OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - MEDEDEELINGEN. ALGEMEENE VERGADERING. ALGEMEENE VERGADERING VAN DE COöP. GRONDKAPITAALBANK. GELOOFSBRIEVEN. REDACTIONEEL GEDEELTE. VERVANGING VAN DEN KASSIER. No. II MEI 1929 Veertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Ver»chijnt den eersten van iedere maand Abonnement f0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. lnterc. No. 15867. INHOUD' a. Mededeelingen: 1. Algemeene Ver gadering. 2. Algemeene vergadering van de Coöp. Grondkapitaalbank. 3. Opzegging door het Bestuur. 4. Geloofsbrieven. b. Redactioneel gedeelte: 1. Vervanging van den Kassier. 2. Vennootschappen onder firma. 3. Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 4. De Herziening der Telefoontarieven. 5. Geld zonder Borg of Sijmen Betaal. 6. Geld en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleen banken: 1. Het Handelsregister, ingezonden door D. Joppe, kassier Sommelsdijk, met noot der Redactie. 2. Grootboek I, ingezonden door P. van Tuinen, kassier De Lier c.a. met noot der Redactie. - 3. Controle op de Rente-bferekening, ingezonden door A. van Kessel, kassier Beesd. 4. Idem, ingezonden door A. Ver meulen, kassier Akersloot. - 5. De Spaarders hebben ook plichten, ingezonden door W. F. van den Bogert, kassier Goor. d. Advertentiën. De gewone algemeene vergadering van de Centrale Bank zal worden gehouden op Donderdag 23 Mei a.s. in bet gebouw Tivoli te Utrecht. Aanvang der vergadering 11 uur. De gewone algemeene vergadering van de Grondkapi taalbank zal worden gehouden op Woensdag 22 Mei a.s. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (Maria- plaats te LTtfecht. Aanvang der vergadering des namid dags 2 uur. OPZEGGING DOOR HET BESTUUR. In verband met het feit, dat de tijd voor de algemeene vergaderingen weder is aangebroken, vestigen wij de aandacht erop, dat het lidmaatschap van personen, die hun woonplaats buiten het werkgebied der Bank hebben verlegd, die failliet zijn verklaard of onder curateele zijn gesteld, en die getrouwd zijn (voorzooveeUbetreft vrou wen), kan worden opgezegd door het Bestuur, krachtens besluit der algemeene vergadering. Wenscht het Bestuur dus het lidmaatschap aan personen, als boven bedoeld, op te zeggen, dan brenge het deze opzegging in de eerstvolgende algemeene vergadering. De betrokken per sonen behoeven niet met name in de agenda te worden vermeld, wel echter in het besluit der algemeene ver gadering. Zie omtrent dit onderwerp artikel 4 nr. 3 en artikel 7 der Statuten. Voor de mededeeling der opzegging aan het betrokken lid kan gebruik worden gemaakt van form. 208. Wij vestigen nog eens de aandacht erop, dat bij de Afdeeling Expeditie verkrijgbaar zijn geloofsbrieven (form. 231), dat zijn zegelvrije kennisgevingen van machtiging- tot bijwoning eener algemeene vergadering. Prijs1 cent per stuk. In de laatstgehouden Algemeene Vergadering heeft de afgevaardigde van den Ring Arnhem" de vraag gesteld, welke de .positie is van eene Bank ten opzichte van het Waarborgfonds, indien er frauduleuze handelin gen worden gepleegd door een waarnemend kassier, die in den regel ten minste in het algemeen kan men dat wel aannemen geen zekerheid gesteld zal hebben. Toegezegd werd, dat op deze zaak nader zou worden teruggekomen. Wij maken onderscheid tusschen doorloopende en tij delijke plaatsvervangers. De doorloopende plaatsvervanger (de sub- of hulp- kassier), welke bij onze grootere Boerenleenbanken voor komt en die de Kassiersfunctie geregeld waarneemt, als de Kassier zelve verhinderd is, dit te doen, zal uit den aard der zaak ten opzichte der te stellen zeker heid gelijk staan met den Kassier. Maar nu komen wij tot het andere geval n.1. dat er geen doorloopend plaatsvervanger is. Als dan de Kassier door vacantie of anderszins (af wezig is, valt de hem door het Bestuur verleende machti ging direct terug op het Bestuur zelf, dat dan die aan een ander opgedragen functie, zelf weer waarneemt. Nemen dan twee Bestuursleden te zamen de zittingen waar en behandelen zij gezamenlijk de zaken, dan is de zaak in orde. Régel is echter, dat alsdan door het Bestuur een per soon uil zijn midden wordt aangewezen. En daarbij komen wij dus aan de rubriek, door den afgevaardigde van den Ring „Arnhem"' hoofdzakelijk bedoeld, n.1. den tijdelijken invaller, die gedurende de vacantie of de ongesteldheid van den Kassier diens functie waarneemt, die dus „als noodhulp tijdelijk als zoodanig fungeert," daartoe aangewezen door het Be stuur uit zijn midden en onder goedkeuring van den Raad van Toezicht. Voor die enkele dagen of weken van den betrokkene eene - naar verhouding veelal hooge zekerheid te eischen, gaat moeilijk, terwijl de Bank in dit geval de zekerheid, door den Kassier zeiven gesteld, uitgescha keld ziet. Immers de zekerheid, door den Kassier ge steld, geldt niet voor den tijdelijken invaller. Stel, er wordt geen zekerheid gegeven, dan zal de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1