Coöperatieve Grondkapitaaibank Uitgifte van een nieuwe serie Obligatiën voor den Landbouw U.A. GROOT 1 MILLIOEN GULDEN. Rente 4'|2 °|0 Koers van uitgifte 98'|20|o. De obligatiën zijn verkrijgbaar in stukken van f 1000.- en f 500. Aflosbaar in 25 jaar, door jaarlijksche uitlotingen welke aanvangen in 1931. DE RAIF F EISEN-BODE. '5 En mijn schrijven trof doel en gaf mij dus satisfactie, o.z. U schreef,,ik schrijf niet meer" en ik verzeker U bij deze: Ik schrijf ook niet meer over deze kwestie. Wanneer er een afdoend, e-envoudig controle-middel bestond: „voor het fouten maken bij 't vermenigvuldi gen", dan was dat middel door het (der zaak kundig) personeel van onze Centrale te Utrecht wel reeds lang aanbevolen en ons door de Centrale wellicht voorge schreven. Dus daar zullen we maar op wachten en tot zoolang moet ieder Kassier, voor zich, er maar voor zorgen ,,zoo correct mogelijk te rekenen". Geachte Redactie mijn dank voor de plaatsing. Uw ^dienstwillige G. BRUINS, Kassier te Baflo. No9t der Redactie. Daar wij de kwestie der controle op de rente-berekening- voldoende belicht achten, sluiten wij de dis cussie hierover.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 7