OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT .RENTE-TARIEVEN DER CENTRALE BANK. No. 6 DECEMBER 1931 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van OT7TTTPTttT7T HRPAAM VAM FtTT Redactie en Administratie Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUDa. Mededeelingen. r. Rente-tarieven der Centrale Bank. 2. Sluiting kantoor. 3. Hand boekje. 4. Rekening en balans. 5. De jaarlijksche controle. 6. Saldo-biljet per 31 December. 7. Cou pons deposfto-obligatie's. 8. Uitloting deposito-obli- gatie's. b. Redactioneel gedeelte. 1. Een onbekend formulier. 2. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. De Boerenleenbanken worden nog zeer betrouwbaar geacht. Ingezonden door een Oud-Kassier. 2. Rekening en verantwoording 's Gravemoer. 3. Rekening en ver antwoording Noorden. d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. Aan onze Boerenleenbanken wordt volledigheidshalve medegedeeld, dat op 30 November j.1. namens het Bestuur aan de leden eene circulaire werd gezonden, waarin ondermeer het navolgende ten aanzien van de voorloopig in 1932 geldende rente-tarieven bij de Centrale Bank werd opgenomen „Hoewel wij eenigen tijd geleden zie onze „Raif- „feisen-Bode" van November meenden, dat met 1 Ja- „nuari a.s. de rente weer iets verhoogd zoude kunnen „worden, zal toch door den opnieuw geheel gewijzigden „toestand op de geldmarkt althans voorloopig geene „rente-verhooging vanwege de Centrale Bank kunnen „plaats hebben. Voorloopig zullen de bestaande tarieven „dus worden gehandhaafd. „In rekening-courant zal mitsdien 2jl> worden ver- „goed en voor debetsaldi 4 rente 's jaars worden „berekend." SLUITING KANTOOR. De kantoren der Centrale Bank zullen gesloten zijn de beide Kerstdagen, den namiddag van Donderdag 31 Dec. (Oudejaarsdag) en den geheelen dag op Vrijdag 1 Januari a.s. HANDBOEKJE. De tweede uitgave van het Handboekje is dezer dagen gereed gekomen en met de expeditie is reeds een aan vang gemaakt. Ter besparing van extra portokosten zullen de Boeren- lenbanken, welke een of meerdere exemplaren bestelden, onder opgave worden belast door onze Afdeeling Expe ditie, welke nota's gelijktijdig met het saldobiljet over de maand November zullen worden verzonden. De rekening der betreffende Boerenleenbanken wordt dus belast op den dag, waarop die materiaal-nota is gedateerd. December 193 1. Jaarlijksche bijdragen, abonnemen ten Raiffeisen-Bode en dergelijke posten, waarvoor de Voor de Banken, welke tot heden geen exemplaar van deze nieuwe uitgave bestelden, hebben wij nog een klein aantal boekjes beschikbaar; de prijs is gesteld op f0.75 per boekje franco. Voor zooveel noodig willen wij er op wijzen, dat het Handboekje, zooals het thans is samengesteld, bevat verschillende bijzonderheden omtrent de Centrale Bank, de Boerenleenbanken, het Onderling Waarborgfonds en de Grondkapitaalbank. Voorts is er in opgenomen een aantal wenken en controle-maatregelen van de Afdeeling Inspectie. Ook werden er in opgenomen de Dispensatie regeling, een en ander omtrent het Kapitaal voor Bij zondere Doeleinden, een volledige materiaallijst, de laat ste posttarieven en enkele maten, voor den landbouw van belang. Tenslotte vermelden wij nog, dat er twee jaarkalenders in werden afgedrukt, een opgave van feest en andere dagen alsmede eene opsomming omtrent het gebruik van titels, terwijl tenslotte nog een aantal blanco bladzijden voor het maken van aanteekeningen werd toegevoegd. Het formaat van het boekje is in overleg met de Com missie van Redactie eenigszins gewijzigd. Het Hand boekje komt niet in den handel en is uitsluitend voor gebruik binnen de grenzen van onze Organisatie bedoeld. REKENING EN BALANS. Evenals vorige jaren, wordt ook thans de aandacht er op gevestigd, dat de Afdeeling Inspectie der Centrale Bank gaarne aan H.H. Kassiers der Locale Banken, die bij het opmaken van Rekening en Balans op moei lijkheden stuiten, haar hulp verleent. Het is gewenscht, dat zij, die hiervan gebruik willen maken, dit tijdig opgeven, daar de maanden Januari en Februari zich om verschillende redenen hiervoor bij uit stek leenen. DE JAARLIJKSCHE CONTROLE. Evenals voorafgaande jaren zonden wij ook nu aan alle Directeuren van Locale Banken een vragenlijst en verschillende contróle-staten betreffende de jaarlijksche controle. Voor de toelichting verwijzen wij naar het Handboekje. (Tweede druk blz. 203 t/m 205). Uit de ons dit jaar teruggezonden vragenlijsten bleek tot ons genoegen, dat de medewerking vrijwel algemeen was, en de controle met ernst werd verricht. SALDO-BILJET PER 31 DECEMBER. Voor zooveel noodig herinneren wij er aan, dat het saldo-biljet, hetwelk de Banken begin Januari a.s. ont vangen, slechts aangeeft het Brut o-s aldo per 31 Banken per 31 Dec. worden gedebiteerd, zijn dan nog niet geboektdie posten vindt men later op de rekening courant vermeld, welke vanwege de Centrale wordt toe gezonden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1