No. 2 0FFIC1ËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - REDACTIONEEL GEDEELTE. DE GRONDKAPITAALBANK. AUGUSTUS 1928 Veertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Mededeelingen. i. Sluiting kantoor. 2. Vacantie. 3. Rekenmachines, b. Redactioneel gedeelte. 1. Grondkapitaalbank. 2. Arbitrage in de Boerenleenbanken. 3. Spaargelden, ingelegd door schuldenaren. 4. Dubbel Lidmaatschap. 5. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenbanken. 1. De Coöp. Zuivelfabriek als borg, ingezonden door Joh. Obbink, kassier Aalten. 2. Idem, ingezonden door B. Buis, Directeur Wanswerd. 3. Crediet in loopende rekening met als borg de Zuivelorganisatie, ingezonden door G. J. de Boer, Voorzitter van den Raad van Toezicht van Boornbergum. 4. Ter Zelf-controle van den kassier, ingezonden door J. Meijer, kassier Babberich, met noot der Redactie. 5. Rekenmachines, ingezonden door P. Timmers, kassier Capelle a.d. IJsel, met noot der Re dactie. 6. Art. 9 van het Reglement der Spaarbank, ingezonden door Notaris H. van de Poll, Lid van den Raad van Toezicht Apeldoorn, met noot der Redactie. 7. Uitsluiting van kassiers als afgevaardigden, ingezonden door H. Hijkoop J. Fzn., Waddinxveen. d. Adver- t e n t i n. MEDEDEELINGEN. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op Vrijdag 31 Augustus. VACANTIE. Aan Heeren Kassiers wordt verzocht van hunne af wezigheid met vacantie tijdig kennis te geven aan de Centrale Bank met vermelding van den datum van aan vang en beëindiging der afwezigheid. Wordt tijdelijk een plaatsvervanger aangesteld, dan zal ook hiervan schriftelijk mededeeling moeten worden ge daan, mede-onderteekend door twee Bestuursleden. REKENMACHINES. In verband met het feit, dat, naar wij vernemen, het land wordt afgeloopen door reizigers in rekenmachines (zelfs op Ringvergaderingen onzer Banken schijnen zij ciemonstratie's te houden!), waarschuwen wij nogmaals tegen den aankoop hiervan zonder dat van te voren ons advies is ingewonnen. Het is, naar wij meenen, voor het Bestuur eener Boe renleenbank moeilijk om de meerdere of mindere ge schiktheid van de aangeboden merken te beoordeelen 1 volgens iederen reiziger is zijn merk natuurlijk speciaal geschikt voor de Boerenleenbank); en de vraag, of ook een goede machine voor eene Bank nut zal afwerpen, is dikwijls evenmin gemakkelijk te beantwoorden. Wij kunnen alleen wel dit zeggen, dat de middelgroote en kleinere Banken er weinig of niets aan zullen hebben. Wij verklaren ons voorts bereid voor die Banken, welke zich daartoe bij ons aanmelden, den aankoop eener machine te bezorgen. Indien wij verschillende orders te gelijk ontvangen, zullen wij ongetwijfeld een reductie kunnen verkrijgen, hetgeen in verband met den hoogen prijs der machine's zeer gewenscht is. Men bestelle ,dus eventuëel alleen bij ons. De Grondkapitaalbank is momenteel in de gelegenheid 5 °/o-leeningen te verstrekken met een afsluitprovisie van 2 o/o desgewenscht te betalen in 4 jaren aan Coöperatieve Vereenigingen op Landbouwgebied, zooals coöperatieve Zuivelfabrieken, Veilingen, Malerijen, enz. De crediettrekkende coöperatieve vereeniging (de Grondkapitaalbank verstrekt immers slechts leeningen aan dergelijke vereenigingen) wordt lid van de Grond kapitaalbank en neemt hiervoor één aandeel groot f 1000, waarop 10 0/0 te storten, waarop verder geen aansprake lijkheid rust, en voorts voor iedere f 10.000 voorschot verdere aandeelen van denzelfden aard, welke bij aflos sing van een voorschot zoodra mogelijk kunnen worden teruggenomen, om het bij nieuwe leden, credietbehoe- vende vereenigingen, te plaatsen. Wij willen trachten aan te toonen, dat de bezwaren tegen de voorwaarden wel eens gemaakt, niet juist zijn, en dat deze wijze van credietverleening de voorkeur verdient boven het plaatsen van obligatie-leeningen in eigen kleinen kring of boven de opname van met korten termijn opzegbare spaargelden van leden. De hoofdbe zwaren zijn, dat de Grondkapitaalbank te duur zou zijn, en in de tweede plaats het nemen van aandeelen. Laten wij nu eens aannemen, dat eene Coöperatieve Vereeniging in eigen omgeving eene 43/4 0/0 lang-loopende leening bi] hare leden plaatst. Tegenover het rente-voordeel van 1/4 0/0 komen de kosten van aanmaak der obligaties, de zegelkosten, vaak bankprovisie voor plaatsing, het feit, dat men op de leden eene zekere pressie moet uitoefenen, om de obligatie's te nemen, wat sommigen, zonder het wellicht openlijk uit te spreken, toch niet al te aangenaam zullen vinden, de omstandigheid, dat men den leden helpt aan hoogst incourante stukken, wat moeilijkheden oplevert als deze zelve geld noodig hebben (want dergelijke stuk ken zijn niet beieenbaar), of bij boedelscheidingen na overlijden, daar de vereenigingen niet te allen tijde be reid kunnen zijn, om de te haren laste loopende obliga ties terug te nemen. Bovendien is de vereeniging gebonden aan haar eenmaal vastgesteld uitlotingsplan. Bij opname van de gelden bij de Grondkapitaalbank heeft men met al deze zaken niets te maken. De Grond kapitaalbank beschikt over langdurig geld, verkregen door plaatsing' van obligaties ter beurze; alle kosten van plaat sing enz. neemt zij voor hare rekening. Tusschen de Grondkapitaalbank en de crediettrekkende Coöp. Vereeni ging kunnen gemakkelijk wijzigingen na onderling overleg worden aangebracht, hetzij om sterkere aflossing, hetzij om minder zware aflossingsvoorwaarden te verkrijgen. De Coöperatieve Vereenigingen behoeven dergelijke, leeningen voor stichtingskapitaal, voor uitbreiding van gebouwen en machinerieën, objecten, waarbij das kapi talen voor lange jaren worden vastgelegd. Is het dan nog noodzakelijk te wijzen op de volkomen onjuiste manier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1