No. 4 OCTOBER 1931 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. In Memoriam I. G. J. Kakebeeke. b. Verkaring Nederlandsche Bank. c. Mededeelingen. d. Redactioneel gedeelte: i. De financieele crisis. - 2. Een belangrijke prijsvraag. 3. Geld- en Effecten- markt. e. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Zilveren jubileum van de Coöp. Boerenleenbank I te Wester blokker, met noot der Redactie. f. Advertentiën. In Memoriam I. G. J. KAKEBEEKE. Einde September overleed te 's-Gravenhage de Heer I. G. J. Kakebeeke, die gedurende langen tijd de gewich tige functie van inspecteur van den landbouw heeft bekleed. Hij werd als zoodanig benoemd in 1916. Kort voor zijn overlijden (op 16 Sept. j.1.) ontving hij den titel van adviseur van den landbouw. Van 1893 tot 1916 was de heer Kakebeeke rijkslandbouwconsulent in de provin cie Zeeland. Als zoodanig heeft hij in opdracht der Regeering een studie-reis gemaakt naar Suriname en Curaqao. Vóór zijn benoeming tot consulent is hij vijf jaar lang (18881893) secretaris der Zeeuwsch© Landbouwmaatschappij geweest. In 1887 hij was toen eerst twintig jaar oud maakte hij een studie reis naar Amerika. Ook elders in het buitenland heeft hij zich op de hoogte gesteld van den landbouw. Deze korte en niet-volledige opsomming toont wel reeds voldoende aan welk een werkzaam leven de dood een ontijdig (de heer Kakebeeke was eerst 64 jaar oud) einde heeft gemaakt. De heer Kakebeeke was ook eelt vriend van de Boeren leenbanken. Tal van malen heeft hij hiervan blijk ge geven, wanneer hij namens den Minister onze algemeene vergadering bijwoonde. Met dankbaarheid herdenken wij hem. VERKLARING VAN DE NEDERLANDSCHE BANK- Wij meenen goed te doen met hier de ook in andere bladen gepubliceerde verklaring van de Ned. Bank over te nemen. Er loopen de laatste weken de dolste geruchten over den gulden, over inflatie enz. enz. Het is dus wellicht nuttig om van dit bericht, dat in weinig woorden zegt, dat er voor al die alarmeerende praatjes niet de minste aanleiding is, kennis te nemen. „De Directie van De Nederlandsche Bank bericht het volgende: Naar aanleiding van vragen, die tot ons gericht woi1-, den, berichten wij hierbij, dat er voor ons geen enkele aanleiding bestaat te verzwijgen, dat onze buitenlandsche wisselportefeuille voor een deel bestaat uit ponden pterling. Wij hebben op grond van besprekingen nog zeer on langs met de Bank of England gehouden en gezien het bijzondere karakter van ons pondenbezit als goud-wissel portefeuille van een circulatiebank alle reden om aan te nemen, dat voor ons in de toekomst geen verlies op dit bezit is te duchten. Verder brengt het ponden-gedeelte van onze buiten landsche wisselportefeuille rente op die in den tusschen- tijd een eventueel tijdelijk boekwaardeverschil vanzelf amortiseert. Voor De Nederlandsche Bank als circulatiebank kan zich nooit een reden voordoen om zich op een ongelegen oogenblik van haar pondenbezit te ontdoen. Wij verklaren met de grootste stelligheid dat ons be zit aan ponden sterling nimmer eenïge belejnmering kan zijn voor De Nederlandsche Bank om haar functies als circulatiebank en centrale bank in haar vollen omvang uit te oefenen. Tevens verklaren wij, dat wij den gouden standaard onvoorwaardelijk zullen handhaven. Inflatie van het ruilmiddel is niet aanwezig en niet te verwachten. De goudpoisitie van De Nederlandsche Bank is sterker dan ooit te voren." Indien cheque''s of wissels bij de Centrale Bank be taalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbiljet. Men voorkomt oponthoud en overbodige correspon dentie door direct een orderbriefje te zenden, zoodra int een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekening houder een cheque op de Boerenleenbank heeft afge geven, zvelke betaalbaar gesteld is bij de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1