OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. Mo. 10 APRIL 1928 Dertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Mededeelingen. i. Kantoorsluiting. 2. Opzegging door het Bestuur. b. Redactioneel Ge deelte. - i. Uitbetaling van Spaargelden. 2. De Boe renleenbanken en de Fiscus. 3. Nogmaals: Spaarkas sen. 4. Geld- en Effectenmarkt. c. Uit onze B o e renleen-banken. 1. Uitbetaling van Spaar gelden (Notaris J. H. van de Poll, Apeldoorn), met antwoord Redactie. 2. De Boerenleenbank en het Huwelijk (Joh. Obbink, Aalten) met noot Redactie. 3. Formulieren voor gehuwde vrouwen (D. van Bode- gom, Spijkenisse), met noot Redactie. 4. Ons Land en de Zuivelindustrie (D. Veis, Kwadijk), met noot Re dactie. 5. Rekening en Verantwoording Boerenleen bank-Comité Watersnood 1916. d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. KANTOORSLUITING. Het kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op VRIJDAG 6 APRIL, Goeden Vrijdag ZATERDAG 7 APRIL en MAANDAG 9 APRIL (aden Paaschdag). Pleeren Kassiers wordt beleefd verzocht, met het oog op aanvrage van gelden, hiermede rekening te houden. Tevens wordt in overweging gegeven, in verband met de sluiting ook van andere banken op diezelfde dagen, om betalingsopdrachten ten behoeve van begunstigden, woonachtig in andere plaatsen, die men op 6, 7 of 9 of 10 April in het bezit van diverse remises wenscht te weten, uiterlijk Donderdag 5 April door de Centrale Bank te doen uitvoeren. OPZEGGING DOOR HET BESTUUR. In verband met het feit, dat de tijd voor de algemeene vergaderingen weder is aangebroken, vestigen wij de aandacht erop, dat het lidmaatschap van personen, die hun woonplaats buiten het werkgebied der Bank hebben verlegd, die failliet zijn verklaard of onder curateele zijn gesteld, en die getrouwd zijn voorzooveel betreft vrou wen), kan worden opgezegd door het Bestuur, krachtens besluit der algemeene vergadering. Wenscht het Bestuur dus het lidmaatschap aan personen, als boven bedoeld, op te zeggen, dan brenge het deze opzegging in de eerstvolgende algemeene vergadering. De betrokken personen behoeven niet met name in de agenda te wor den vermeld, wel echter in het besluit der algemeene vergadering. Zie omtrent dit onderwerp artikel 4 nr. 3 en artikel 7 der Statuten. REDACTIONEEL GEDEELTE. UITBETALING VAN SPAARGELDEN. Wij verwijzen onze lezers naar de belangrijke inge zonden artikelen van de heeren Notaris van de Poll en Obbink, voorkomende in de rubriek ,,Uit onze Boeren leenbanken" en gevolgd door aanteekeningen onzerzijds. Wij stellen ons voor, 11a afloop van de discussie's de resultaten hiervan in een artikel, het onderwerp in zijn geheel behandelend, samen te vatten. Wij willen hier alleen nog melding maken van een briefwisseling, welke wij hebben gevoerd met den heer Th. A. Versteeg, kassier der-Boerenleenbank te 's Gra- vemoer. De heer Versteeg vestigde onze aanracht erop, dat een algemeene machtiging van den man aan zijn vrouw, zooals voorgesteld door den heer K. G. Nooy, niet rechtsgeldig is. Wij hebben den heer Versteeg ge antwoord, dat wij het met hem eens warendaarbij stelden wij hem de vraag, of het niet mogelijk zou zijn het voorgestelde formulier te kleeden in den vorm van een algemeene lastgeving. De heer Versteeg antwoordde hierop in een schrijven, dat van diepgaande studie blijk geefthij meent, dat een algemeene lastgeving mogelijk iseen algemeene volmacht vindt hij echter nog beter. Wij zijn het met den heer Versteeg eens, en zullen dus, indien het formulier tot stand komt, den vorm eener algemeene volmacht kiezen. Wij waren oorspronkelijk van plan de gevoerde cor respondentie af te drukken. Bij nader inzien meenen wij, dat wij dat niet moeten doen, omdat zij zuiver juridisch is (zij is vol van verwijzingen naar schrijvers, enz.) en omdat zij veel plaatsruimte in beslag zou nemen. Daarom vermelden wij alleen de resultaten ervan. DE BOERENLEENBANKEN EN DE FISCUS. In het nummer van December 1927 schreven wij over de briefjes, door een Inspecteur der Directe Belastingen gezonden aan leden van Boerenleenbanken, waarin hij van hen verlangde, dat zij een verklaring zouden laten invullen en teekenen door den kassier hunner Boeren leenbank omtrent het spaargeld, dat zij te hunner be schikking hadden. Wij zeiden toen, dat de kassier deze verklaringen niet behoefde in te vullen en te teekenen, ook wanneer het betrokken lid erom vroeg. Thans is, blijkens een bericht in de Veldbode van 3 Maart j1.door een Raad van Beroep in een overeen komstig geval een beslissing gegeven, waaruit men veilig de conclusie kan trekken, dat ook in het boven bedoelde geval de betrokkene zelf zich niet aan het verlangen van den Inspecteur behoeft te storen. Een Inspecteur had aldus schrijft de Veldbode van een reclamant tegen den aanslag in de inkomsten belasting afgifte van een volmacht geëischt, waardoor de Inspecteur het recht zou krijgen inzage te nemen van reclamants rekeningen-courant bij alle kassiers en ban kiers. De reclamant weigerde aan dezen eisch te voldoen, wat voor den Inspecteur een reden was om den aanslag te handhaven. De Raad van Beroep overwoog, dat de reclamant niet verplicht was de bedoelde machtiging af te geven, en daar noch uit de door reclamant overge legde bescheiden, noch uit de door den Inspecteur aan gevoerde feiten bleek, dat de aangifte te laag was, werd het beroep gegrond verklaard. Het is met genoegen, dat wij deze alleszins rechtvaar dige uitspraak onder de aandacht van onze lezers brengen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1