ALGEMEENE VERGADERING DER CENTRALE BANK. No. 11 MEI 1931 Zestiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen. i. Rentewijziging. - I 2. Algemeene Vergadering der Centrale Bank. 3. Al- I gemeend Vergadering der Grondkapitaalbank. 4. I Handboekje. 5' Sluiting Kantoor. 6. Gedrukte jaar- verslagen en balansen, b. Redactioneel Gedeelte. 1. I Invaliditeitswet, Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922, I Ziektewet. 2. De Coöperatie en derden. 3. De be- I legging^ van gemeente-gelden bij onze Boerenleenbanken. 4. Van Heinde en Ver. Uit de Vereenigde Staten. II. 5- Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleen- Ibank-Comité Water-snood 1916. MEDEDEELINGEN. IRENTEWIjZIGING BIJ DE CENTRALE BANK. Het Bestuur maakt hierbij békend, dat met ingang van 1 Juli 1931 de rente-tarieven bij de Centrale Bank weder- ■om gewijzigd zullen wordën. I De rentevergoeding in rek. crt. aan de Boerenleenban ken zal vanaf dien datum 21/2 o/0 'sjaars bedragen, terwij! over debetsaldi in rek. courant een rente van 4 0/0 's jaars zal worden berekend. De rente te vergoeden van gelden van 1 jaar vast ge deponeerd, blijft op 31/2 0/0 'sjaars bepaald, met de be perking, als aangegeven in de Raiffeisen-Bode van Maart 1931. De algemeene vergadering der Centrale Bank zal wor- len gehouden op Donderdag 28 Mei a.s., des voor- niddags 11 uur in het Gebouw Tivoli te Utrecht. Als los vel in dit nummer treft men aan een plntte- uund van de .■saai, waarin de vergadering zal worden '[houden. Op dezen plattegrond is aangegeven, waar de 'laats der verschillende afgevaardigden is. Het is ge makkelijker, dat zij dit reeds thans kunnen zien, dan dat ij zich hieromtrent nog moeten vergewissen aan de zaal. ALGEMEENE VERGADERING DER GRONDKAPITAALBANK. De algemeene vergadering der Coöp. Grondkapitaal- ank zal worden gehouden op Woensdag 27 Mei a.s., es namiddags te 2 uur in het Gebouw voor Kunsten n Wetenschappen te Utrecht. HANDBOEKJE. Ter laatst-gehouden Centrale (Huishoudelijke) Ring- ergadering werd besloten over te gaan tot de uitgave an een tweeden druk van het sedert December 1929 Bestaande Handboekje. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de verschil lende wijzigingen in dat Handboekje kwartaalsgewijze op te nemen in ,,De Raiffeisen-Bode" en, zooals bekend, verscheen 111 dit verband bij het April- en Julinummer van ons Orgaan eene opgave van wijzigingen. Deze op gaven moesten evenwel met het oog op de daaraan ver bonden kosten worden gestaakt. De wijzigingen, welke ons sedert de laatste opgave bereikten, werden door ons genoteerd, zoodat hiermede reeds rekening kan worden gehouden bij den herdruk. V ermoedelijk zal het tweede Handboekje verschijnen tegen 1 Juli 1931Deze datum werd gekozen, opdat dan rekening zal kunnen worden gehouden ondermeer met de verschillende wijzigingen in Besturen en Raden van Toezicht der Boerenleenbanken, welke veelal- in hoofd zaak plaats vinden gedurende de periode der Algemeene Vergaderingen. W ijzigingen ook in Ringbesturen of vertegenwoor diging der Centrale Ringvergaderiag voor het Hand boekje, welke nog met bij de Centrale Bank bekend zijn, worden derhalve reeds nu gaarné ingewacht. Even- tueele bestellingen voor de nieuwe uitgave kunnen worden ingezonden. Ten slotte wordt verzocht wijzigingen en/'of bestellin gen bij afzonderlijk schrijven op te geven en de aan- teekeningen betreffende het Handboekje dus-niet te plaatsen bij verdere correspondentie aan de Centrale Bank te richten. I SLUITING KANTOOR. Men houde er rekening mede, dat het Kantoor dei- Centrale Bank gesloten zal zijn op Donderdag 14 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) en op Maandag 25 Mei a.s. (2e Pinksterdag.) GEDRUKTE JAARVERSLAGEN EN BALANSEN. Van de volgende Boerenleenbanken ontvingen wij we der gedrukte Jaarverslagen en Balanèen. Aalsmeer, Aalten, Akersloot, Akmarijp, Almen, Ameide, Amstelveen, Bakkeveen, Beemster, Beets, Benedeknijpe, Beverwijk, Boornbergum, Borculo, Breukelen, Brammen Burgerbrug, Capelle a/IJ., Colijnsplaat, Deinum, Delft! Dirksland, Edam, Franeker, Genemuiden, Giesen-Nieuw- kerk, Goor,, 's Graveland, 's Gravendeel, Groot-Ammers, Gnjpskerke, Hardinxveld, 's Heer Arendskerke, Heke lingen, Herkingen,Houten, Jubbega, Katlijk, Koewacht, Kruiningen, Kwadijk, Lamswaarde, Landsmeer, Lange- zwaag, 's Laurens, Leerb'roek, Leeuwarden (N.K.), Lek kerkerk, Lexmond, Makkum, Menaldum, Naaldwijk, N. Amsterdam, N.-Tonge, Nijega-Opeinde, Oldeboon, 01- deholtpa, Olterterp, Oosterbierum, Oosterhesselen, Oos- terwolde, Oude en Nijehorne, Oudeschoot, Pernis, Pur- mer, Pijnacker, Raalte, Rotterdam, Rozenburg, Rouveen, Ruurlo, Schellinkhout, Sliedrecht, Sloterdijk, Streefkerk,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1