OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT MEDEDEELING. STICHTING EIGEN GEBOUW. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE ALGEMEENE VERGADERING DER CENTRALE BANK. Opening. No. 12 JUNI 1931 Zestiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. In jVIemoriam P. F. Veelenturf f b. Mededeeling. Stichting eigen gebouw, c. Redac tioneel Gedeelte. i. De Algemeene Vergadering der Centrale Bank. 2. De Algemeene Vergadering der Grondkapitaalbank. 3. De wijziging der Gemeentewet. 4. Geld- en Effectenmarkt. d. Uit onze Boerenleen banken. 1. De Coöperatie en derden, ingezonden door J. Bos Jzn., kassier Benschop, met noot der Redactie. 2. De oude kassier, ingezonden door F. de Jong, kassier Lex- mond. 3. Dankbetuiging, e. Advertentiën. IIN MEMORIAM P. F. VEELENTURF f Op 27 Mei j.1. overleed in zijn woonplaats Hazers- woude de Fleer P. F. Veelenturf, lid van den Raad van Toezicht der Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank. Reeds is hij herdacht in de zoo juist gehouden Alge meene Vergaderinghet is overbodig om aan de daar gesproken woorden veel toe te voegen. De Heer Veelenturf was lid van den Raad van Toe zicht sinds 1926. Hij heeft zich doen kennen als een bekwaam en nauwgezet man, die door zijn mede-leden ook wegens zijn aangenamen omgang hoogelijk werd gewaardeerd. Niet alleen in bovengenoemde functie heeft hij zich jegens onze organisatie verdienstelijk gemaakt. Sinds 1899 was hij bestuurslid der Coöp. Boerenleenbank te Hazerswoude (de laatste 12 jaar Voorzitter van het Bestuur), terwijl hij voorts het presidium van den Ring Rijnstreek" heeft vervuld. Wij hebben dus alle reden om den overledene met dankbaarheid te gedenken. Hij ruste in vrede. Ingeval eene Boerenleenbank tot de stichting van een eigen gebouw wil overgaan, is het gewenscht, dat zij zich in verbinding stelt met de Centrale Bank. Deze. kan haar wellicht adviseeren en met hare ondervinding ten dezen van dienst zijn. 1 Op 28 Mei j.1. werd de gewone Algemeene Vergade ring van onze Centrale Bank gehouden. De groote zaal van Tivoli was dicht bezet met afgevaardigden en be langstellenden; de opkomst was nog grooter dan de meeste andere jaren. De Voorzitter, de heer G. W. Stroink, opende de vergadering met de treurige mededeeling, welke door de aanwezigen staande werd aangehoord, dat zoo juist bericht was ingekomen van het overlijden van den heer P. F. Veelenturf, lid van den Raad van Toezicht. De Voorzitter wijdde aan zijn nagedachtenis eenige gevoel volle woorden. Ook wijlen Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hugenpoth tot Aerdt, in leven lid van het Bestuur, werd door hem herdacht. De Voorzitter vervolgde met te constateeren, dat men sinds het veeljarig bestaan van de Centrale nog nooit is bijeengekomen onder ernstiger omstandigheden dan men op het oogenblik doorleeft. Het ligt voor de hand, dat de moeilijkheden ook bij onze Organisatie worden ge voeld, maar aan den anderen kant kunnen het Bestuur en de Raad van Toezicht gelukkig verklaren, dat onze instelling nog steeds kerngezond is. Vervolgens wijdde de Voorzitter enkele woorden aan de rente-verlaging, waartoe het Bestuur zich genoopt heeft gezien. Het is onnoodig te zeggen, dat het Bestuur hoogst ongaarne tot rente-verlaging is overgegaan, maar de abnormale omstandigheden lieten geen keus. De Voor zitter dringt erop aan, dat ook de Besturen der Locale Banken de rente-tarieven aan de omstandigheden zullen aanpassen. Met de likwiditeit der Centrale Bank is het, aldus de Voorzitter, zeer gunstig gesteld. Hij haalde ten bewijze hiervan een zinsnede uit het laatste Accountantsrapport aan. Minder tevreden kon hij in dit opzicht zijn omtrent de Locale Banken, waarbij wel eens bevroren credieten voorkomen. Hij drong erop aan, dat de Besturen der Locale Banken hieraan hun ernstige aandacht zouden wijden. De Voorzitter heette ten slotte alle aanwezigen welkom, en begroette in het bijzonder den heer Kakebeeke, Inspec teur van den Landbouw, die den Minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw vertegenwoordigde. Hij sprak zijn teleurstelling erover uit, dat de Minister in de omstandigheden, waarin de landbouw verkeert, geen aanleiding had kunnen vinden om zelf aanwezig te zijn. Hiermede verklaarde de Voorzitter de vergadering voor geopend. Indien cheque's of wissels bij de Centrale Bank be taalbaar gesteld zijn, is het noodzakelijk, dat de Centrale Bank in het bezit is van een adviseerend orderbiljet. Men voorkomt oponthoud en overbodige correspon dentie door direct een orderbrief je te zenden, zoodra uit een ontvangen adviesstrookje blijkt, dat een rekening houder een cheque op de Boerenleenbank heeft afge geven, welke betaalbaar gesteld is bij de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1