Zeventiende Jaargang MEDEDEELINGEN. HANDBOEKJE. No. 1 JULI 1931 DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen: i. Handboekje. 2. Vacantie Kassiers. 3. Vragenlijsten en balansen. - - 4. Coöp. Grond-Kapitaalbank voor den Landbouw U. A. b. Redactioneel gedeelte: 1. Renteberekening. 2. Geld en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken: De liquiditeit der Boerenleenbanken en wat daarmede samen hangt, ingezonden door R. J. de Theye, Secretaris van den Ring Arnhem, met aanteekeningen der Redactie. d. Advertentiën. Bijlage: Inhoudsopgave van den zes tienden jaargang. Verschillende Banken hebben wel de veranderingen opgegeven, die in den nieuwen druk van het Handboekje moeten worden aangebracht, maar hebben verzuimd daarbij een exemplaar van den nieuwen druk te bestellen (hoewel wij aannemen, dat zij hei toch wel zullen willen ontvangen). Zouden zij ons alsnog even een bestelling willen doen toekomen? Er bestaat hiervoor nog gelegen heid tot 1 September a.s. (wij hebben ons tot onze spijt genoodzaakt gezien de uitgave eenigen tijd uit te stellen), maar het is beter, wanneer men terstond bestelt. An ders geraakt het misschien in het vergeetboek. De prijs kan nog niet medegedeeld worden, daar wij nog niet weten, hoe groot de oplage kan zijn. Maar hij zal zoo laag mogelijk gesteld worden. Er zijn nog enkele Banken (gelukkig is haar aantal gering), die verzuimd hebben opgave te doen van de noodzakelijke veranderingen. Ons dringend verzoek is, dat zij dit verzuim alsnog ten spoedigste goed maken. Het Handboekje moet in alle opzichten „bij" zijn; anders heeft het weinig waarde. Wij vertrouwen, dat bedoelde Banken alsnog hiertoe zullen willen mede werken. VACANTIE KASSIERS. Mogen wij H.H. Kassiers, die met vacantie gaan, ver zoeken ons hiervan tijdig te verwittigen, met mededeeling van naam en adres van hun plaatsvervanger? VRAGENLIJSTEN EN BALANSEN. Met genoegen kunnen wij weder constateeren, dat het meerendeel der Besturen onzer locale Banken de jaar- lijksche contróle der boekjes overeenkomstig de wenken en voorschriften der Centrale Bank, hebben verricht en ons daarvan hebben doen blijken met 't tijdig inzenden der yragenlijsten. Eenige banken zijn hiermede nog achtergebleven, en ook met het inleveren van de balansen; wij veronder stellen dat deze banken, na het lezen van deze mededee ling zich zullen haasten met de toezending der vragen lijsten en de nog resteerende balansen. Na 1 Mei ontvingen wij ook gedrukte balansen en jaarverslagen van de volgende banken: Achlum, Alkmaar (bank), Almelo, Apeldoorn, St. An- naland, Assendelft, Avenhorn, Beers, Blija, Borne. Gene- muiden, 's Gravenzande, Haarlemmermeer, Hasselt, Heemstede, Hellendoorn, Hilversum, Knollendam, de Lier (kom), Lippenhuisen, Loosduinen, Luinjeberd, Mo lenaarsgraaf, Nieuwe Niedorp,. Nisse, Noordeloos, Oost burg, Oudekerk a. Amstel, Oude Tonge, Ouwerkerk, St. Pancras, Raamsdonk, Silvolde, Strijen, Uithoorn, Voorburg, Wanswerd, Warga, Werkendam, Westzaan, Wirdum, Steenderen en SteenderenDrempt. COÖPERATIEVE KAPITAALBANK voor den Landbouw U.A. Medegedeeld wordt, dat de nog uitstaande 4i/2 0/0 OBLIGATIËN DER SERIE C per 1 Oct. 1931 a pari aflosbaar zullen worden gesteld en dat te haren Kantore, alsmede ten Kantore der IN CASSO-BANK N.V. te Amsterdam en hare bijkantoren in andere plaatsen verkrijgbaar zullen zijn 4 o/o OBLIGATIËN ten laste der Bank, in stukken van f 1000.en f 500. De koers van uitgifte dezer obligatiën is voorloopig vastgesteld op 100 o/0. 1 De obligatiën zijn voorzien van halfjaarlijksche cou pons, vervallende 1 April en 1 October. Houders van 41/2 obligatiën» Serie C, kunnen van 1 Juli 1931 tot 1 September 1931 bij het aanvragen var. 4 o/o obligatiën recht van voorkeur uitoefenen. Na dezen datum worden ook aanvragen zonder voor keursrecht in behandeling genomen. Zoodra een voldoend bedrag geplaatst is, zal de officieële noteering voor de 4 o/0 obligatiën worden aan gevraagd. Indien cheque's of wissels bij de Centrale Bank be taalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbiljet. Men voorkomt oponthoud en overbodige correspon dentie door direct een orderbrief je te zenden, zoodra uit een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekening houder een cheque op de Boerenleenbank heeft afge geven, welke betaalbaar gesteld is bij de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1