No. 10 APRIL 1932 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen. b. Redactioneel Ge deelte: i. Waarmede men voorzichtig moet zijn bij het aanspreken van borgen. 2. Inperking van credieten. 3. Vermindering van de bijdrage aan het Handels register. 4. Verband op landbouw-inventaris. 5. Geld- en Effectenmarkt. 6. Vraag en Antwoord. c. Uit onze Boerenleenbanken. Niet beleenbaar? ingezon den voor R. J. de Theye, kassier Westervoort, met aantee- keningen van het Bestuur. d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. CENTRALE RINGVERGADERING. De Centrale Ringvergadering zal worden gehouden op 21 April a.s. ALGEMEENE VERGADERING. De Algemeene Vergadering zal worden gehouden op 2 Juni a.s. REDACTIONEEL GEDEELTE. WAARMEDE MEN VOORZICHTIG MOET ZIJN BIJ HET AANSPREKEN VAN BORGEN. De borgen, die zich aansprakelijk stellen voor een voorschot of crediet, doen steeds afstand van het voor recht van schuldsplitsing. Dat wil zeggen, zij doen afstand van het recht (dat zij anders zouden hebben;) om van de Bank te eischen, dat de schuld tusschen hen. wordt gesplitst. De Bank kan hen op grond hierlvan ieder voor het geheel aanspreken, en niet ieder voor slechts een evenredig gedeelte (b.v. de helft, als er twee borgen zijn). Het spreekt van zelf, dat heit, recht, om eiken bang voor het geheel aan te spreken, van groot belang is voor de Bank, in het bijzonder wanneer een der borgen on vermogend is geworden. Nu bepaalt art. 1875 van het Burgerlijk .Wetboek: „Indien de schuldeischer zelf, en vrijwillig, zijn rechts vordering verdeeld heeft, kan hij tegendie schuldsplitsing niet weder opkomen, al waren zelfs eenige der borgen onvermogend voor den tijd, dat hij de schuld verdeeld heeft." De borgen verkrijgen dus weder het recht van schuld- splitsing. wanneer de schuldeischer zelf zijn vordering vrijwillig verdeelt. t De Boerenleenbank moet er dus steeds voor waken, dat zij de vordering niet verdeelt. Wat geldt nu als vrijwillige verdeeling door den schuld eischer? In de eerste plaats natuurlijk, dat hij uitdrukkelijk met de borgen overeenkomt, dat zij ieder hun evenredig deel zullen betalen. Dit geval zal zich echter niet dik wijls voordoen. Voorts geldt als vrijwillige verdeeling, dat de schuld eischer de borgen aanspreekt tot betaling van een even redig gedeelte. Dit geval doet zich, als wij ons niet ver gissen, wel vrij dikwijls voor. Het ligt ook zoo voor de hand, dat men, als er twee borgen zijn, hen uitnoodigtj om ieder de helft te betalen. Toch moet men dit niiet doen. Het is ©en vrijwillige verdeeling van de vordering. Wanneer dus een der borgen zou blijken onvermogend te zijn, zou men de helft, waarvoor men hem heeft aan gesproken, niet meer op den anderen borg kunnen ver halen! Ten slotte geldt volgens sommigen als vrijwillige ver deeling ,dat de schuldeischer van een der borgen be taling van zijn evenredig deel aanneemt, zonder te doen uitkomen, dat hij zich zijn aanspraken voor het restant voorbehoudt. Volgens anderen kan zulk een aanneming van een gedeelte niet als een vrijwillige, verdeeling gelden. Waar moet men zich nu aan houden? Natuurlijk aan den veiligen kant. Men moet zelfs niet het risico loopen, dat een der borgen kan beweren: gij hebt de vordering verdeeld. Men moet dus nooit een gedeelte van de schuld aanne men, zonder daarbij te doen uitkomen, dat men zich alle rechten voorbehoudt. Dit kan men doen door de kwitantie, die men aan den borg, welke een gedeelte betaalt, te doen luiden als volgt: „Ontvangen van de somma vanzulks in mindering op zijn borgtocht voor Uit de woorden „in mindering op" blijkt, dat men den borg voor het gedeelte, dat hij betaalt, niet vrijlaat. Wij geven aan de Besturen en Kassiers onzer plaatse lijke banken den welgemeenden raad om van het boven staande goede nota te nemen, en om er voor zorg t(e dragen, dat de Bank nooit komt te stranden op de klip van de schuldsplitsing! Op hypotheken, behalve credlethypotheken, kan alléén afgelost worden; afgeloste bedragen kunnen dus nooit weder opgenomen worden!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1