OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK - TE UTRECHT. No. 7 JANUARI 1928 Dertiende Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent, franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT u; UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD:a. Redactioneel gedeelte. 1. Bij de Jaarwisseling. 2. Afscheid Inspecteur van der Geest. 3. Over Levensverzekering (overgenomen). 4. Van Heinde en Ver. (Een strijd en een overwin ning in Zwitserland). 5. Geld- en Effectenmerkt. b. Uit onze Boerenleenbanken. 1. De beteekenis van art. 9, 2e lid, Reglement Spaarbank (Th. A. Ver steeg, 's Gravemoer). 2. De Boerenleenbank en het overlijden. (Notaris J. H. van de Poll, Apeldoorn). 3. Circulaire van het Bestuur van den Ring Rotterdam en Omstreken, c. Advertentiën. REDACTIONEEL GEDEELTE. BIJ DE JAARWISSELING. Het .jaar 1927 ligt weder achter ons en 1928 zijn wij ingetreden. Ouder gewoonte wil ons Orgaan dit niet geheel onop gemerkt laten, doch met een kort woord hierbij stil staan. Het afgeloopen jaar is stellig voor nagenoeg al onze Banken een voorspoedig jaar geweest, waarop met ge noegen kan worden teruggezien. Ook met de Centrale Bank is dit het geval. De bloei onzer geheele Organisatie moge ons tot dankbaarheid stemmen. Kenmerkende feiten hebben zich in 1927 niet voor-/ gedaan, tenzij men daartoe zou willen rekenen de op richting der Grondkapitaalbank, welke zich in den lopp: des jaars in alle bescheidenheid heeft ontwikkeld.. Het is onzen lezers wel bekend, dat deze Bank hare' eerste emissie van obligaties tot een bedrag van een1 millioen heeft gedaan en dat daarop voor een kleine twee millioen werd ingeschreven, waarvan bijna de helft van buiten onze Organisatie, terwijl het meerendeel ook daarbuiten is geplaatst. De aldus verkregen gelden zijn reeds belegd of toe gezegd, zoodat eene nieuwe uitgifte staat te wachten,, om aan alle verdere aanvragen te kunnen voldoen. De hartelijke medewerking, welke van verschillende zijden wordt betoond, stellen wij op zeer hoogen prijs: De resultaten van de Centrale Bank en hare dochter- instelling, de Grondkapitaalbank, zullen zoo spoedig mo gelijk worden medegedeeld. Wat 1928 onze Organisatie zal brengen, wij weten het niet. We' kennen wij het doel van dit ons werken en stre ven en dat zal naar wij hopen en verwachten ons allen ook in dit nieuwe jaar voor oogen staan. Een dichter heeft eens gezegd: „Men rekent d' uit slag niet, maar telt het doel alleen." Zonder nu deze uitspraak geheel op onze beweging toepasselijk te achten, zoo is zij toch ook niet geheel en al misplaatst. Het doel moeten wij in de eerste plaats voor oogen houden. De magneetnaald moet wijzen naar de pool, en hoe minder zij daarvan afwijkt, des te minder slingert zij. Laat ons allen, ook in dit nieuwe jaar, onzen plicht met trouw en nauwgezetheid vervullen. Geen teleurstelling of tegenspoed moge ons verbitte ren of ook maar ontmoedigen. Wij moeten actief en monter blijven. Wenschen wij van harte al onzen lezers een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe, in het bijzonder geldt dit al den functionarissen bij onze Banken. Dat het hen ook in hun persoonlijk leven moge wel gaan en dat zij ook in 1928 voldoening mogen vinden in de vervulling van de taak, die zij op zich hebben, genomen, in de wetenschap, dat zij zich in dienst heb ben gesteld van eene Organisatie, welke als eerste en voornaamste, als eenig doel heeft de verbetering van den stoffelijken en zedelijken toestand van den land bouwenden stand. AFSCHEID INSPECTEUR v. d. GEEST. De Heer v. d. Geest, te Wervershoof (N.-H.) sinds vele jaren werkzaam als inspecteur der Centrale Bank, heeft wegens gezondheidsredenen ontslag uit zijn func tie aangevraagd. Hij werd in 1903, toen de Centrale Bank nog in de kinderjaren was, als inspecteur aangesteld en belast met de controle der Boerenleenbanken in Noord-Hol land. Steeds heeft hij zich met loffelijken over, met nauw gezetheid en ernstige toewijding van zijn taak gekweten, propaganda gevoerd voor nieuw op te richten Banken en het zijne er toe bijgedragen den band tusschen Cen trale en Boerenleenbanken te onderhouden. Het Bestuur der Centrale heeft de reden moeten bil lijken, waarom de heer v. d. Geest meende zijn functie te moeten neerleggen en heeft hem op de meest eer volle wijze ontslag verleend, onder dankbetuiging voor den ijver en de toewijding waarmede hij zoovele jaren de belangen der Locale Banken in zijn werkgebied en die dei Centrale heeft gediend. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook de besturen en kassiers van de Banken, welke den heer v. d. Geest leerden kennen en waardeeren, hem noode zien vertrek ken en met ons zullen instemmen als we hem nog vele jaren van welverdiende rust toewenschen. OVER LEVENSVERZEKERING. (Overgenomen uit het Boeren- en Tuindersblad van 18 Nov. 1927.) Nog versch ligt ons in het geheugen de feestelijke her denking van het tienjarig bestaan van den A.B.T.B., welke herdenking zoo buitengewoon luisterrijk en groots h is gevierd en welke, het mag met trots worden gezegd, zoo schitterend is geslaagd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1928 | | pagina 1