5 °/o 41/2 °/o 4V2 36 DE RAIFFEISEN-BODE. baai' geworden. Wanneer men het recht heeft om alles!, ineens terug te vorderen, heeft men natuurlijk ook helj recht om geleidelijke afbetaling te eischen. Het Bestuuf deele dus eenvoudig den credietnemer mede: Uw schuld is opeischbaar geworden; wij willen U echter toestaan om haar af te doen door maandelijksche betalingen van zooveel gulden; wij reserveeren ons hierbij het recht, om niettemin steeds tot algeheele opeisching over te gaan. (iDeze reserve is altijd gewenscht, omdat men dan kaïn. ingrijpen als de zaak misloopt.) Het is aanbevelenswaardig om hierbij overleg te pleJ gen met de borgen en. om het crediet om te zetten in een voorschot en credietnemer en borgen dus een schuld bekentenis met aflossingen te laten teekenen. GELD- EN EFFECTENMARKT gedurende October 1931. De geldkoersen bleven hoog. Prolongatie noteerde ongeveer 3 o/0j particulier disconto- 28/4 a 3 °/o. De Staat bood 125 millioen schatkistpapier bij in schrijving aan, waaronder ook 3-, 4- en 5-jarig papier.. Het rendement voor 6 maands promessen stelde zich op 4Y16 voor 3 maands promessen een 1 jaarsbillet- ten op 31/2 0/0, terwijl het rendement van 3-, 4- en 5-jarig bllietten ongeveer resp. 5, 41/2 en 4s/8 °/o bedraagt. De wisselkoersen fluctueerden nogal. De koersen waren: 1 Oct. 15 Oct, 22 Oct. 29 Oct. Londen 9 77 9-55 9 73'/2 9-57 Parijs 9 77 9-7I'/, 9 7 21/, 9 75 Brussel (Belga) 34 65 34 65 34 60 34 55 Berlijn 57 70 56 50 57 60 58.95 New-York 2 47'/z 2 46'/, 2,47 2.473/4 De effectenbeurs was stil. Beleggingsfondsen konden zich gedeeltelijk herstellen, vooral de Staatsfondsen, ge- meenteleeningen daalden niet onbelangrijk, daar enkele gemeenten in finantieele moeilijkheden dreigen te komen. Op verzoek van verschillende zijde, deelen wij nojg mede, dat het officieel promesse-disconto van de Nederlandsche Bank momenteel op 31/2 °/o is bepaald. De noteeringen waren te Amsterdam: Indien cheque's of wissels bij de Centrale Bank be taalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbiljet. Men voorkomt oponthoud en overbodige correspon dentie door direct een orderbriefje te zenden, zoodra uit een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekening houder een cheque op de Boerenleenbank heeft afge geven, welke betaalbaar gesteld is bij de Centrale Bank. 15 Oct 22 Oct. 1 Oct 29 Oct. 6 0/0 4 °/o 6 o/0 6 o/o d/2 o/0 5 S 5 4V2 4/2% 4 41/2 °/o 4 0/0. 4V2 0/0 4 0/0 4# 4V2 5 4 41/2 4 Nederland 1922 Nederland 1919 Nederland 1916 Nederland 1917 Nederland 1916 Ned. Indië 1922 A I Ned. Indië 1921 G Ned. Indië 1921 D 8 Ned. Indië 1915 Ned. Indië 1916 Ned. Indië 1923 B Ned. Indië 1926 Ned. Indië 1930 Amsterdam 1930 Amsterdam 1930 Den Haag 1930 Den Haag 1929 Rotterdam 1930 Rotterdam 1926/30 Grondkapitaalbanlc Grondkapitaalbank Staatsspoor 1931 Staatsspoor 1926 Nederland 1931 99 '6/i ioi3/4 99 'Y 99'12 96 71 86'/, 91 90 6l 82'/, 857/, 80 85 88'/, 95 80 85 101 roi'/2 9? 96 97 B ioo'/2 ioi'Yu <00 100'/,6 9613/,» 92 70 89 94 90 65 84'/, 841'j 86 90 94 99 833/8 89V4 101 b r 100 V.K. 933/s G.L. 98 '/o G.L. 96 "7,6 B 100 10U/4 too3/,6 100 95'/,, 89 V8 72 8 7'/, 90 90 65'/. 82'/, 82 81 87 V2 893/i 97'A 80 85 'I2 101 100 92 'I, 94'/, 95 B V.K. G.B. 100 ioi'/s 100 98 l3/,e 96 88 7 31 2 87 92 88 66'/, 80'/, 80 83 7/s 883,4 9' 98'/4 80 88 3/4 101 100 91V2 99 95"/,, B alleen vraag; geen aanbod. I. alleen aanbod; geen vraag. GB alle kooporders konden niet worden uitgevoerd. GL alle verkooporders konden niet worden uitgevoerd. VK vorige koers. 1 Laatste 4 weken niet verhandeld.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 4