N*. 11 MEI 1928 Dertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Me de dee linge n. 1. Prijs Voor schotboekjes. 2. Algemeene Vergadering. 3. Stuk ken voor de afd. Inspectie bestemd. 4 Controle en Jaar verslagen. b. Redactioneel Gedeelte. 1. Concept Ringreglenient. 2. De Bank als winstbron. 3. Nog eens: Spaarkassen. 4. Geld- en Effectenmarkt. c. U i t onze Boerenleenbanken. 1. Uitsluiting van kas siers als afgevaardigde, ingezonden door A. A. Ver- heijen, kassier Zevenaar. 2. Arbitrage in onze Boeren leenbanken, ingezonden door Joh. Obbink, kassier Aal ten, met Noot der Redactie. 3. Uitbetaling van spaar gelden aan derden, ingezonden door Joh. Obbink, kas sier Aalten, met Noot der Redactie. - 4. Onze zuivel industrie, ingezonden door D. Veis, kassier Kwadijk. 5. Nogmaals de Boerenleenbanken en de Fiscus, ingezonden door J. Keuken, Directeur Nieuwe Niedorp met Noot der Redactie, d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. PRIJS VOORSCHOTBOEKJES. Onze a'fd. Expeditie brengt onder de aandacht van H.H. Kassiers, dat de prijs van de nieuwe oplaag Voor schotboekjes (form. 17) wegens vermeerdering van het aantal bladzijden wordt verhoogd met 2 ets. per boekje. De prijs van een Voorschotboekje bedraagt vanaf heden dus 19 cents. ALGEMEENE VERGADERING. De gewone Algemeene Vergadering van de Centrale Bank zal worden gehouden op Donderdag 14 Jum a.s. m het Gebouw Tivoli, bereikbaar met lijn 2 van de Gemeentetram. Aanvang der Vergadering: 11 uur voormiddag. STUKKEN VOOR DE INSPECTIE BESTEMD. Men gelieve op de couverten, waarin deze stukken zijn gesloten, de afd. Inspectie te vermelden, ter bevor dering van een gemakkelijke verdeeling der inkomende correspondentie. CONTRöLE EN JAARVERSLAGEN. Met genoegen kunnen wij reeds constateeren, dat het aantal Banken, welker Besturen de jaarlijksche controle, overeenkomstig de wenken en voorschriften der Cen trale Bank, nauwgezet nakomen, ook dit jaar weder toe neemt. Reeds meer dan de helft der vragenlijsten en contrólestaten hebben wij ontvangen en wij stellen ons voor dat de nog ontbrekende binnen een paar maanden zullen binnenkomen. Ook de balansen komen geleidelijk binnen- Onder staande Banken hebben de goede gewoonte ons ook gedrukte balansen en jaarverslagen te doen toekomen: Aalten, Aalsmeer, Abcoude, Akersloot, Akmarijp, Al- men, Bakkeveen, Barendrecht, Beemster, Beverwijk, Beets, Broek in Waterland, den Bommel, Burgerbrug, Deinum, Dirksland, Edam, Franeker, Genemuiden, Goor, Hardinksveld, Heilo, Jubbega, Kruiningen, Lamswaarde, Langezwaag, Langweer, Lekkerk-erk, Leerbroek, Leeuwar den Zuivelb., Leeuwarden O. Zk., de Lier (kom), Mak- kum, Naaldwijk, Olterterp, Oosterbierum, Oosterhesselen, Oosterwolde, Oudeschoot, Pernis, Pijnacker, Rouveen, Ruurlo, Schellinkhout, Silvolde, Siedrecht, S.rijen, T.et- jerk, Voorhout, Waddingsveen, Wageningen, Warmond, Wanswerd, Winsum (Fr.), Wirdum, Wissekerke, Zaan dam. REDACTIONEEL GEDEELTE. CONCEPT-RINGREGLEMENT. Hieronder laten wij volgen het concept-ringreglement, zooals dit is vastgesteld door de Centrale Ringvergade- ring, gehouden op 26 April j.1. CONCEPT-RINGREGLEMENT voor den Ring van Coöperatieve Boerenleenbanken, genaamd: Artikel t De Ring omvat administratief de Banken, welke ge vestigd zijn binnen Artikel 2. De Ring stelt zich ten doel de bevordering der belangen van de aangesloten Banken, en van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht. Artikel 3. Het doel, aangegeven in artikel 2, tracht de Ring te bereiken door het verstrekken van voorlichting omtrent alles, wat met het bedrijf der Banken, hare inrichting, als mede met het belang der geheele organisatie verband houdt; door de bespreking van de agenda voor de Alge meens Vergadering der Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank en voorts door alle middelen, welke tot bereiking van het doel kunnen bijdragen. Artikel 4. Als leden van den Ring kunnen worden toegelaten de Banken, bedoeld in artikel 1 De Bank, die als lid wenscht toe te treden, richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Bestuur van den Ring. Dit beslist binnen vier weken, nadat het verzoek is ingekomen. Bij afwijzende beslissing heeft de afgewezen Bank beroep op het Bestuur der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, dat in hoogste ressort beslist. Artikel 5. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging; b ontzetting; c. ontbinding. De opzegging, mits geschied vóór 1 October, doet het lidmaatschap eindigen op 31 December daaraanvolgende. Ontzetting geschiedt door de ledenvergadering. Bij ont zetting uit het lidmaatschap staat voor het betrokken lid beroep open op het Bestuur der Coöperatieve Centrale

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1