BRANDKASTEN NATIONALE BORG-MAATSGHAPPIJ Residentie Hypotheekbank Grondkapitaalbank EMMANUELSMEETS Lips Brandkast, 100 °/o Aanvragen bij de Centrale Bank Weert. Boek- en Steendrukkerij de Nederlandsche «Heidemaatschappij TELEFOON 11774, UTRECHT. LIPS1 BRANDKASTEN. Verschaft ZEKERHEIDSSTELLING voor KASSIERS van PLAATSELIJKE BANKEN als aanvulling van het Borgfonds der Centrale Raiffeisen Bank te Utrecht. 10-JARIGE 47. °lo Deposito-Obligaties 'S GRAVENHAGE, ANNA PAULOWNASTR. 97 Gepl.Maatsch.Kapitaalf 1.400.000.-. Reservesf560.000.- 4 V2 Hypotheekbrieren tegen 98^4% Na 10 jaren a pari opeischbaar. 56 DE RAIFFEISEN-BODE. Te koop gevraagd, een soliede gebruikte die voldoet aan de eischen gesteld voor het Waarborg fonds. Maat inwendig ongeveer: 70 c.M. hoog, 55 c.M. breed en 35 c.M. diep. Aanbiedingen worden inge wacht bij Jb. GLAS, Kassier Ctrp Boerenleenbank Broek od Langendijk. Een beperkt bedrag 5% OBLIGATIES COÖPERATIEVE a 100 °/0 is thans nog be schikbaar in stukken van f 500 en f1000. Koers van uitgifte rente, April en October Deze obligaties, bij voorkeur te plaatsen bij particulieren, zijn bijzonder geschikt voor een serieuze, rustige belegging. Levering van alle voorkomende Boek- en Steendrukwerken. Boonenstokken HEININGPALEN Klaverruiters SLIETEN, ENZ. levert te ARNHEM direct uit de bosschen op diverse afzendstations. Prijzen en conditiën na opgave van verlangde hoeveelheid en maat. DRUKKERIJ HOONTE Is een billijk adres en kan U in spoedeischende ge vallen direct van dienst zijn. UPS' INBRAAK—DENEMARKEN Hiermede hebben wij het genoegen te verklaren dat oe ons oesiijus geleverde LIPS' BRANDKAST No 29586 bij eene in den nacht van 27 op 28 December J.I. in ons kantoor gepleegde poging tot inbraak, aan een zéér kraohtlgen, zoowel met breekijzers, beitels als electrische boormachine ge- danen aanval, weerstand geboden heeft. Ondanks een zéér krachtdadlgen en langdurigen arbeid gelukte het den inbrekers niet. de brandkast te openen Het Is ons een groot genoegen U dit mede te deeien, temeer daar de inbrekers een bijzonder goeden buit gemaakt 70uden hebben ingeval de bran^ kaet hunne Doglngen niet weerstaan had. Hoogachtend p. pr. P. R0NNING GJERL0FF A S. (w.g.)H. O. GJERL0FF H. L. A BRÜNICHE-OLSEN KOPENHAGEN. 4 Januari 1927. BRAND NED. OOST-INDIE Ondergeteekende verklaart nierbij gaarne, dat tijdens je o.a. 8 Septemoe gewoed hebbende brand op zijne onderneming, de inhoud van de LIPS BRANDKAST niet In het minst geleden noch beschadiad is aeworden en deze geheel aeaf te voorechl|n is gehaald N. V. Cultuur MIJ „Bagdjanagars (w. g.» CLAESSEN RAHONG. 13 Nov. 1926 VEILIG BEWAREN IS DUS: OPBERGEN IN FABRIEKEN TE DORDRECHT, BRUSSEL EN MILAAN Keizersgracht 163. Opgericht Ao. 1893. AMSTERDAM. der Centrale Bank nog verkrijgbaar in stukken van f 500 en f 1000.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 8