Mr. Dr. G. F. M. BARON VAN HUGENPOTH TOT AERDT f 7 JANUARI 1931 Zestiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK ÏE UTRECHT Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. In Memoriam Mr. Dr. G. F. M. Baron ïn Hugenpoth tot Aerdt. b. Mede deeling (zie blz. c. Redactioneel Gedeelte i. Bij Jaarwisseling. 2. Crisis-stemming. 3. Zeven ge lden voor bestuurders eener Boerenleenbank in crisis- d. - 4. Vraag en Antwoord. 5. Geld en Effie :ten- arkt. d. U'it onze Boerenleenbanken. 1 -Een- lid in de rentevergoeding. (Kort verslag eener inleiding, gehouden door C. J. Miermans, kassier Ouderkerk a.d. Amstel in een vergadering van den Ring Amsterdam, met aanteekening der Redactie.) 2. De Renteivoet ingezonden door Beneden Knijpe, met noot der Redactie. - 3. Aan de Besturen der Banken in Noord-Holland, in gezonden dooi D. de Vries, kassier Oostwoud, met noot der Redactie. - 4. Hagelschade Zevenbergen (laatste verantwoording.) e. Advertentiën. IN MEMORIAM. 1 id van het Bestuur der Centrale Bank, Lid van den. Raad van State, Ridder in de Orde van den Ne derlandsehen Leeuw, houder van het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, Coadjutor in het Kapittel van de Balije Nederland der Souvereine Orde van Malta. Het was in het jaar 1915 dat onze hooggeachte Voorzitter van het Bestuur der Coöp. Centrale Raif- feisen-Bank, Jhr. W. E. Bosch van Oud- Ame- lisweerd, ontslag als zoodanig meende te moeten; nemen en het was niet eenvoudig, om in de daardoor ontstane vacature op degelijke wijze te voorzien. Mijn aandacht viel op den met mij bevrienden persoon van Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hu genpoth tot Aerdt, toenmaals lid van den Centra- len Raad van Beroep te Utrecht, die na eenig overleg - bereid werd bevonden lid van het Be stuur te worden. Het was mij een groot genoegen op die wijze in die vacature wellicht te voorzien, aangezien Ba ron van Hugenpoth mij bekend was als een degelijk, en bekwaam man, die vol toewijding was voor elke taak welke door hem aanvaard werd. In de Algem. Verg. van 1915 werd hij tot be stuurslid gekozen en op 4 Juni van dat jaar als bestuurslid in onze bestuursvergadering geïn stalleerd, alwaar hij de functie van secretaris van het bestuur bij voortduring bleef bekleeden. Aanvankelijk te Utrecht wonende, moesten wij tot onze spijt hem in 1917 als stadgenoot verliezen wegens zijne benoeming tot lid van de Raad van State, waardoor hij zich metterwoon te 's Graven- hage moest vestigen. Desondanks bleef zijne belangstelling voor de Centrale Bank even groot, en onafgebroken reisde hij heen en weer naar Utrecht om alle vergaderingen en andere bijeenkomsten zooveel mogelijk bij te wonen. Thans op 29 November kwam hij na een lang durig lijden in den ouderdom van bijna 70 jaair te overlijden. Reeds langen tijd maakten wij ons ongerust over zijne achteruitgaande gezondheid, ten gevolge van een maaglijden dat voor geen verbetering vatbaar scheen, totdat eindelijk op 16 October j.1. wij hem voor de laatste maal in ons midden zagen en hij teruggekeerd naar den Haag zijne legerstede bijna niet meer verliet. Den 3en December woonden ons bestuur met verschillende leden van onzen Raad van Toezicht en directeuren onzer Bank zijne plechtige ter aarde bestelling te 's He.erenberg zijnde de plaats waar zijne familie van oudsher gevestigd was bij. Met dankbaarheid herdenken wij het vele dat hij voor de Bank en zulks steeds onder de meest aangename samenwerking heeft gedaan; veel hebben wij te zamen, vooral tijdens de reorganisatie onzer Bank in 1921 en 1922 beleefd, en ik ver trouw dat niet alleen bij ons bestuur, doch ook bij den Raad van Toezicht, directeuren en verder per soneel, alsmede bij onze geheele organisatie zijn naam in dankbare herinnering en groote waardee ring zal blijven bestaan. VAN ITTERSUM.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1