0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK - TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. 382 8 FEBRUARI 1929 Veertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Ver»chijnt den eersten van iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Mededeelingen: 1. .Telegramadres. 12. Boerenleenbank Barendrecht. b. Redactioneel ideelte: I. De groei van onze Boerenleenbanken. [2. Af deelingen zonder rechtspersoonlijkheid. 3. Een Leikwestie. 4. Waarin de stad bij het platteland achter Vraag en Antwoord. 6. Van Heinde en Ver ft Rusland.). 7. Geld-en Effectenmarkt. c. Uit ize Boerenleenbanken: 1. Ingezonden door fst-Knollendam. 2. Idem door Raalte. 3. Idem door Imswaarde. d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. TELEGRAM-ADRES. Herhaaldelijk kwam het den laatsten tijd voor, dat door de lerenleenbanken of anderen aan ons geadresseerde telegram- en door het Telegraafkantoor niet terstond aan ons konden rorden doorgezonden, omdat men bezwaren maakte tegen et verkorte adres der Centrale Bank. ITen einde hieraan tegemoet te komen en vertragingen, llke hieruit mochten ontstaan te vermijden, werd besloten en geregistreerd telegram-adres aan te vragen, waarbij, in -erleg met den Directeur van het Rijks-Telegraafkantoor, de uze is gevallen op het woord Rciiff eiseubcink Men wordt verzocht aan ons te richten telegrammen dus ortaan van dit adres te voorzien en daarbij geen gebruik eer te maken van den verkorten naam onzer instelling. Ons telegram-adres luidt dus voortaan RAIFFEISENBANK UTRECHT. BOERENLEENBANK BARENDRECHT. I hl de dagbladen kwam een bericht voor over onregel matigheden, welke bij de Boerenleenbank te Barendrecht lebben plaats gehad. Naar aanleiding van vele tot ons gerichte |-agen, kunnen wij mededeelen, dat deze Bank niet bij onze lentrale Bank is aangesloten. Er is daar wel een Coöperatieve Boerenleenbank lid van onze Centrale, doch deze staat hier ;eheel buiten. gulden hooger waren dan per 31 December 1926; een vermeerdering dus met 4%. 30. het bedrag der uitstaande voorschotten vermeerderde met 3.7 millioen gulden en het bedrag uitstaande vorderingen in rekening-courant steeg met 2.8 mih li oen gulden. Voor voorschoten en voor de vorderingen in 100- pende rekening beteekent dit een toename van 3 40. de reserve's, na bijboeking der winsten over I927 Per dien datum ±9.7 millioen gulden bedroegen. (Verwacht mag worden, dat de winsten over 1928 niet minder zijn geweest dan over I927> zoodat per 31 De cember 1928 de reserve's onzer Boerenleenbanken bijna 11 millioen gulden zullen bedragen). 50. het totaal bedrag der per 31 December 1927 aan de ban ken toevertrouwde gelden (spaargelden -j- deposito s in rekening courant) 21.1 millioen gulden hooger was dan per 31 December 1926 en het totaal bedrag der uitge leende gelden (voorschotten debetsaldi in loopende rekening) .slechts 6.5 millioen gulden hooger. Het surplus ad 14.6 millioen gulden was blijkens de balansen van de Centrale Bank (per 31 December 1926 en 1927) zoo goed als geheel bij de Centrale gedeponeerd. Interessant is het betreffende de spaargelden, een verge lijking te maken met de Rijkspostspaarbank en de particuliere spaarbanken. Dit is ons mogelijk, omdat we in het bezit zijn van de statistiek der Spaar- en Leenbanken over het jaar 1927/28. uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek. Hoewel de gegevens per 31 December I927 van de Boeren leenbank te Eindhoven ons niet bekend zijn, meenen wij dit bedrag veilig te kunnen stellen op 115 millioen gulden (31 December 1926 110 millioen gulden). Per 31 December 1927 bedroegen dan de spaargelden bij Boerenleenbanken (b/d Centrale te Utrecht) 267 millioen* (te Eindhoven) 115 DE GROEI VAN ONZE BOERENLEENBANKEN. I Wij zijn in staat, enkele gegevens betreffende de Boeren leenbanken, welke gewoonlijk in de jaarlijksche ..Mededee lingen" opgenomen worden, reeds nu te publiceeren. t Uit de onderstaande vergelijkende cijfers^ blijkt, dat: |o. de toename der spaargelden 20 millioen gulden be- draagteen vermeerdering dus van 8% ten opzichte van het bedrag per 31 December 1926. de deposito's in rekening-courant ongeveer 11 millioen Alle georganiseerde Nederland Rijkspostspaarbank Particuliere Spaarbanken Boerenleenbanken in 38:2 329 327 We moeten daarbij ook nog in aanmerking nemen, dat de Rijkspostspaarbank reeds in 1881 gesticht werd, terwijl vele particuliere spaarbanken reeds van veel ouderen datum zijn De boerenleenbanken, waarvan de eerste pas in tSgo be gon te werken, zijn de jongste spaarinstellingen, doch kunnen wijzen op het grootste bedrag aan toevertrouwde gelden T In dat cijfer is niet begrepen het bedrag der spaargelden bij de Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden ad 5.8 millioen gulden en dat van de Coöp. Zuivelbank te Alkmaar ad 313.000. gulden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1