OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TTi1 TITRFCHT <o. 7 JANUARI 1929 Veertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Mededeelingen: i. Handelsregis- jler. 2. Formulier, b. Redactioneel Gedeelte, i Bij de jaarwisseling 19281929. 2. De goedkeuring jan den Raad van Toezicht op de verleening van voorschot ten. _3. Een Gedenkboek. 4. Vraag en Antwoord. 5. Concurrentie tusschen Coöperatieve Vereenigingen (over genomen). 6. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. Ingezonden door A. Ver meulen, Kassier Akersloot, met antwoord redactie. 2. Opening van het nieuwe Bankgebouw der Boerenleen bank I te Westerblokker, ingezonden door G. Boot, lid Van den Raad van Toezicht dier Bank. 3. De Rentej- terekening, ingezonden door Frans de Jong, Kassier .exmond, met noot Redactie. 4. Nogmaals Gedep. daten enz., ingezonden door J. Keuken, directeur ieuwe Niedorp. d. Ad v e r t e n t i n. REDACTIONEEL GEDEELTE. MEDEDEELINGEN. HANDELSREGISTER. Wij herinneren een art. 17 lid 2 der Coöperatie-wet, luidende (voor zoover hier van belang): .Binnen eene maand na het einde van ieder boekjaar wordt door het Bestuur eene schriftelijke opgaaf van de wijzigingen, die de ledenlijst in den loop van het boekjaar heeft onder gaan, aan de ten kantore vaji het Handelsregister neer gelegde lijst toegevoegd, of wordt, zoo de Kamer van Koophandel dit noodig oordeelt, een nieuwe lijst voor gelegd.'' Vóór 1 Februari a.s. moet dus worden opgegeven, welke personen in 1926 hebben ongehouden lid te zijn, en welke personen zijn toegetreden. De opgave moet worden onder'teekend door twee bestuursleden. Zij be hoeft niet te geschieden in drievoud, -op de bekende kleurige formulieren (hoewel het Handelsregister dit wel 'graag zal hebben). FORMULIER 231 (Geloofsbrief). Bij dezen kondigen wij de uitgave van een nieuw for mulier aan. Het is een z.g. geloofsbrief, waarbij een lid aan het Bestuur der Boerenleenbank mededeelt iemand anders I te hebben gemachtigd om hem in een Algemeene Ver gadering te vertegenwoordigen. Tot de invoering van dit formulier werd overgegaan in verband met het feit, dat voor dit doel verschillende stukken werden opgesteld, waarvan óf de inhoud niet geheel juist was èf zoodanig waren geredigeerd, dat zij gezegeld moesten zijn. Het thans ontworpen formulier is zegelvrij en is ver krijgbaar bij de Afd. Expeditie als nr. 231 ad 1 cent per stuk. BIJ DE JAARWISSELING 1928—1929. Het oude is weer voorbijgegaan en 't is alles nieuw geworden 1 Het jaar 1928 ligt weer achter ons en een nieuw \aar heeft zijn intrede gedaan. En als vanzelf gaan onze gedachten terug naar den tijdkring, die nu wederom achter ons ligt, wat hij ons heeft gebracht en welke herinneringen hij bij ons heeft achtergelaten. Deze zullen zeer verschillend zijn al naar gelang van de persoonlijke ervaringen welke wij hebben opgedaan. Sommigen zullen met tegenspoed en ziekte te kampen hebben gehad of misschien onherstelbare verliezen hebben geleden, die het leven moeilijker te dragen hebben gemaakt. Anderen hebben wellicht rede- pen gehad zich over voorspoed te verheugen of zijn misschien uit ernstige ziekte hersteld, en ku;nnen dank baar terugzien op hetgeen het oude jaar hen heeft Igebracht. l Het leven is nu eenmaal rijk aan gebeurtenissen, die het menschelijk bestaan gunstig of ongunstig beïnvloe den. En onze tijd, hij is rijk aan gebeurtenissen van velerlei aard. Wij leven in een grooten tijd. De ^vooruitgang op elk gebied, plaatst ons telkens te midden van nieuwe vraag stukken en omstandigheden.. De chaos, door den grooteri oorlog, die nu al weer zoo lang achter ons ligt, veroor zaakt, begint zich langzamerhand en geleidelijk te ont warren. Maar nog talrijke en groote vraagstukken, niet het minst op internationaal gebied, vragen dringend om oplossing. Zij, die hoopten op een spoedigen terugkeer van de normale toestanden van vóór het groote wereldgebeu ren, zien zich op velerlei gebied teleurgesteld. Vele voor spellingen zijn anders uitgekomen dan algemeen werd verwacht. De internationale samenwerking der volken heeft tot dusverre nog niet gebracht hetgeen er van werd ver,- wacht.. De tegenstelling tusschen stad en land is ver groot. Het tekort aan bedrijven doet zich bij d|e toe nemende bevolking, vooral ook in onze kringen, sterk gevóelen en legt ons nieuwe verplichtingen op. Splitsing van bedrijven en het intensiever bebouwen van den grond is hiervan het noodzakelijk gevolg. Gelukkig beschikt men over talrijke hulpmiddelen, waardoor de landbouw zich aan de nieuwste eischen kan aanpassen. Met eenigen trots mag hierbij worden gewezen op het nuttige werk van onze Banken, die bij de finaiy cieering van den landbouw in den meest uitgebreiden vorm, een zoo belangrijke taak hebben te vervullen. De georganiseerde landbouw, in zijn talrijke onderdeelen en vertakkingen, stelt hooge eischen aan zijn financiering. En het stemt tot groote voldoening, dat het landbouw- crediet, zooals dat zich hier te lande heeft ontwikkeld, door hare groote en alles omvattende werkzaamheden, en uitgebreide organisatie, zich zoo geheel aan de be hoeften van den landbouw heeft aangepast. Ook het groote vertrouwen dat in onze organisatie

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1929 | | pagina 1