ZONDER VOORAF TE INFORMEEREN. DE RAIFFEISEN-BODE. 37 UIT ONZE BOERENLEENBANKEN. WAARSCHUWING TEGEN PREMIE-LOTEN. Geachte Redactie, In het Augustusnummer der Raiffeisen-Bode kwam een artikeltje voor, waarin gewaarschuwd werd tegen het koopen van z.g. Premieloten en dergelijke „waarde papieren" en waarin uiteengezet werd hoe op die wijze de plattelandsbevolking nog vaak het slachtoffer wordt van gewetenlooze lieden. Er werden in dat stuk genoemd; de N.V. „De Lichtstraal" te Den Haag, waartegen dooi' de Haagsche Politie was gewaarschuwd en de N.V. „Fortuna" te Enschede waartegen gewaarschuwd was door den Officier van Justitie te Almelo. Hoewel wij in de meening verkeerden dat in onze om geving de verkoop van dergelijke papieren riiet, of hoog stens in zeer geringe mate, plaats had, namen wij ba- doelde waarschuwing toch over in een eigen plaatselijk orgaan voor onze leden. Als resultaat daarvan kregen wij van meerdere ledert inlichtingen, waaruit, tegen, onze verwachting bleek, dat iiier de laatste jaren toch wel ijverig met dergelijke pat pieren gecolporteerd was en deze bij tientallen^ verkocht waren. Wij hebben de overtuiging dat het succes dei; diverse agenten en colporteurs nlpg wel wat grooter is geweest dan wij gewaar konden worden, want het is bijzonder moeilijk hierover de juiste gegevens te krijgen. Zooals te begrijpen is willen de meeste menschen, zoodr^ zij bemerken het slachtoffer van een 'handig colporteur te zijn geworden, dit niet graag erkennen, wat wel' erg jammer is en waardoor het vaak mogelijk is dat in de-: zelfde omgeving nog meer slachtoffers gemaakt worden. Uit de gegevens die wij hier verkregen, bleek echteif wel duidelijk dat het kwaad veel dieper ingevreten is: dan men, afgaande op wat daarvan naar buitenuit blijkt, veelal meent. Behalve de genoemde instellingen „D;e Lichtstraal" en „Fortuna" maakten wij hier nog kennis met de N.V. „De Zonnestraal" en de N.V. „De Ster" te Apeldoorn, welke laatste Premieloten op afbetaling ver koopt tegen prijzen die bijna roo o/o te hoog zijn. Een. der oprichters van „De Ster" bleek ook betrokken te1» zijn geweest bij de N.V. „Fortuna" te Enschede. Uit alles blijkt dat het zeer noodig is dat tegen dit euvel met kracht wordt opgetreden, wat alleen kan door het waarschuwen, en telkens weer waarschuwen, van de plattelandsbevolking tegen de practijken van dergelijke instellingen. Zooals ook reeds in de Raiffeisen-Bode van Augustus werd aangegeven zou het zeer nuttig zijn dat in het kantoor of de wachtkamer van iedere plaatselijke Leenbank een met duidelijke letter gedrukte waarschu wing werd opgehangen. Gezien de ervaring door ons op gedaan is het onze bedoeling een dergelijke kaart te laten drukken met het volgende opschrift: „KOOPT NOOIT „van onbekende personen of instellingen, en vooral niet „als deze daarmede langs de deur komen, Premie of andere Loten, Premie-Obligaties, Inschrijvingen op het „een of ander, of welke andere z.g. waardepapieren ook, „Dergelijke informaties worden door de plaatselijke COöP. BOERENLEENBANK „gratis en onder geheimhouding voor hare leden inge wonnen. Nadere inlichtingen op verzoek bij het Bestuur of „den Kassier verkrijgbaar." Behalve in het kantoor en wachtkamer onzer Bank is het onze bedoeling dergelijke waarschuwingen ook te laten ophangen in de verschillende winkels en café's, buitenaf. Omdat echter het drukken van een dergelijke kaart bij een klein aantal nogal duur is en omdat wel te verwach/ ten is dat meerdere Leenbanken hier gebruik van willen maken, zou ik willen vragen of het niet mogelijk is dat de C. B. zich met het drukken en uitgeven van 'derge lijke kaarten belast. Ook lijkt het ons gewenscht dat door kassiers en be stuursleden getracht wordt met het werken van dergelijke instellingen op de hoogte te komen en daarvan mede- deeling te doen aan de C. B., welke deze gegevens weer kan gebruiken ter waarschuwing der andere Banken, T. G. ELKINK, Directeur Coöp. Boerenleenbank Ruurlo. Noot der Redactie. Gaarne zal de Centrale Bank zich met het laten druk- sen van een biljet als door den geachten inzender be.e doeld, belasten, daar zij ervan overtuigd is hiermede een goed werk te verrichten. Vooral in dezen tijd is het ieders plicht ertoe mede te werken, dat voorkomen worde,, dat onze plattelandsbevolking haar zuur verdiende pen< ningen kwijt raakt aan beleggingen van inferieur of twij felachtig gehalte. Wij doen een beroep op de medewer king van elk Bestuur en eiken kassier. Deze medewer king kunnen zij verleenen door een of meer biljetten in het kantoor der Bank op te hangen en te trachten ook op andere plaatsen (b.v. in de kantoren van aankoopver- eenigingen, zuivelfabrieken en andere coöperaties, ver der in café's en winkels) biljetten opgehangen te krijgen. Wij meenen erop te mogen rekenen dat elke Locale Bank ten minste één biljet zal gebruiken, en zullen daarom zoq vrij zijn om kort na 15 November a.s. aan elke Bank één exemplaar toe te zenden. De toezending zal achterwege worden gelaten, wanneer wij voor 15 Nov. bericht ont vangen, dat niet op toezending wordt prijs gesteld. Na tuurlijk kan men ook meerdere exemplaren bestellen. De kosten (inbegrepen verzendkosten) bedragen voor één exemplaar fo.08; elke Bank, die niet afbesteld heeft of niet meerdere exemplaren heeft besteld, zal dus per 16 Nov. met fo.08 worden belast (waarvan nog bericht zal worden gezonden.) Voor meerdere exemplaren zal het volgende worden berekend: 2 ex. fo.io, 3 ex. fo.21, 4 ex. fo.26, 5 ex. fo.30, voor elk exemplaar meer, 4 cent meer.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 5