REDACTIONEEL GEDEELTE. DE GOUDCLAUSULE. No. 5 NOVEMBER 1931 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD:, a. Mededeelingen. i. Rente-wijziging bij de Centrale Bank. 2. Rente Rijkspostspaarbank. 3.' Attentie! 4. Uitstelformulieren. - 5. Kaascontróle- station Zuid-Holland. b. Redactioneel gedeelte: 1. De goudclausule. 2. Economische credief- verleening. 3. Vraag en Antwoord. 4. Geld- en Effectenmarkt.c. Uit onze Boerenleenbanken: 1Waar schuwing tegen premie-loten, ingezonden door T. G. Elkink, directeur Ruurlo, met noot der Redactie. - 2. Ingezonden door J. Dammes, kassier Twisk. 3. Re kening en Verantwoording 's Gravemoer. 4. Reke ning en Verantwoording Noorden. d. Advertentiën. MEDEDEELING. RENTE-WIJZIGING BIJ DE CENTRALE BANK. Het voornemen bestaat, om met ingang van 1 Januari 1932 tot wijziging (waarschijnlijk verhooging) van de rente-tarieven bij de Centrale Bank over te gaan. Waar de omstandigheden echter zóó zijn, dat het niet mogelijk is, om nu reeds eene definitieve beslissing te nemen, kan heden ook nog geene juiste opgave van de rentewijzigingen worden verstrekt. In de tweede helft van November zullen echter per circulaire aan de Banken eventuëele wijzigingen worden opgegeven, terwijl ook in het December-nummer van „De Raiffeisen-Bode" eene mededeeling dienaangaande zal worden opgenomen. RENTE RIJKSPOSTSPAARBANK. Daar ons is gebleken, dat er nog misverstand heerscht omtrent het in de dagbladen verschenen bericht betref fende de rente der Rijkspostspaarbank, herhalen wij onze mededeeling, dat dit bericht niet beteekent, dat dezei rente met ingang van 1 Januari a.s. zal worden ver hoogd. Het beteekent alleen, dat na 1 Januari de moge lijkheid van verhooging bestaat. Officiëel is verklaard, dat men er voorloopig niet aan denkt van deze moge lijkheid gebruik te maken. ATTENTIE! Wij vestigen de aandacht op hef artikel „Waarschu wing tegen Premie-loten" met de daaronder gestelde: Noot der Redactie Rubriek: LHt onze Boerenleen banken). HET NUT VAN UITSTELFORMULIEREN. Naai aanleiding van een onder dit hoofd geplaatst artikel in het September-nummer van de Raiffeisen-Bode, ontvingen wij van verschillende Banken verzoeken om inlichtingen omtrent dit formulier. In verband hiermede bericht onze afd. Expeditie, dat bedoelde uitstel- of verlengingsformulieren Form. 116) niet gezegeld behoeven te zijn. Ze zijn verkrijgbaar a f 0.50 per 100 stuks. KAASCONTRöLE-STATION ZUID-HOLLAND. Wij ontvingen van het Bestuur van dit Kaascontrêle- station, dat 30 Oct. j.1. haar 25-jarig bestaan herdacht, een geschrift, waarin naar aanleiding van deze herden king e»n terugblik op het afgeloopen tijdvak en de daarin verrichte werkzaamheden wordt geworpen. Men verzocht ons dit in ons blad op te nemen. Tot onzen spijt kunnen wij hieraan niet voldoen, niet alleen wegens gebrek aan plaatsruimte, maar ook omdat een dergelijk verslag buiten het eigenlijke kader van ons blad valt. Intusschen bieden wij aan Bestuur en leden van Kaascontröle-station, dat zulk een hoogst belangrijke en nuttige functie ver vult, onze welgemeende gelukwenschen aan. Wij hebben bemerkt, dat er ook in de kringen der Boerenleenbanken ongeruste menschen zijn, die voor hypotheken en misschien ook wel voor andere vorde ringen de goudclausule zouden willen invoeren. Hoewel hun aantal, voor zoover wij weten, zeer gering is, waren wij van plan iets over de goudclausule te schrijven. Nu is echter een week of twee geleden in de dagbladen gepubliceerd een circulaire van de Broederschap van Notarissen, die precies onze gedachten weergeeft. Wij meenen daarom niet beter te kunnen doen dan deze. circulaire hier over te nemen. Enkele woorden of zin sneden cursiveeren wij. In de laatste weken wordt er bij de nota rissen door geldschieters weer sterk op aan gedrongen om in akten van hypothecaire geldleening een z.g. goudclausule op te ne men. Het is u bekend, dat zich dit ook voor deed in 1922. Het hoofdbestuur heeft zich

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1