lo. 2AUGUSTUS 1932Achttiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUDa. In memoriam F. P. E. van Ditzhuyzen f Mededeelingeni. Benoeming kassier Centrale Bank; 2. acantie. c. Redactioneel Gedeelte; 1. Tweede Les der ijdsomstandigheden 2. Geld- en Effectenmarkt. d. Uit tze Boerenleenbanken. 1. Oud Materiëel, ingezonden door J. C. Voorthuis, Directeur Twello, met onderschrift der :dactie. 2. Geldbelegging en Coöp. Boerenleenbanken, inge- mden door Joh. Obbink, kassier Aalten. 3. Notaristarieven, ïgezonden door denzelfde, met noot der redactie. e. Öp- >ep om steun. f. Advertentiën. IN MEMORIAM. F. P. E. VAN DITZHUYZEN. f Zooals wij reeds in ons vorig nummer vermeldden, is de Heer van Ditzhuyzen ons door den dood ontvallen. Wij verliezen in hem een oud en getrouw medewerker aan onze Organisatie. Reeds vanaf de oprichting onzer Bank was hij aan haar verbonden. Toen de Bank pas opgericht en nog klein van omvang was, trad hij op als haar (eerste) ad ministrateur, welke functie hij waarnam nevens zijn werkzaamheden als candidaat-notaris op het kantoor van den Heer Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd te Utrecht. Deze functie bleef hij bekleeden, tot dat de Bank zoo danig in omvang toenam, dat een administrateur moest worden benoemd, die zich geheel aan die taak konde wijden, en de Bank een eigen gebouw verkreeg in de Boothstraat. De Heer Feikema, die ons nu ook onlangs door den dood ontviel, werd toen zijn opvolger en de Heer van Ditzhuyzen verwisselde zijn administrateur schap met de functie van lid van den Raad van Toezicht, als hoedanig hij toen terstond gekozen werd en steeds als secretaris van den Raad fungeerde. Tevens werd hij toen tot plaatsvervangend bestuurslid benoemd. Na overlijden van den Heer Baron van Hugenpoth nam hij diens plaats als bestuurslid in en vervulde die taak met groote nauwgezetheid. Slechts een enkel jaar heeft hij die functie mogen be kleeden. Met groot leedwezen zagen wij ook dezen oud-gedien de onzer Organisatie, die immer zoo aangenaam en vriendschappelijk met ons samenwerkte, ons ontvallen. Zijne nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven, zoowel vanwege het vele, wat hij voor onze Organisatie gedaan heeft, als ook vanwege den aangenamen en in- nemenden persoon, dien wij in hem verloren. HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT. Juli 1932. MEDEDEELINGEN. BENOEMING KASSIER CENTRALE BANK. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den Fleer Feikema, is met ingang van r Juli j.1. benoemd de Heer Th. P. Meyer, tot nog toe inspecteur der Centrale Bank. Aan den Heer Meyer is de titel van kassier toegekend en hem is be perkte procuratie verleend. VACANTIE, Men wordt verzocht tijdig opgave te verstrekken van even- tuëele vacantie-dagen van Heeren Kassiers onder vermelding van den naam en het adres van den plaatsvervanger. Bedoelde mededeeling zal voorzien moeten zijn van de handteekening van twee Bestuursleden. REDACTIONEEL GEDEELTE. TWEEDE LES DER TIJDSOMSTANDIGHEDEN. Welke menschen vallen het eerst als slachtoffer van de crisis? Zij, die in goede tijden met geleend geld (credieten) slechts op hoop van zegen, en zich voorstellende prijzen en omzetten, zooal niet stijgende, dan toch in geen geval sterk dalende, hun zaken voortdurend omvangrijk zijn blijven uit breiden. Zij geraken natuurlijk het eerst buiten staat om aan hun verplichtingen tot betaling van rente en aflossing te vol doen. De onvermijdelijke daling van de waarde hunner be zittingen veroorzaakt, dat hun schulden spoedig hun baten overtreffen, zoodat de geldgevers ongerust worden, en bij hen op terugbetaling gaan aandringen. Dit voert maar al te dikwijls tot hun algeheelen ondergang. Wat leert dit ons? Dat in goede tijden niet onbeperkt crediet moet worden ge geven, en wel degelijk moet worden nagegaan of de crediet- nemer voor 't geval van teruggang der tijden, niet te veel hooi op zijn vork-heeft genomen. Deze regel is in de achter ons liggende jaren niet steeds op gevolgd. Wij hebben hier niet speciaal het oog op de Boeren leenbanken, maar op bankinstellingen in het algemeen. Er is vaak te lichtvaardig veel crediet genomen. In het bijzonder in bepaalde streken en in bepaalde bedrijfstakken. Optimisme, drang naar uitbreiding speelden hierbij een groote rol, en wer den niet voldoende getemperd door de voorzichtigheid en een zeker conservatisme in zaken, dat op den langen duur altijd nuttig blijkt te zijn. Wij herinneren ons hoe een sindsdien overleden kassier placht te zeggen: Bij ons nemen de tuinders geld op om een kas te bouwenwanneer zij hiermede een zeker bedrag hebben verdiend, gebruiken zij dat niet als terugbetaling op het op genomen geld, maar zij bouwen er een nieuwe kas mede, Zie voor de eerste de Raiffeissen-Bode van Juni j.1.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1