OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. N*. 12 JUNI 1828 DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van rvuüir'TÜcr nun aam izaxt rtü .n Art minnerat;» Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUDa. Mededeelingen: iAlgemeene Ver- gadering. 2. Bericht i.z. vacantie kassiers. 3. Stukken v oor de Inspectie bestemd. 4. Wijziging in de rente. 5 Circulaire inzake deRaiffieisen-Bodle. 6. Intrekking, van bankbiljetten. b. Redactioneel Gedeelte. 1. De Grondkapitaalbank. 2. Reservevorming bij Coöpera tieve Aankoopvereenigingen (overgenomen). - - 3. Geld en Effectenmarkt. c. Uit onze Boerenleenban ken. 1. Rekenmachines, ingezonden .door G. Zevenbergen, kassier Epe. 2. Rekenmachines, ingezonden door P. Tim- mers, kassier Capelle a.d. IJssel. 3. Mededeeling der Vereeniging van Kassiers in Zeeland. 4. Uitsluiting van kassiers als afgevaardigde, ingezonden door J. van den Berg Lzn., Bestuurslid Sliedrecht. 5. Idem, in gezonden door Chr. van Zwienen Pzn., Directeur Ouder kerk a. cl. Yssel. 6. Nieuwe Spaarboekjes, ingezonden door J. Meyer, kassier Babberich. d. Advertentiëir. MEDEDEELINGEN. ALGEMEENE VERGADERING. De gewone Algemeene Vergadering van de Centrale Bank zal worden gehouden op Donderdag 14 Juni a.s., in het Gebouw Tivoli, bereikbaar van het Centraal Sta- tion met lijn 2 van de Gemeentetram. Aanvang der Vergadering: 11 uur voormiddag. VACANTIE. Aan Heeren Kassiers wordt verzocht van hunne af wezigheid met vacantie tijdig kennis te geven aan de Centrale Bank met vermelding van den datum van aan vang en beëindiging der afwezigheid. Wordt tijdelijk een plaatsvervanger aangesteld, dan zal ook hiervan schriftelijk mededeeling moeten worden ge daan, mede-onderteekend door twee Bestuursleden. STUKKEN VOOR DE INSPECTIE BESTEMD. Men gelieve op de couverten, waarin deze stukken zijn gesloten, de afd. Inspectie te vermelden, ter bevor dering van een gemakkelijke verdeeling der inkomende correspondentie. WIJZIGING IN DE RENTE. Aan de leden der C. B. werd deze maand een circu laire van den volgenden inhoud verzonden: Aan onze Leden. Mijne Heeren, Het Bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank, gevestigd te Utrecht, brengt ter kennis van de bij deze Bank aangesloten Coöperatieve Boerenleenban ken, dat het besloot de 1/4 extra-rentevergoeding voor bedragen boven de f 100.000.in rekening-courant bij de Centrale Bank gedeponeerd, te doen vervallen, met ingang van 1 JULI 1928. De rente-tarieven blijven verder ongewijzigd. Derhalve zal vanaf 1 Juli 1928 door de Centrale Bank voor alle bedragen, in rekening-courant gedeponeerd, wor den vergoed3 3/4 °/0 'sjaars zal de debetrente voor rekening-courant bedragen5 j>/0 en zal de rentevergoeding voor jaar deposito's vastgesteld blijven op 4 1/4 o/0 Het Bestuur meent tot deze wijziging te moeten over gaan uit overweging, dat het toekennen van 1/4 ,o/0 extra rentevergoeding voor bedragen boven f 100.000,—, welke maatregel, zooals destijds uitvoerig in de Centrale Ring- vergadering werd besproken, gewenscht werd geacht, doch thans minder noodzakelijk is, voor de Centrale Bank, gezien den huidigen rentestandaard, te bezwarend wordt. Het meent daarmede tevens weg te nemen eene zekere onbillijkheid, waarop ook in de Centrale Ringvergade- ring herhaaldelijk is gewezen, n.1., dat de groote Banken op die wijze meer profiteeren dan de kleinere, zelfs al hebben deze laatste naar verhouding meer gedeponeerd dan de eerste. HET BESTUUR. CIRCULAIRE INZAKE DE RAIFFEISEN-BODE. Dezer dagen wordt de volgende circulaire rondgezonden Aan H.H. leden van Besturen en Raden van Toezicht onder Boerenleenbanken. Mijne Heeren, In de Centrale Ringvergadering, gehouden op 26 April j.l„ werd de aandacht gevestigd op het feit, dat verschei dene leden van Besturen en Raden van Toezicht niet zijn geabonneerd op de ,,Raiffeisen-Bode" en dus van den inhoud van ons officieel orgaan, geen kennis ne men. Dit werd levendig betreurd. Ook ondergeteekenden zijn van meening, dat het niet goed is, wanneer de menschen, die in onze Organisatie leiding moeten geven, zich niet op de hoogte stellen van hetgeen in deze Organisatie leeft en geschiedt. Daarom zijn wij zoo vrij U bij dezen te verzoeken een abonnement op de „Raiffeisen-Bode" te nemen, indien U nog niet geabonneerd mocht zijn. Wat den inhoud van ons orgaan betreft, deze bestaat uit vier rubrieken: Mededeelingen, Redactioneel Ge deelte, Uit onze Boerenleenbanken, Advertentiën. Onder de eerste rubriek worden allerlei korte mede deelingen gepubliceerd: over vergaderingen, over in spectie, over formulieren enz.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1