OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK - TE UTRECHT. - No. 1 JULI 1929 Vijftiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Ver»chijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD van dit nummer: a. Mededeelingeii. 1. Vragenlijsten en Contrölestaten. 2. Het Hand boekje. 3. Intrekking bankbiljetten, b. Redactio-' neel gedeelte. 1. Handel en Coöperatie. 2. Geld- Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Ingezonden door den heer J. G. Gaaikema, be stuurslid te Stedum. 2. Idem door den heer J. En,- nik, kassier te Oost-Knpllendam. 3. Idem door den heer A. van Kessel, kassier te Beesd. 4. Idem door den Heer G. A. van Noort te Driewegen, d. Advert e.n- tiën e. Inhoudsopgave juli 1928/Juni 1929. MEDEDEELINGEN. VRAGENLIJSTEN CONTRÖLESTATEN EN BALANSEN. Met genoegen kunnen wij constateeren, dat het aantal Banken, welker Besturen de jaarlijksche contröle, over eenkomstig de wenken en voorschriften der Centrale Bank, nauwgezet nakomen, ook dit jaar weder toege nomen is. Reeds meer dan drie vierde der vragenlijsten en contrölestaten hebben wij ontvangen. Wij veronder stellen, dat het laatste vierde deel reeds bij de baniken gereed ligt ter verzending; dit gedeelte zal dus stellig! eer de maand Juli ten einde is, binnenkomen. Ook de balansen komen geleidelijk binnen; wij stel len ons voor, dat de ontbrekende ook vóór het eindle dezer maand in ons bezit zijn. Onderstaande Banken hebben bovendien ons ook hun gedrukte balansen en jaarverslagen toegezonden: Aalsmeer, Aalten, Abcoude, Akersloot, Akmarijp, Alk maar (bank). Almelo, Almen, Ambt-Vollenhove, Apel doorn, Assendelft, EJabberich, Bakkeveen, Beemster, Berkel en Rodenrijs, Borne, Brammen, Burgerbrug, Ca- pelle a. IJ., Deinum, Dirk'sland, Edam, Enkhuizen, Fra- neker, Garmerwolde, Goor, Giesen-Nieuwkerk, 's Gra vendeel, 's Gravenzande, Hardinksveld, Hasselt, 's Heer Arendskerke, Heerhugowaard, Heemstede, Heilo, Heke lingen, Herkingen, Hillegom, Hilversum, Hoedekens- kerke,. Hulst, Jubbega, Katlijk, Kruiningen, Landsmeer, Langezwaag, Leeuwarden N. K., Lekkerkerk, Lexmond, de Lier (kom), de Lier c a., Luinjeberd, Makkum, Mole naarsgraaf, Naaldwijk, Nieuwe Tonge, Nisse, Nijega- Opeinde, Oldeboorn, Olterterp, Oosterbierum. Ooster- hesselen, Oosterwolde, Oud-Beierland, Oude- en Nije- horne, Oudeschoot, St. Pancras, Peursum, Purmer, Pijri- acker, Raalte, Rouveen, Schagen, Schellinkhout, Sil- volde, Sliedrecht, Sloterdijk, Stompwijk, Strijen, Terneu- zen, Terwispel, Tietjerk, Tzum, Uithoorn, Venhuizen, Voorburg, Voorhout, Waddingsveen. Wageningen, Wans- werd. Warmond, Werkendam, Westerblokker I, West- zaan, Wirdum, Wisselkerke, Winsum (Fr.\ Wognum. Zwijndrecht en Hellendoorn. HET HANDBOEKJE. Van de uitgezonden Vragenlijsten voor het z.g.n. Handboekje is de helft nog niet terug ontvangen. Mogen wij de nalatige Boerenleenbanken er nogmaals aan herinneren met verzoek, bedoelde lijsten uiterlijk 15 Juli a.s. in te zenden? INTREKKING BANKBILJETTEN. Naar aanleiding van de vraag, welke bankbiljetten binnenkort zullen worden ingetrokken, namen wij in het Aprilnummer het volgende afschrift over van de officieële mededeeling van de Nederlandsche Bank, te weten „De Directie van de Nederlandsche Bank herinnert er aan, dat de hieronder genoemde en afgebeelde (de afbeelding laten wij achterwege) bankbiljetten aan hare kassen er inwisseling moeten worden aangeboden." Uitsluitend betaalbaar bij de Hoofd bank te Amsterdam. 1. Alle bankbiljetten, gedateerd vóór 1 Januari 1890. 2. De volgende biljetten .gedateerd na 1 Januari 1890 a. biljetten "van f 1.000.voorzijde geheel in zwart gedrukt op witten ondergrond; boven den tekst in het midden van den rand een af beelding van de Nederlandsche Maagd. b. biljetten van f25.—': alleen op de voorzijde be drukt; met oranjekleurigen ondergrond. 3. De zoogenaamde hulpbiljetten van f25. gedateerd 1 Augustus 1914. Tot 29 Mei 1929 betaalbaar bij alle bankkantoren en Correspondentschappen; na 29 Mei 1929 uitsluitend bij de Hoiofidbank te Amsterdam. 1. de volgende biljetten, gedateerd nh i Januari 1890. i voorzijde geheel in zwart gedrukt op b ff0' witten ondergrond; boven den tekst 20°' l in het midden een afbeelding van de c. 100. Nederlandsche Maagd. d. f 60.alleen op de voorzijde bedrukt; met paarsën ondergrond. e. f 40.alleen op de voorzijde bedrukt; met groenen ondergrond. 2. de volgende zoogenaamde hulpbiljetten: a. f 100.— gedateerd 1 Augustus 1914. b. f 60. c. f 40.— Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat de Cen trale Bank zich gaarne met de inwisseling zal belasten. Uit sedert ontvangen correspondentie blijkt ons even wel, dat onze mededeeling verscheidene kassiers ontging.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1