OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT No. 7 JANUARI 1932 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR, NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Legitimatie Inspecteurs. 2. Overzicht over 1931. 3. Handboekje. b. Redactioneel Gedeelte: 1. Bij de intrede van het nieuwe jaar. 2. Het beschikken op een crediet door een ander dan den credietnemer. 3. Persoonlijke eigen schappen van credietnemers en borgen. 4. Een nieuw Uitstelformu- lier. 5. Bij faillissement van een borg. 6. Het resultaat van de waarschuwing tegen premie-loten, enz. 7. Een woord van Raiffeisen. 8. De schuldenlast der gemeenten. (Overgenomen.) 9. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Rekening en verantwoording .'s-Gravenmoer. 2. Rekening en Ver antwoording Noorden. d. Advertentiën. MEDE DEELINGEN. LEGITIMATIE INSPECTEURS. Een onzer kassiers schrijft ons: „Waar de Inspectie onverwachts kascontrole laat hou den, zou het m.i. kunnen voorkomen, dat een of andere bandiet, die hiervan op de hoogte is, zich bij een Barak aanmeldt als Inspecteur, die de kjas komt opnemen ©rf. dit dan in letterlijkjen zin zou doen. Het zou een trucje' zijn, aat wellicht maar één kjeer zou opgaan, maar ook di.t is al te veel. Zou het daarom geen aanbeveling .ver dienen, dat aan de Bankjen werd bekend gemaakt, dat, wanneer door een der inspecteurs onverwachte kascon trole wordt gehouden, deze zich eerst behoorlijk moet legitimeeren en anders niet mag worden toegelaten. In verband hiermede merken wij op, dat elke Inspec teur of Adjunct-Inspecteur voorzien is van een legiti matiebewijs, geteekend door hemzelf en den Hoofdin specteur. Daar hij ook in het bezit is van een groeni abonnement van de Spoorwegen, waarop de handteeke- ning van den betrokkene voorkomt, kan die handteeke- ning ook vergeleken worden. OVERZICHT OVER 1931. In het November nummer hebben wij op een desbe treffend verzoek van den heer Dammes, kassier der Boe renleenbank. Twisk, toegezegd in het Januari nummer iets te zullen schrijven over den gang van zaken in 1931, opdat de kassiers hiervan gebruik kunnen maken bij het opstellen van hun jaarverslag, en hierin een zekere lei draad vinden voor beschouwingen van meer algemeenen aard. Wegens gebrek aan plaatsruimte zullen we dit over zicht moeten uitstellen tot het volgend nummer. Dit zal wel geen bezwaar opleveren, want niemand zal wel reeds in Januari aan het jaarverslag beginnen. HANDBOEKJE Onze voorraad Handboekjes 2de uitgave) is thans geheel uitgeput. Nog steeds komen er nabestellingen binnen, welke wij zeer tot ons leedwezen niet kunnen uitvoeren. Mocht evenwel blijken, dat het aantal nabestellingen een herdruk wettigt, dan zullen wij daartoe gaarne over gaan en op deze wijze de laatkomers" nog van één of meerdere exemplaren van dit boekje voorzien. Llilerlijk tot 15 Januari a.s. zullen wij eventuëele be stellingen nog inwachten. Men make dus haast! REDACTIONEEL GEDEELTE. BIJ DE INTREDE VAN HET NIEUWE JAAR. Het jaar 1931 behoort weer tot het verleden. Het is weggegleden in den nacht der tijden, toegevoegd aan de groote reeks van voorbijgegane jaren en eeuwen, welke achter ons liggen. En wederom is het ons gegeven een nieuwen tijdkring te betreden; 1932 heeft zijn intrede gedaan. Als 't in den Sylvesternacht, twaalf klinkt van den grijzen toren, dan sterft het oude jaar, en 't nieuwe wordt geboren. Weer een wijle wordt het stil rondom ons; plechtig, bewogen soms, is onze stemming bij dit telkens terug- keerende, treffende gebeuren, dat voor ons ouderen in steeds sneller tempo schijnt terug te keeren. Met een zucht van verlichting zal het worden nage staard, door de velen, wien het niet bracht, hetgeen zij er bij den aanvang van verwacht hadden. Het jaar 1931 zal in onze kringen, in de kringen van allen, die zich met land- en tuinbouw, in den ruimsten zin, bezig houden, daarin hun dagelijksch brood moeten verdienen, met een zwarte kool worden aangeteekend, en niet, alleen door hen. Een geweldige depressie teistert de geheéle aarde. Het uitoefenen van talrijke onderdeelen van het land en tuinbouwbedrijf was niet- of onvoldoende loonend, en zonder steun van de Overheid zou het voor groote groepen niet mogelijk zijn geweest het hoofd boven water te hou den. De nood is hoog gestegen! Onder die omstandigheden is het geen opgewekte taak bij den aanvang van het nieuwe jaar eenige bemoedigende woorden tot onze lezers te richten. En toch is dit thans, meer dan ooit noodzakelijk! Immers, wij mogen niet ver sagen, niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel, wij moeten weer verder, weer vooruit! Niet voor niets hebben wij ze opgebouwd, onze talrijke organisatie's op het gebied van credietverschaffing, spaarwezen, aan- en verkoopvereenigingen, inrichtingen van onderwijs en ont wikkeling en alles wat met de uitoefening van den weten- schappelijken en modernen land- en tuinbouw verband houdt. 't Is of een wervelwind over de aarde is losgelaten. Met ongebreidelde kracht schijnt hij al het moeizaam verwor vene, het steentje voor steentje opgebouwde werk der beschaving te willen vernietigen. Meer dan ooit wordt het ons duidelijk, hoe vroeger oude beschavingen en culturen verloren konden gaan; zal dit ook nu gebeuren? Niemand kan in de toekomst lezen, doch dit is wel zeker, dat w'ij leven in een ontzettend grooten tijd, een tijdperk van hooge cultuur wel is waar, maar tevens een tijdperk van groote verdwazing der volkeren. Allerwege worden, in stede van te streven naar eene

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1932 | | pagina 1