OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - REDACTIONEEL GEDEELTE. DE ALGEMEENE VERGADERING. No. 12 JUNI 1929 Veertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. In Memoriam K. J. A. G. Baron Collot d'Escury. b. Mededeelingen: 1. Rente-berekening over deposito's. 2. Rectificatie. c. Redactioneel Gedeelte: 1. De Algemeene Vergadering. 2. De Alge- meene Vergadering der Grondkapitaalbank. De controle als factor voor den goeden gang van zaken in het landbouw- vereenigingsleven. 4. Vraag en antwoord. 5. Geld- en Effectenmarkt. d. U i t onze Boerenleenban ken: 1. Ingezonden door Wekerom. 2. Ingezonden door Baflo. 3. Ingezonden door Beesd. c. Adverten- t i n. IN MEMORIAM. K. J. A. G. Baron COLLOT d'ESCURY, lid van den Raad van Toezicht der Centrale Bank. Het past ons ook te dezer plaatse het verscheiden, op 4 Mei j.1., van den Heer K. J. A. G. Baron Collot d'Escury, te herdenken. Want ook de Centrale Bank heeft veel aan hem te danken. Lange jaren, sedert 1899, maakte hij deel uit van den Raad van Toezicht. Wij zullen niet trachten te schetsen wat hij in die funotie voor de Centrale Bank geweest is. Wij willen hier alleen zeggen, dat weinigen kunnen beseffen, hoe veel de Centrale Bank aan hem heeft te danken. Wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat zij zijn volle sympathie, zijn volle belangstelling trokhij toon de dat reeds voldoende door zijn geregeld en tot op het laatst toe bijwonen der vergaderingen. Voor hem was dit een des te grooter bewijs van zijn medeleven met de Centrale Bank, waar hij met zoo vele belang rijke functies als het ware was overladen. Het is geen leeg woord, wanneer wij zeggen, dat zijn heengaan door ons als een groot verlies wordt gevoeld. MEDEDEELINGEN. RENTE-BEREKENING OVER DEPOSITO'S. Naar aanleiding van de wijziging, door de laatste Alge meene Vergadering aangebracht in het Huishoudelijk Regle ment der Centrale Bank, zal met ingang van 1 Juli a.s., rente vergoed worden over de volle bij de Centrale Bank gedepo neerde bedragen. Dus niet meer over ronde sommen (naar beneden afgerond) van 100. RECTIFICATIE. In het artikel „Vervanging van den Kassier" in het vorig nummer wordt, in het midden van de eerste kolom der tweede bladzijde (bl. 84), gesproken van een premie van V, percent van het verzekerd bedrag (twee maal). De aandachtige lezer zal wel begrepen hebben, dat hierbij achter het woord „per cent" zijn uitgevallen de woorden „per maand". Op 23 Mei j.1. werd de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van de Centrale Bank gehouden, onder voor zitterschap van den Heer G. W. Stroink, Voorzitter van den Raad van Toezicht. De belangstelling was weder groot, en de vergadering kenmerkte zich als steeds door een aangenaam en vlot verloop. De Voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder tot den Heer Baron van Ittersum, Voorzitter van het Bestuur, dien hij geluk wenschte met zijn herstel en tot den Heer Dr. Bierema, die voor het eerst als lid van den Raad van Toezicht de vergadering bijwoonde. Hij deelde mede, dat van enkele uitgenoodigde autoriteiten bericht van verhindering om de vergadering bij te wonen, was ingekomen. Hij herdacht vervolgens het op 4 Mei j.1. overleden lid van den Raad van Toezicht K. J. A. G. Baron Collot d'Escury, die meer dan 26 jaar met raad en daad de Bank heeft ge steund. Hij wees op de groote verdiensten van deze krachtige en nobele persoonlijkheid, wiens verscheiden een groote leegte achterlaat en wiens naam steeds met eerbied zal worden ge noemd. Komende tot de resultaten van het afgeloopen boekjaar zeide de Voorzitter, dat deze niet ongunstig zijn. Het winst cijfer is aanmerkelijk gestegen, maar dat is ook noodig, want hoe meer de Bank in omvang toeneemt, des te hooger eischen dienen aan de reserves gesteld te worden. De omzet van de Centrale is in de laatste jaren nagenoeg verdubbeld, en in menig opzicht was 1928 een record-jaar. Hoewel wij dus tevreden mogen zijn, beteekent dit aller minst, dat wij verder de handen in den schoot mogen laten rusten. Wij moeten voortbouwen aan de ontwikkeling onzer organisatie. Er zijn nog verschillende dingen, die op ons wachten. In dit verband wees de voorzitter op den tuinbouw en de credietverstrekking daaraan een vraagstuk op zich zelf. Voorts memoreerde hij de Grondkapitaalbank, waarvoor hij ieders belangstelling vroeg. Hij constateerde, dat het deze jonge instelling goed gaat, en dat zij een nuttige rol in het landbouwcredietwezen vervult. Voorts werd erop gewezen, dat de Boerenleenbanken hoe langer hoe meer zorg en arbeid vragen. Immers steeds brei den zij zich uit. Daarbij is noodig een voorzichtig beleid. Dat is niet alleen noodig om te behouden, wat met zooveel moeite en zorg is opgebouwd, maar ook om de organisatie nog in kracht en bloei te doen toenemen. Belangstelling in onze organisatie bestaat er genoeg, con stateerde de Voorzitter, ook bij buitenstaanders. Soms uit die belangstelling zich in critiek, die soms verdiend is, maar dikwijls niet. In dit verband vroeg de Voorzitter zich af, of ook bij de jongeren de noodige belangstelling wel bestaat, of ook zij wel bezield zijn van het „heilige vuur", dat in een goed coöperator niet mag worden gemist. Hij sprak de hoop uit. dat zij in dit opzicht niet bij de ouderen zouden achter blijven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1