No. 2 AUGUSTUS 1931 Zeventiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement I 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INITOUDa. Mededeel ingen: iUitvoering Tarwewet. 2. Handboekje. 3. Vacantie kassiers. 4. Bankgarantie A.N.W.B. b. Redactioneel Gedeelte: 1. Zakelijkheid. 2. Waarschuwing! 3. Renteberekening. 4. Geld- en Ef fectenmarkt. c. U i t onze Boerenleenbanken: 1Ingezonden door Mr. A. van der Deure, lid van den Raad van Toezicht van de Boerenleenbank Bennekom. 2. Het liquide maken der hypotheken, ingezonden door R. J. de Theye, Secretaris van den Ring Arnhem en Kassier der Boerenleenbank Wester voort. 3. Onze liquiditeit, ingezonden door J. Ennik, kassier der Boerenleenbank Oost-Knollendam, met noot der Redactie. d. Advertentie 11. MEDEDEELINGEN. UITVOERING TARWEWET. Enkele districten van Gewestelijke Tarweorganisaties hebben zich tot Boerenleenbanken gewend met het verzoek, aan landbouwers op de tarwevoorraden, liggende in de boer derijen, voorschot te verstrekken. Het spreekt wel van zelf, dat men daarop zonder meer niet kan ingaan. In voorkomende gevallen wende men zich tot de Centrale Bank 0111 advies. In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland is de uitbetaling in overleg met de Centrale Bank aldus geregeld De Ned. Landbouwbank bericht, na daartoe ontvangen opdracht van de Gewestelijke Tarwe Organisatie, b.v. aan tarweverbouwer A., dat bij de Boerenleenbank te B. een be drag ad 2.608.te zijner beschikking is. Tegelijkertijd wordt de Bank in opdracht van de Gewestelijke Tarwe Orga nisatie er mede in kennis gesteld, dat zij aan genoemden tarweverbouwer 2608.kan uitbetalen. De Centrale Bank ontvangt op haar beurt bericht van de Ned. Landbouwbank, dat zij de Boerenleenbank te B. voor bovengenoemd bedrag kan crediteeren. De Centrale Bank crediteert thans onder opgave de Boeren leenbank en vermeldt daarbij tevens het bedrag der provisie, dat de Boerenleenbank te B. voor hare bemiddeling geniet. De Boerenleenbank te B. kan daarna den tarweverbouwer A., op vertoon van het schrijven van de Ned. Landbouwbank, uitbetalen en laat voor dit bedrag een kwitantie teekenen. Wij adviseeren in Grootboek III een rekening b.v. „Uit betalingen Tarwe Organisatie" te openen, welke gecrediteerd wordt voor het bedrag van de creditopgave van de Centrale Bank, zonder de provisie en belast voor_.de uitbetaling. Het is wenschelijk de namen der begunstigden te vermel den in de kolom „Omschrijving" in Grootboek III. Van het bovenstaande moeten dus de volgende boekingen worden gemaakt: - Bij ontvangst van de Creditopgave van de Centrale Bank voor het aan den tarweverbouwer uit te betalen bedrag ad 2.608.en de provisie ad 0.65. kolom 5 2.608.65 8 2.608.RekeningUitbetalingen T.O. 9 0.65 Provisie 10 2.608.65 13 2.608.65 Rekening: Centrale Bank. Bij uitbetaling kolom 10 2608. 13 2608.Rekening: Uitbetalingen T.O. HANDBOEKJE. Verschillende Banken hebben wel de veranderingen opge geven, die in den nieuwen druk van het Handboekje moeten worden aangebracht, maar hebben verzuimd daarbij een exemplaar van den nieuwen druk te bestellen (hoewel wij aannemen, dat zij het toch wel zullen willen ontvangen). Zouden zij ons alsnog even een bestelling willen doen toe komen? Er bestaat hiervoor nog gelegenheid tot 1 Sep tember a.s. (wij hebben ons tot onze spijt genoodzaakt gezien de uitgave eenigen tijd uit te stellen), maar het is beter, wanneer men terstond bestelt. Anders geraakt het mis schien in het vergeetboek. De prijs kan nog niet medegedeeld worden, daar wij nog niet weten, hoe groot de oplage kan zijn. Maar hij zal zoo laag mogelijk gesteld worden. Er zijn nog enkele Banken (gelukkig is haar aantal gering), die verzuimd hebben opgave te doen van de nood zakelijke veranderingen. Ons d r i mg e n d verzoek is, dat zij dit verzuim alsnog ten spoedigste goed maken. Het Handboekje moet in alle opzichten „bij" zijn; anders heeft het weinig waarde. Wij vertrouwen, dat bedoelde Banken alsnog hiertoe zullen willen medewerken. VACANTIE KASSIERS. Mogen wij H.H. Kassiers, die met vacantie gaan, verzoe ken ons hiervan tijdig te verwittigen, met mededeeling van naam en adres van hun plaatsvervanger BANKGARANTIE A.N.W.B. Hiermede berichten wij, dat door de Centrale Bank eene regeling met den A.N.W.B. is getroffen, waarbij overeen gekomen is, dat de door dezen Bond verlangde bankgaranties door de Centrale Bank zullen worden geteekend. Boerenleenbanken, bij welke aanvragen voor garanties worden gedaan, kunnen de bankgarantie-formulieren aan de Indien cheque's of wissels bij de Centrale Bank be taalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbiljet. Men voorkomt oponthoud en overbodige correspon dentie door direct een orderbriefje te zenden, zoodra uit een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekening houder een cheque op de Boerenleenbank heeft afge geven, zoelkc betaalbaar 'gesteld is bij de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1