OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT ONTZETTING BOERENLEENBANK KORTEZWAAG. DE TUINDERSVOORSCHOTTEN IN NOORD^ HOLLAND. No. 8 FEBRUARI 1931 Zestiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen: i. Ontzetting der Coöp. Boerenleenbank te Kortezwaag. 2. Circulaire Kamer van Koophandel te Delft. b. Redactio neel Gedeelte. 1. De overval te Nieuwe Niedorp. 2. De Tuindersvoorschotten in Noord-Holland. 3. Het afgeven van schuldbekentenissen en crediet-aktes- 4. Imputatie. 5. Geld- en Effectenmarkt c. In gezonden. „Ergerlijk?", ingezonden door Dr. G. J. Otten, met aanteekening der Redactie. d. Adver- t e n t i n. MEDEDEELING. Hierbij deelen wij mede, dat wij ons in onze Bestuurs vergadering, gehouden op 24 December 1930, tot ons leedwezen genoodzaakt hebben gezien, om de Coöp. Boe renleenbank te Kortezwaag (Fr.) ingaande 1 Januari 1931 uit het lidmaatschap der Centrale Bank te ontzetten. De oorzaak daarvan ligt in de houding dier Bank ten aanzien der volgende punten: a. terzake het aannemen van personen, woonachtig in dorpen in hare omgeving, als leden dier Bank was eene regeling getroffen, waaraan die Bank zich niet heeft willen houden; b. de Bank wenschte zich evenmin te houden, blij kens eene door haar afgelegde verklaring, aan de z.g.n. dispensatieregeling, welke in de laatstgehou den Algemeene Vergadering der Centrale Bank was aangenomen. Het spreekt vanzelf, dat een besluit tot ontzetting op grond van deze feiten niet was te vermijden. Het is de eerste maal sedert de oprichting der Centrale Bank, dat een dergelijk besluit moest genomen worden. De onvermijdelijke gevolgen voor deze Bank zijn, dat zij uit den aard der zaak geen financieële relaties meer met de Centrale Bank zal kunnen onderhouden, niet meer van de kostelooze voorlichting en hulp der Juridische Afdeeling van de Centrale Bank kan profiteeren en niet meer door hare Afdeeling Inspectie zal worden gecontro-1 leerd, terwijl zij geen formulieren, enz., meer zal kunnen betrekken van de Centrale 'Bank. Het Bestuur van de C-oöp. Centr, Raiffeisen-Bank: Ir. F. A. R. A. Baron VAN ITTERSUM, 1 Voorzitter. A. A. NENGERMAN, Fungd. Secretaris. Nots. F. P. E. VAN DITZHUYZEN, plv. lid. CIRCULAIRE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DELFT. De Kamer van Koophandel te Delft schijnt aan de in haar district gevestigde Boerenleenbanken een circulaire te hebben gericht, waarbij zij worden verzócht omgaand mede te deelen, welke letters achter den naam der Bank moeten worden vermeld (W. A., G. A. of U. A.). Tevens geeft de Kamer in overweging tot statutenwijziging over te gaan, ten einde bedoelde letters, indien zij nog niet in den naam voorkomen, alsnog door middel van statuten wijziging in den naam op te nemen, zulks ter voorkoming van een boete. Teneinde onnoodig geschrijf te vermijden, deelen wij hieromtrent aan de Boerenleenbanken, welke deze cir culaire hebben ontvangen, het volgende mede: wanneer de statuten geen letters in den naam vermelden (en dit is het geval bij vrijwel alle Boerenleenbanken), kunnen ook geen letters worden opgegeven, en kan dus ook niet aan het verlangen van de Kamer van Koophandel wor den voldaan; dat Boerenleenbanken, die de letters niet hebben, dit gemis(?) alsnog door middel van statuten wijziging verhelpen, is in het geheel niet noodig, gelijk door den Minister van Justitie bij de behandeling der bestaande coöperatiewet uitdrukkelijk is verklaard; vol gens de wet moeten alleen coöperatie's, opgericht na inwerkingtreding der wet (Juni 1925) de letters in den naam opnemen. De circulaire van de Kamer is dus niet geheel juist. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE OVERVAL TE NIEUWE NIEDORP. Al onze lezers hebben ongetwijfeld reeds met veront waardiging kennis genomen van de berichten omtrent den brutalen overval op den bejaarden kassier onzer Coöp. Boerenleenbank te Nieuwe Niedorp. Het is dan ook niet om hen van dit feit op de hoogte te stellen, dat wij er melding van maken, doch alleen om onze deelneming en sympathie te betuigen met bedoelden kassier, den heer H. Schoorl, en met diens vrouw en dochter, die eveneens door de onverlaten op onzachte wijze zijn be handeld. Wij zijn er zeker van, dat wij hierin de tolk zijn van alle collega's van den heer Schoorl, en van alle leden van Besturen en Raden van Toezicht. Laten wij hieraan toevoegen, dat wij van harte hopen, dat de daders spoedig zullen worden gevat en voorbeeldig zullen worden gestraft. Wij zijn thans in staat te publiceeren de regelen, die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vast gesteld betreffende de garantie, gezamenlijk door die Provincie en de daarin gelegen gemeenten te verleenen voor aan tuinders te verstrekken voorschotten, alsmede de algemeene voorwaarden, die zullen moeten gelden voor de voorschotten, waarvoor deze garantie zal dienen. De ,,Re.g-elen" luiden als volgt: 1. Gedeputeerde Staten van Noordholland, handelende namens de Provincie Noordholland, stellen zich naar de hiernavolgende regelen en op de daarbij be- hoorende algemeene voorwaarden, voor 700/0 borg voor de terugbetaling van voorschotten, met renten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1