OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT No. 2 AUGUSTUS 1929 Vijftiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT iq UTRECHT. Tel. Interc. No. 15807. INHOUD a. Mededeelingen: i. Sluiting Kan toor. 2. Vacantie. 3. Het Handboekje. Redac tioneel Gedeelte: 1. De inleiding van den Heer Spiele. 2. De soliditeit der Boerenleenbanken. 3. Monumentenzorg. 4. Vraag en Antwoord. 5. Van Heinde en Ver (Een nieuwe vorm van coöperatie). 6. Geld- en Effectenmarkt. c. Overgenomen: Belegging van Gelden van Minderjarigen. d. U i t onze Boerenleenbanken: Ingezonden door kas sier Baflo. c. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op Zaterdag 31 Augustus. VACANTIE. Aan Heeren Kassiers wordt verzocht van hunne af wezigheid met vacantie tijdig kennis te geven aan de Centrale Bank met vermelding van den datum van aan vang en beëindiging der afwezigheid. Wordt tijdelijk een plaatsvervanger aangesteld, dan zal ook hiervan schriftelijk mededeeling moeten worden ge daan, mede-onderteekend door twee Bestuursleden. HET HANDBOEKJE. Van de uitgezonden Vragenlijsten voor het z.g.n. Handboekje is een groot gedeelte nog niet terug ont vangen. Mogen wij de nalatige Boerenleenbanken er nogmaals aan herinneren met verzoek, bedoelde lijsten uiterlijk 15 Aug. a.s. in te zenden? DE INLEIDING VAN DEN HEER SPIELE. In het Mei-nummer van de „Mededeelingen' van het Centraal Bureau troffen wij aan eene inleiding, door den Heer Spiele, adjunct-directeur van bedoeld Bureau, ter algemeene vergadering dezer instelling gehouden. Hoewel wij een en ander met veel genoegen en zelfs met instemming gelezen hebben, kunnen wij ons niet vereenigen met de navolgende ontboezeming: „Wij behoeven U zeker niet te zeggen, dat het verleenen van crediet niet bij de aankoopcoöperatie thuishoort, maar bij de credietcoöperatie, onze boe renleenbanken. Daarmee zouden wij niet gezegd willen hebben, dat de strenge scheiding tusschen deze beide absoluut noodzakelijk is! Neen, zeker niet, een samensmelting van crediet- en aankoop coöperatie (wij hebben dat bij verschillende land- bouwbanken-handelsvereenigingen) lijkt ons zeer wel mogelijk over de geheele linie, dus plaatselijke boerenleenbank één met plaatselijke aankoopver- eeniging en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank samengesmolten met het Centraal Bureau. Zoolang echter die toestand, dien wij ideaal zouden willen noemen, niet bestaat, kan en mag het Centraal Bureau zich niet bewegen op het gebied van de Centrale Bank met hare aangesloten boerenleen banken." De historie vermeldt, dat indertijd de edelen den rossinant van Graaf Floris V, „der Keerlen God bij de teugels grepen onder den uitroep: „Uw hooge sprongen zijn uit. Heer Graaf!" Dat was, dunkt ons, een vrij gevaarlijk karwei. Minder gevaarlijk is het, hier het (stok)paardje van den Heer Spiele bij de teugels te grijpen en dan met de meer zachtzinnige woorden Pegaasjen! sta eens stil! Ik ben geen vriend van vitten. Doch zuiver slechts uit goeden wil Uw schoone manen van de klitten En haal de noppen uit Uw staart! En, als nu het paardje tot stilstand is gekomen, zou den wij den inleider willen opmerken, dat hij zich wel licht in dezen te veel een indischgast voor oogen stelt. Immers, als die 's avonds na volbrachten arbeid, de dessa doordwaalt en daar de toko ziet, waar men van alles kan koopen en zich geheel installeeren en nog crediet verkrijgen bovendien, dan acht hij, dat hier de efficiency ten top gevoerd is. En daarvan gaat on getwijfeld eene groote bekoring uit, waar het immers in dergelijke temperatuur veel beter is, in een enkel geschaft zich van alles te voorzien, dan verschillende gespecialiseerde zaken te moeten bezoeken. Hoe heerlijk is het, als' men in Indië met louter een zwembroek aan van boord stapt en direct daarna in de kleeding van een „toewan besar" uit een toko te voor schijn komt, en dat alles nog wel op crediet bij den Chinees, die de toko houdt. Maar wij leven hier niet in Indië. Wij staan hier met heldere hoofden op Hollandschen bodem. En daar moeten wij, volgens een oud recept, het hoofd koel houden en het hart warm. Ook al kunnen wij dan ook met nagenoeg al het ge sprokene van harte instemmen, wij kunnen niet mede zingen in het koor van den Heer Spiele, als hij in zake de samenvoeging van aankoop- en credietcoöperatie aan heft„dat is-ons heilig ideaal." Want dat kan en mag het ideaal niet zijn. Wij zouden willen zeggen: gelukkig, dat niet alle idealen worden verwezenlijkt, want de meeste vallen, zoo al bereikt, bitter tegen, hoe hard men ook gezongen heeft. Mogen wij in de eerste plaats opmerken, dat het uit een algemeen oogpunt bezien, toch minstens eigen aardig is, dat door één en dezelfde corporatie èn handel gedreven wordt èn het bankbedrijf wordt uitgeoefend. Wij weten, dat in enkele plaatsen van ons land derge lijke regeling voorkomt.en dat die in zeer enkele ge vallen een succes is geworden, in meerdere gevallen ech ter niet. En dat waar zij een succes geworden is veelal de „handelsafdeeling" bloeit ten koste van het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1