve van de teelt en de verwerking van het vlas, getroffen ter uitvoering van art. i45ter van de wet van 11 Maart 1932, Staatsblad no. 80, door mij gerang schikt worden onder de in artikel 32, no. 4, der Zegelwet 1917 bedoelde wetten en algemeene maatregelen van bestuur, hou dende voorschriften van Staatszorg en Staatstoezicht. Mitsdien zijn op grond van dit artikel in verband met art. 37, 160, van laatstgenoemde wet o.a. vrij van zegel, mits uit de stukken blijkt, dat zij worden afgegeven terzake van de uitvoering van een der genoemde wetten of besluit de kwitanties, afgegeven aan Gewestelijke Tarwe-organi- saties wegens bijbetaling op geleverde tarwe; de kwitanties, welke door een bankinstelling aan dengene, die ingevolge art. 10 der Crisis-Zuivelwet verplicht is tot Cursiveering van ons. Red. Raiffeisen-Bode. storting van een bepaald bedrag, terzake van zoodanige stor tingen worden afgegeven; de stukken, welke worden opgemaakt in verband met een rekening-courant-overeenkomst, welke ter uitvoering van de Crisis-Zuivelwet is aangegaan. Onder deze stukken vallen de in art. 34 I e en der Zegelwet genoemde credit-nota's, saldo biljetten en verklaringen, dat het opgegeven saldo der reke ning-courant juist is bevonden, een en ander met de beperking dat indien de stukken betrekking hebben op betalingen voor welke geen vrijstelling geldt, zij wel aan zegelrecht zijn onder worpen de akten, opgemaakt ter uitvoering van de Crisis-Varkens- wet, alsmede de kwitanties en andere stukken, afgegeven wegens ingevolge deze wet plaats vindende betalingen de kwitanties, afgegeven ter zake van uitkeeringen ten be hoeve van de teelt en de verwerking van het vlas gedaan inge volge art. i45ter van de wet van 11 Maart 1 g31Staatsblad no. 80. Aan Heeren Directeurs der registratie en domeinen. In verband met het bovenstaande, zij het ons vergund, nog een enkele toelichting te geven. In de eerste plaats zouden wij gaarne zien, dat voortaan op het mandaat het stempel werd gesteld van de Boerenleenbank, welke uitbetaalde, daar dit ook onze administratie vergemak kelijkt. In de tweede plaats deelen wij mede, dat de Varkens- Centrale ons heeft bericht, dat de datum waarop uiterlijk man daten kunnen worden uitbetaald, met 1 week is verlengd. In plaats van 14 dagen is te lezendrie weken. Geen uitbetalingen mogen derhalve geschieden, indien er meer dan drie weken na de in het mandaat vermelde kalender- week verloopen zijn. Opgemerkt wordt, dat het de bedoeling is, dat de uitbetaalde mandaten, zoo volledig mogelijk op de witte verzamellijsten (in duplo) gespecificeerd, aan de Centrale Bank worden toe gezonden. Mede naar aanleiding van ingekomen brieven zij hier ver meld, dat de 4ie kalenderwtek loopt van 2 t/m 8 October, de 42e kalenderweek t/m 15 October, enz.. De uiterste termijn tot uitbetaling van een mandaat, betref fende bijvoorbeeld de 43e kalenderweek (26 t/m 22 Oc tober '32) is derhalve 12 November 1932. REKENING EN VERANTWOORDING BOERENLEEN BANK „TER AAR". Onder dankzegging verantwoorden wij hieronder de inge komen gelden, welke ons bereikten als gevolg van den oproep om steun in verband met den hagelstorm in de maand Juli '32. Per Centrale Bank: (tot 27 Oct. 1932) Centrale Bank 25.Angerlo (E.H.) 5.Spijkenisse 5.Castrikum 5.Hummelo 5.Meeden 5. Tholen 5.Wijde Wormer 3.Gouderak 5. Norg 2.50; Zaandam 2.50; Zunderdorp 5.Groot Schermer 5.De Purnier 5.Winsum 5.Zwaag

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1