OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT No. 1 JULI 1932 Achttiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van nPPiritfFT nPP.iAM VAN nP Redactie en Administratie Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: F. P. E. van Ditzhuijzen f a. Dankbetuiging. b. Mededeelingen i. Boekje Rentetabellen.2. Vacantie. 3. De hypotheekverklaring. 4. Vragenlijsten, contróle-staten en balansen. c. Redac tioneel gedeelte: 1. De hypotheekverklaring. 2. Onteige ning. 3. Overzicht van den steun, in eenige landen dooi de regeering en andere officiëele instanties verleend aan het landbouwcrediet. 4. Vraag en Antwoord. 5. Geld en Effectenmarkt. d. Uit onze Boerenleenbanken: 1. De Notaristarieven, ingezonden door J. Smit, Directeur Andijk. 2. De postbestellingen ten plattelande, ingezonden door J. M. Noordhoek, Kassier Kamperland, met noot der redactie. e. Advertentiën. DANKBETUIGING. Het Bestuur der Centrale Bank brengt door dezen zijn dank aan allen, die hunne deelneming hebben be tuigd naar aanleiding van het overlijden van den Heer A. Feikema, in leven administrateur der Bank. MEDEDEELINGEN. BOEKJE RENTETABELLEN. Bij de afd. Expeditie verkrijgbaar, boekjes inhoudende tabellen voor renteberekening per halve maand, van 2 met een kwart oploopend t\m 6 waarbij opgenomen 3.6 Gebonden in sterken Linnen omslag. Prijs 0.75. VACANTIE. Men wordt verzocht tijdig opgave te verstrekken van eventuëele vacantie-dagen van Heeren Kasssiers onder vermelding van den naam en het adres van den plaats vervanger. Bedoelde mededeeling zal voorzien moeten zijn van de handteekening van twee Bestuursleden. DE HYPOTHEEKVERKLARING. Men verzuime niet het artikel „De hypotheekverkla ring" in het Redactioneel gedeelte te lezen. VRAGENLIJSTEN, CONTRÓLESTATEN EN BALANSEN. Met genoegen kunnen wij constateeren, dat hetmeeren- deel der Besturen onzer locale Banken de jaarlijksche controle der boekjes overeenkomstig de wenken en voor schriften der Centrale Bank hebben verricht en ons daar van blijk gaven met het inzenden der vragenlijsten. Doch al is dit aantal op 1 Juli grooter dan vorige jaren op dien datum, toch moeten wij weder verklaren, dat eenige Banken hiermede zijn achtergebleven en ook met het inzenden van de balansen. Wij veronderstellen, dat deze Banken, na lezing van deze mededeeling zich zullen haasten met de toezending der nog achter gebleven vra genlijsten en balansen. Van onderstaande Banken ontvingen wij na 1 Mei bovendien gedrukte balansen en jaarverslagen: Achlum, Alkmaar, Almelo, St. Annaland, Apeldoorn, Avenhorn, Bathmen, Benedenknijpe, Berkel en Rodenrijs, Blija, Breedenbroek, Borne, Genemuiden, Goor, Gorin- chem, 's Gravendeel, Haarlemmermeer, Heemstede, Hen gelo (O.), Hilversum, Jubbega-Schurega, Katwijk a. Zee, Koedijk, Lexmond, Maasland, Ochten, Oldebroek, Oost burg, St. Pancras, Rouveen, Silvolde, Sliedrecht, Steen deren, Strijen, Texel, Voorburg, Wanswerd, Werkendam, Westzaan en Zwijndrecht. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE HYPOTHEEKVERKLARING. Notaris Perk, Voorzitter van het Bestuur der Coöp. Boerenleenbank te St. Augustinusga, vestigde onze aan dacht op het feit, dat de zoogenaamde hypotheekverkla ringen (verklaringen op grond van Art. 297 Wetboek van Koophandel), welke de .verzekeringmaatschappijen afgeven aan de Boerenleenbanken, niet altijd voldoen aan de hoogste vereischten. Men weet, dat de verzekeringmaatschappij zich bij be doelde verklaring verbindt om in geval van brand de verzekerde som uit te keeren aan den hypotheekhouder. Deze verplichting kan echter meer of minder ruim wor den omschreven. De verruiming der verplichting heeft speciaal betrekking op gevallen, waarin de maatschappij niet gehouden zou zijn om aan den eigenaar zelf uit te betalen (b.v. wanneer deze zijn huis zelf in brand ge stoken heeft, of wanneer hij de premie niet heeft be taald). Nu is in 1915 tot stand gekomen de z.g. Kramer-ver klaring, een akte, verleden voor Notaris Kramer te Am sterdam, volgens welke de assurantie-maatschappijen, die zich daaraan onderwierpen, aan de hypotheekbanken de verzekeringspenningen zouden uitkeeren in den meest ruimen kring van gevallen. De regeling, bij de akte Kramer getroffen, is voor de hypotheekbanken zeer mooi, en sluit voor haar zoo goed als alle risico uit, dat zij bij F. P. E. VAN DITZHUYZEN. t Terwijl dit nummer wordt afgedrukt, bereikt ons het bericht, dat het lid van ons Bestuur, de heer F, P. E. v. Ditzhuijzen, is overleden. In het volgend nummer hopen wij op meer uitvoerige wijze op dit verscheiden, dat ons met groot leedwezen ver vult, terug te komen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1