io DE RAI F FE IS EN-BODE. waarvoor zij echter tegelijk weer een flink bedrag opnemen. Deze kassier voelde al waarheen dat moest leiden (het spreekt van zelf, dat zijn Bank er niet aan medewerkte), en de feiten hebben hem gelijk gegeven. In de betrokken streek is de toestand van vele tuinders, die klaarblijkelijk door andere instellingen werden „geholpen", heel slecht. Zij hebben geen financiële ruggegraat, geen reserve, omdat zij alles of bijna alles hebben gekocht met geld van anderen en zeer weinig eigen kapitaal in hun bedrijf gestoken hebben. Overdreven credietverleening veroorzaakt ook een onmati ge uitbreiding der productie, en wat hiervan de gevolgen zijn, zien wij in deze tijden maar al te goed. Wij zijn natuurlijk niet blind voor de voordeelen van de credietverleening. Het is allerminst onze wensch, dat de cre dietverleening in de toekomst op drastische wijze zal worden beperkt. Credieten stellen de menschen in staat hun bedrijf te verbeteren, hun welvaartspeil te Verhoogen. Credietverleening is in de moderne volkshuishouding een absolute noodzakelijk^ heid. Wij willen alleen zeggen: men moet ook met het goede niet ondoordacht handelen. Dan wordt het iets kwaads. Het wordt zelfs een tweesnijdend zwaard. Het schaadt niet alleen den credietnemer, maar het kan ook den geldgever, of de borgen, die deze heeft, schaden. Wanneer, gelijk wij hopen, normale tijden weder zullen terug keeien, zullen wij allen ons deze les. moeten herinneren. Wij zullen moeten bedenken, dat het noch in het belang der geldnemers, noch in dat der borgen, noch in dat der Banken is, wanneer in verhouding tot de draagkracht te veel crediet wordt verleend. Wij zullen erop moeten letten, dat de geld- nemer een behoorlijk eigen kapitaal in zijn bedrijf heeft (al thans wanneer het om grootere posten gaat), opdat hij, wan neer slechte tijden aanbreken, niet bij den eersten windstoot valt. Wij zullen wat minder optimistisch en wat meer conser vatief moeten zijn. Op hypotheken, behalve crediethypotheken, kan alléén afgelost worden; afgeloste bedragen kunnen dus nooit weder opgenomen worden! GELD. EN EFFECTENMARKT GEDURENDE JULI 1932, Wat de geldmarkt betreft, kunnen we wederom slechts herhalingen vervallen en mededeelen, dat deze wederom b tengewoon ruim was. Prolongatie noteerde onveranderd i Particuliere disconto 3/,%. De staat profiteerde hiervan wederom bij de inschrijvi op schatkistpapier. Het netto-rendement van de 3 mnds. pi messen stelde zich op ongeveer "/8%, van de 6 mnds promess op J,% en van jaarbilletten op il/2%. De wisselkoersen waren te Amsterdam 1 Juli 15 Juli 26 Juli Londen Berlijn New-York Parijs Brussel (Belga) 8.85 58 8772 2-4717 is 9-737, 34-45 8.80 58.92 7', 2-48'/,, 9-73 U 34 45 8.827 2 59-05 2 487, 9-737, 34-43 7. De beurs gaf wat betere koersen van verschillende aande Ien, wat duidt op een herstel van vertrouwen, dank zij het sl gen van de veelbesproken conferentie van Lausanne. I obligatiemarkt gaf beduidende verbeteringen te zien. De noteeringen waren 6 o/0 5 5 4 Va 4/2 4 6 0/0 6 o/0 5V2 °/o 5 °/o 5 5 5 °/o 4V2 4V2 °/o 4 41/2 0/0 4 °/o 4V2 4 °/o 4V2 4 °/o 4V2 5 4 4V2 °/o 4 4V2 'io Nederland 1922 Nederland 1919 Nederland 1932 Nederland 1916 Nederland 1917 Nederland 1916 Ned. Indië 1922 A in Ned. Indië 1921 G in Ned. Indië 192 Ned. Indië 1915 Ned. Indië Ned. Indië Ned. Indië Ned. Indië 1926 Ned. Indië 193 Amsterdam Amsterdam Den Haag 1931 Den Haag 1929 Rotterdam Rotterdam Grondkapitaalbank Grondkapitaalbank Grondkapitaalbank Staatsspoor 1931 Staatsspoor 1926 Holl. Spoor 1931 Holl. Spoor 1926 15 Juli 26 Juli D in 916 923 A 923 B in 1930 1930 93i 92Ó/'3o 100 101 100 'o°7,« 97 'U 95 92 7'74 84 947z 86 >/4 8674 65 83 80',2 78 857i 83Y4 9ó5/8 74®/g 83 867, 9'7 98 72 82 91 82 92'l} V.K. V.K. V.K. V.K. G.B. V.K. G.B. G.L. G.B. 95 V2 747,6 8874 96 9372 91 Is 69 li 877, 877, 82 8772 887, 967, 7874 84 867, 9'7, 98 7, 8574 9572 857, 95 7. V.K. V.K. V.K. V.K. G.B. V.K. 1027, V.K ioi74 1017, 100 97' 94 75 V.K 897, 9774 V.K 94 94 G.L. 737, 887, 877, 82 V.K. 88 V.K. 887, V.K. 99 V.K. 78'7u 8478 867 V.K. 9'7, V.K. 987, V.K. 8774 G.B 96 74 G.B 877, G.B 96'U G.B.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 2