Zeventiende Jaargang ALGEMEENE VERGADERING GRONDKAPITAAL BANK. No. 11 MEI 1932 DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Algemeene Vergade ring der Centrale Bank. 2. Algemeene Vergadering der Grondkapitaalbank. 3. Gedrukte Jaarverslagen en Balansen. 4. Formulier 238. 5. De afdeeling Expe-, ditie in „Tivoli". b. Redactioneel Gedeelte: 1. Een woord tot de Bestuursleden der locale Banken. 2. Een. les der tijdsomstandigheden. 3. Wanneer één borg de geheele schuld betaalt. 4. Debet op een spaar boekje.5. Royement van hypotheken. 6. Men zij op zijn hoede. 7. Geld- en Effectenmarkt. c. Platte Grond der zaal „Tivoli". d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. ALGEMEENE VERGADERING CENTRALE BANK. De Algemeene Vergadering der Centrale Bank zal ge houden worden op 2 Juni a.s., des voormiddags te 11 ure. in het gebouw Tivoli te Utrecht. De Algemeene Vergadering der Grondkapitaalbank zal worden gehouden op 1 Juni a.s., des namiddags te 12 ure, in het JaarSbieursrestaurant (Vreeburg) te Utrecht, dus niet in het Geboulw voor K. en W. Mariaplaats, zooals gebruikelijk. GEDRUKTE JAARVERSLAGEN EN BALANSEN. Van de volgende Boerenleenbanken ontvingen wij we der gedrukte Jaarverslagen en Balansen: Aalsmeer, Aalten, Akersloot, Akmarijp, Almen, Bakke- veen, Beemster, Beets, Beverwijk, Boornbergum, Bor- culo, Breukelen, Brummen, Capelle a. d. IJsel, Colijns- plaat, Del den, Delft, Dirksland, Edam, Franeker, Giesen- Nieuwkerk, 's-Graveland, Grijpskerke, IJaaksbergen, Hardinxveld, Hasselt, 's Heer Arendskerke, Herkingen, Houten, Jutfaas, Kamperland, Katwijk, Koudum, Kruinin- gen, Lamswaarde, Landsmeer, Langezwaag, St. Laurens, Leerbroek, Lekkerkerk, Leeuwarden N.K., Lippenhuizen, Luinjeberd, Marssum, Menaldum, Moordrecht, Naaldwijk, Nieuw-Amsterdam, Nieuwerkerk a. d. IJsel, Nieuwe Tonge, Nijega-Opeinde, Oldeboorn, Oldeholtpa, Olter- terp, Oosterbierum, Oosterwolde, Oostzaan, Oude- en Nijehorne, Oudeschoot, Oude Tonge, Ouwerkerk, Pernis, Purmer, Purmerland, Raalte, Rotterdam (Oud Charlois), Rozenburg, Schellinkhout, Schermerhorn, Sloterdijk, Stompwijk, Streefkerk, Terwispel, Tietjerk, Tzum, Ven- huisen, Waddingsveen, Wageningen, Warmond, Wester blokker I, Winsum (Fr.), Wirdum, Wognum, Wijk aan Zee en Duin, Zaandam, Zijdewind, Abcoude, 's-Graven- zandre, Knollendam, Nisse, de Lier ca, Peursum, Pijn- acker, Ruurlo, Uithoorn. FORM. 238. Steeds worden de nummers hooger] 238 is een briefje waarbij men een credietnemer bericht zendt dat zijn cre- diet een kopje kleiner gemaakt wordt, met aangehecht afschrift en toelichtingen. Heeren kassiers die eenige tientallen van dergelijke briefjes te schrijven hebben, kunnen we de prettige mede- deeling doen dat ze hier al bij de afd. Expeditie gereed liggen. Zie het artikel „Inperking van Credieten" in het vorig nummer. DE AFD. EXPEDITIE IN „TIVOLI". Bij vroeger gehouden Alg. Vergaderingen is gebleken dat er verscheidene Kassiers en Bestuursleden van locale banken zijn, die van de gelegenheid gebruik maken een$ op de afd. Expeditie te komen kijken. Hoewel deze afdeeling voor 't bewaren van haar boe ken enz. niet over de haar toebedeelde ruimte te klagen heeft, voor 't ontvangen van een dikwijls vrij talrijk pu bliek is die ruimte toch te klein. En omdat er juist dit jaar voor belangstellenden nog: al wat te bekijken is, hebben we besloten het den heeren' zoo gemakkelijk mogelijk te maken, en zullen we alles wat bezienswaardig is naar Tivoli transporteeren, zoodat de bezoekers van de Algemeene Vergadering in de aan de groote zaal grenzende koffiekamer een afdeeling Ex peditie in 't klein zullen vinden. Wij weten door middel van staten voor elke Boeren leenbank afzonderlijk bijgehouden, dat er nog wel ban ken zijn die blijkbaar niet op de hoogte zijn met wat er bij de Expeditie-afd. al zoo verkrijgbaar is, en achten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1