«°37a DE RAIFFEISEN-BODE. 27 den vorm van coöperatieve vereeniging als meer dan een jasje, dat men aantrekt als het koud is, en weer aan den kapstok hangt als 't warm is. Als men toetreedt tot een coöperatie, moet dat beteekenen, dat men eco nomische moeilijkheden op een bepaalde wijze, namelijk door middel van coöperatie, wil oplossen. Wij zeggen niet, dat toetreding tot een coöperatie inderdaad die beteekenis heeft; wij weten maar al te goed, dat de groote massa tot een coöperatie toetreedt om de on middellijke voordeelen, die zij biedt, en direct bere.d zou zijn de coöperatie te verwisselen voor haar tegen voeter, de N.V., wanneer deze op een bepaald moment meer voordeelen kon bieden. Maar van de voormannen, van de leiders, moet toch verwacht kunnen worden, dat zij de coöperatie zien als iets meer dan een gelegenheidscostuum. Van hen mag worden verwacht, dat zij weten, dat de coöperatie voor de boeren is een onmisbare steun voor hun moeilijken strijd om het bestaan; zij moeten beseffen, dat de coöpe ratie, in tegenstelling tot den particulieren handel, het particuliere bankwezen en de particuliere industrie, erop uit is om de boeren te helpen, en niet om voor zich 'zelf zoovee! mogelijk winst te behalen; van hen mag worden geëischt het bezit van de overtuiging, dat de weg van coöperatie voor onze boeren de weg is, dien zij gaan moeten (behoudens zekere beperkingen, die door het begrip coöperatie zelf worden geboden). Van het bestuur eener coöperatie mag dus worden verwacht, dat het andere coöperatie's zal beschouwen als verwante instellingen. Immers alle coöperatie's „stoelen op denzelfden wortel des geloofs". De verhouding tus- schen de eene coöperatie en de andere dient te zijn als de verhouding tusschen twee leden van een zelfde veree niging. Het spreekt van zelf, dat ook hieruit samenwerking als vanzelf moet voortvloeien. Het is nauwelijks noodig, dat wij na het voorgaande nog antwoord geven op de twee laatste vragen. Een be stuurslid eener coöperatieve Boerenleenbank is moreel verplicht lid te zijn van de ter plaatse gevestigde andere coöperatie's en daarmede te werken. Natuurlijk tenzij er geldige redenen zijn voor het tegendeel. Wij zullen b.v. van niemand eischen, dat hij lid wordt van een land- bouwvereeniging, die slecht beheerd wordt, of in een slechten financiëelen toestand verkeert, of slechte waren levert. Indien een bestuurslid eener Boerenleenbank zonder zulk een geldige reden de plaatselijke landbouwvereeni- ging niet steunt, achten wij her» niet als bestuurslid der Boerenleenbank op zijn plaats. GELD- EN EFFECTENMARKT gedurende September 1929. De geldmarkt gaf nog steeds hooge koersen. Prolon gatie noteerde van 5 »/o tot 53/4, particuliere disconto 5V4 tot 57/'ig- Dat de geldmarkt niet ruim is bleek ook bij de in schrijving op schatkistpapier. De inschrijving was open gesteld tot een bedrag van 50 millioen gulden. Inge schreven werd voor slechts ongeveer 37 millioen. De; rente der drie maandpromessen stelde zich op ruim 53/8 °/o, van de jaarbilletten op 5 /o. Afgewacht moet, worden of in de laatste dagen plaats gehad hebbende discontoverhooging te Londen ook hier te lande invloed zal hebben en ook hier tot nog hoogere koersen zali leiden. De wisselkoeren waren te Amsterdam voor: 2 Sept. 16 Sept. 27 Sept. Londen Parijs Brussel (Belga) Berlijn New-York '2 IO'/ie 9 76V4 34.70V2 59 4' 2-497,6 12.094 9-7674 34 67 59 40 2.49 1 2 09 1 9-7672 34 67 7a 59 39'L 2 493/16 De effectenbeurs gaf vele heftige koersdalingen en fluctucties van die aandeelen die de laatstte maanden steeds hooger noteeringen te zien gaven, zooals Mar garine Unie en Philips, welke 200 0/0 daalden. Ongunstige invloeden op buitenlandsche beurzen de den zich ook hier te lande gelden. De noteeringen te Amsterdam waren voor: 6 0/0 5 5 4 Va 4 Va 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5V2 5 Va 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 41(a 5 o/„ 4V2 5 5 5 4 °/o Nederland 1922 A/B Nederland 1918 Nederland 1919 Nederland 1916 Nederland 1917 Nederland 1916 Ned. Indië (in dollars) A 1922 Ned. Indië (in dollars) B C 1922 Ned. Indië (1921 C) 1923 in Ponden Ned. Indië 1923 D Ned. Indië 1921 D (in dollars) Ned. Indië 1923 C (in dollars) Ned. Indië 1915 Ned. Indië 1916 Ned. Indië 1917 Ned. Indië 1923 A Ned. Indië (in Ponden) 1923 B Ned. Indië 1926 A/B Coöp. Grondkapitaalbank idem Dinteloord Coöp. Suikerfabriek Friesch-Gron. Coöp. Suikerfabriek Zevenbergen Coöp. Suikerfabriek Puttershoek Coöp. Suikerfabriek Vervaldagen der coupons 2 Sept. 16 Sept. 27 Sept. 1 Maart1 Sept. "°37l6 i°37 in 1 Juni 1 Dec. <017. 101 7 2 IOI I6 1 April 1 Oct. IOI IOI 10' 7,6 1 Mei 1 Nov. 99' s 997Is 995/s 1 Febr.1 Aug. 997/s 997/8 993 8 1 April 1 Oct. 93 72 943ls 94' 8 1 Jan. 1 Juli 102' |6 I023/8 102 1 Maart1 Sept. I029/,6 l027/,6 '02 7,6 15 Febr. 15 Aug. I03 102 7, '02 7 2 15 Maart15 Sept. 100' 8 IOO74 100' 8 1 Maart1 Sept. 1027,6 1021 4 IOI7 g 1 Mei 1 Nov. IO2'/,0 102 3/s 102 1 April 1 Oct. ioo1/,, 100 ICO 1 Mei 1 Nov. ico716 100 100 1 Mei 1 Nov. 10071, 100 100 1 Juni 1 Dec. 10 o'/16 ICO »/4 99"/ 15 Jan. 15 Juli I00n 16 100 99 7,6 1 Jan. 1 Juli 977e 96 7a 96 1 April 1 Oct. 101 IOI IOI 99 99 99 1 April 1 Oct. 93 93 93 1 Juni 1 Dec. 99 V2 9972 99 1 April 1 Oct. 80 80 80 1 April 90 90 90

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 3