No. 6 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT MEDEDEELINGEN. SLUITING KANTOOR. SALDO-BILJET PER 31 DECEMBER. COUPONS DEPOSITO-OBLIGATIES. NIEUWE COUPONBLADEN. Serie's N, O en P. DECEMBER 1929 Vijftiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. 15867 INHOUD: a. Mededeelingen: i. Sluiting Kan oor. 2. Rectificatie Rente-tabel 38/4 3- tekening en Balans. 4. De Jaarlijksche Controle. 5. Saldo-biljet per 31 December. 6. Nieuwe depo- :ito-cbligatie's. 7. Nieuwe couponbladen Series N, 3, P. 8. Idem Series L en R. 9. Coupons Deposito- ;ito obligaties. 10. Uitloting Deposito-obligaties. Redactioneel Gedeelte: 1. De Uitzettingen der Boerenleenbank in verband met de bij haar gedeponeerde relden. 2. Geld- en Effectenmarkt. c. Ingezon- len Bijdragen: Bewijskracht van geregistreerde on- lerhandsche en notariëele akten en nog wat. d. Uit >nze Boerenleenbanken: Ingezonden door „een id van meerdere landbouwcoöperatie's", met onderschrift Ier Redactie. e. Advertentiën. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn: Donderdag 5 December, alleen des namiddags St. Nicolaas); Woensdag 25 en Donderdag 26 December (de beide Kerstdagen); Dinsdag 31 December, alleen des namiddagis Oudejaar). Belanghebbenden worden er opmerkzaam op gemaakt, lat in de door de Centrale Bank uitgegeven rentetabellen /oor 33/4 0/0 enkele foutjes geslopen zijn, die hieronder /olgen. Rente van f 300.— in 11/2 maand volgens tabel 140 cent; moet zijn 141 cent. Rente vanf 5000.in 1 Va maand volgens tabel 2343 cent; moet zijn 2344 cent. Rente van f 100.in 9 maanden volgens tabel 282 cent; moet zijn 281 cent. Rente van f 1000.— in 9 maanden volgens tabel 2821 cent; moet zijn 2812 cent. Rente van f 700.in 11V2 maand volgens tabel 2415 cent; moet zijn 2516 cent. Rente van f5000.in 11 Va maand volgens tabel 17968 cent; moet zijn 17969 cent. REKENING EN BALANS. Evenals vorige jaren, wordt ook thans de aandacht er op gevestigd, dat de Afdeeling Inspectie der Centrale Bank gaarne aan H.H. Kassiers der Locale Banken, die bij het opmaken van Rekening en Balans op moei lijkheden stuiten, haar hulp verleent. Het is gewenscht, dat zij, die hiervan gebruik willen maken, dit tijdig opgeven, daar de maanden Januari en Februari zich om verschillende redenen hiervoor bij uit stek leenen. DF JAARLIJKSCHE CONTRóLE. Evenals voorafgaande jaren zonden wij ook nu aan alle Directeuren van Locale Banken een vragenlijst en verschillende contröle-staten betreffende de jaarlijksche controle. Voor de toelichting verwijzen wij naar hét Hand boekje (blz. 288 en 289). Uit de ons dit jaar teruggezonden vragenlijsten bleek tot ons genoegen, dat de medewerking vrijwel algemeen was, en de controle met ernst werd verricht. Thans vertrouwen wij, zonder uitzondering, op aller medewerking. Voor zooveel noodig herinneren wij er aan, dat het saldo-biljet, hetwelk de Banken begin Januari a.s. ont vangen, slechts aangeeft het Bruto-saldo per 31 December 1929. Jaarlijksche bijdragen, abonnemen ten Raiffeisen-Bode en dergelijke posten, waarvoor de Banken per 31 Dec. worden gedebiteerd, zijn dan nog niet geboekt; die posten vindt men later op de rekening courant vermeld, welke vanwege de Centrale wordt toe gezonden. Voorts merken wij op, dat uitgelote obligatiën en ver vallen coupons, welke vóór 31 Dec. in ons bezit zijn, wel in het credit der rekening worden geboekt, en dus wel in de bruto-saldi begrepen zijn. Het blijkt ons meermalen, dat sommige kassiers niet precies weten welke posten door ons in het oude of in het nieuwe jaar geboekt worden. Zij denken dan dat dit bepaald wordt door den valuta-datum. Er bestaat b.v. op het desbetreffend bewijs val. 2 Januari en dan meenen zij, dat wij dus dien post in het nieuwe jaar boeken. Dit is evenwel niet juist. Om te bepalen op welken dag| een post door ons is geboekt, moet men letten op den datum van dit stuk en niet op den valuta-dag, die alleen op de rente-berekening betrekking heeft. Wij verzoeken door dezen opzending der coupons onzer deposito-obligaties, welke 31 December a.s. vervallen, vóór 25 December a.s. Coupons, welke na 31 Dec. a.s. in on; bezit komen, worden op nieuwe rekening geboekt. De coupons, welke zich bevinden aan de stukken bij de Centrale Bank in bewaring, worden door deze van de stukken afgescheiden. Hierover behoeft dus geen bericht aan de Centrale te worden toegezonden. Nog steeds zijn van deze serie's niet alle talons ingele verd ter bekoming van nieuwe couponbladen. Er zal

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1