1 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. - N». 8 FEBRUARI 1928 Dertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Redactioneel gedeelte: i. De Veendam- mer Hypotheekbank, Spaarkassen en Boerenleenbanken. 2. Een aardige rechtzaak. 3. De Boerenleenbank en het Huwelijk. 4. Geld- en Effectenmarkt. b. Uit onze Boerenleenbanken: 1. Ingezonden door Klaaswaal. 2. Ingezonden door Avenhorn (met noot der Redactie). c. Advertentiën. REDACTIONEEL GEDEELTE. DE VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK, SPAAR KASSEN EN BOERENLEENBANKEN. I. Eene zeer geruchtmakende zaak heeft zich voorgedaan met de Naamlooze Vennootschap „Veendammer Hypo theekbank". Geruchtmakend, omdat hier tal van personen, rustige beleggers, de dupe zijn geworden van misplaatst ver trouwen; geruchtmakend ook, omdat op zeer geraffi neerde wijze bepaalde personen zich ten koste dier be leggers hebben verrijkt. Het is bekend, dat de justitie heeft ingegrepen en strafrechtelijke maatregelen heeft genomen; terwijl de Vennootschap zelve in staat van faillissement is verklaard. Het is zeer betreurenswaard, dat dit feit zich heeft voorgedaan. Reeds gedurende eenigen tijd gingen er minder gunstige geruchten, maar een millioenenkrach was toch wel het laatste, waar men aan zou denken. Het laat zich verstaan, dat zich vele stemmen doen hooren, die een staatstoezicht op de hypotheekbanken wenschen. Hoewel wij daarvan geen voorstanders zijn, is het toch noodzakelijk, dat dergelijke zwendel voortaan zoo veel mogelijk worde voorkomen. Moge het particulier initiatief in dezen afdoende maat regelen treffen. In een enkel blad heeft gestaan, dat onze Boeren leenbanken zoo dik in pandbrieven der Veendammer zitten. Wij kunnen dit gelukkig tegenspreken. Wel echter zijn die pandbrieven ook bij vele boeren een beleggingsobject geweest. Een les te meer, om bij beleggingen goed te infor- meeren naar de betrokken instelling en zich te wenden tot de Boerenleenbank om advies, die zich dan desge- wenscht tot de Centrale kan wenden. Wij wenschen hier nog op te merken, dat men nu niet generaliseeren moet. Gelukkig toch mogen wij consta- teeren, dat de hypotheekbanken, op eene enkele uitzon dering na, in den loop der jaren zich het in haar ge stelde vertrouwen hebben waardig getoond en het niet hebben beschaamd. II. Behalve aan hypotheekbanken, hebben vele landbou wers gelden toevertrouwd aan spaarkassen. Wij bedoelen' hiermede niet gewone spaarbanken, maar de instellingen, waarbij men jaarlijks een zeker bedrag in een zooge- naamden jaarkas moet storten, om dan na verloop van een zeker aantal (12 of 15) jaren zijn aandeel in de jaarkas terug te ontvangen. Menigeen heeft zich door eelt agent van zulk een instelling laten ompraten om in zulk een jaarkas deel te nemen. Zoo was. het ook gegaan met den Heer X. te Z.. Hij had in een bepaald jaar inschrijvingen tot een bedrag van f 5400.tien jaar lang moest hij telken jare hier voor storten f 540.plus nog een klein bedrag voor verzekering, enz.. Toen de Heer X. ruim f 3500..had betaald, wensehte hij de stortingen niet verder voort te zetten; hij wilde gebruik maken van de mogelijkheid om de z.g. afkoopwaarde der inschrijvingen te ontvangen. Aan de Directie der Spaarkas (een te 'sGravenhage gevestigde instelling, die als solide bekend staat), werd gevraagd, hoeveel die afkoopwaarde zou bedragen. Vol gens het Reglement wordt zij bepaald door de Directie. De afkoopwaarde, aldus werd geantwoord, bedraagt f 2.227,50. Er was gestort, zeiden wij, f 3500..naar schatting had de maatschappij hierop f 500,rente gemaakt, zoodat zij in totaal ongeveer f 4000.binnen had gekregen. Op de afkoop zou zij dus. een winst van bijna f 1800.hebben behaald, en de Heer X. zou slechts 55 0/0 van het bedrag zijner stortingen plus rente hebben terug gekregen!! En nu wordt door de agenten bij het aangaan van zulke inschrijvingen nog wel ge zegd: het is zoo makkelijk, je kunt altijd er van af, want kijk maar in het Reglement: na een bepaald aantal jaren kun je de afkoopwaarde krijgen! De Directie der maatschappij was zoo vriendelijk den Heer X. een voordeeliger methode aan te geven, waar door hij zijn doel (ophouden met de jaarstortingen en directe ontvangst van een zeker bedrag) kon bereiken, namelijk volstorting der inschrijvingen en gelijktijdig nemen van een voorschot. Deze methode was aannemelijk. De Heer X. ging hierop dus in (hij moest trouwens wel!) en de Directie stuurde hem een voorschot-akte ter teekening. In dié akte stond o.m. de bepaling, dat op de inschrijvingen niets zou worden uitgekeerd, indien de voorschotnemer langer dan 30 dagen- in gebreke bleef met de betaling der jaarlijksche rente (f 178,De uitkeering op de inschrijvingen zou vermoedelijk f 7000, bedragen; de maatschappij bedong zich dus een; voordeel van f 7000,op een verzuim met het betalen van f 178, De Heer X. was. natuurlijk genoodzaakt deze akte te onderteekenen. De Directie was. niet genegen eenigc verandering erin aan- te brengen. Nu was in dit geval het practische bezwaar ertegen niet zoo groot, want de Heer X. verkeerde wel in een zöodanigen finnacieelen toestand, dat hij steeds op tijd

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1