A OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. No. 6 DECEMBER 1926 Twaalfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement fo.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie: KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: a. Mededeelingen. i. Kantoorsluiting. 2. Opmaken jaarbalans. 3. Coupons deposito-obli- gatie's. 4. Saldobiljet per 31 Dec. 5. De jaarlijksche controle. 6. Zegeling saldo in loopende-rekening- boekjes. 7. Uitloting Deposito-obligatie's. b. Redac tioneel Gedeelte. 1. Vertegenwoordiging van Vereeni- gingen. 2. Hoe „ontdooit" men bevroren credieten? - 3. Van Heinde en Ver (Uit Pommeren). 4. Geld en Èffectenmarkt. 5. De jaarwisseling en het Dagboek. 6. Bezoekt de Ringvergaderingen. c. Uit onze Boerenleenbanken. Watersnood Maas en Waal. d. Advertentiën. MEDEDEELINGEN. Rentewijziging per 1 Jan. a.s. Vanaf t Januari a.s. zal de Centrale Bank de rente aldus berekenen: Voor depöts, dagelijks opzegbaar 33/< °/o- Bedragen die depots meer dan f 100.000.dan wordt over dit meerdere 4 °/o vergoed. Voor geld voor een jaar vast wordt 4'A vergoed, voor posten na 1 Jan. geplaatst of verlengd. De debetrente zal 5 0/0 bedragen. De Centrale stelt weder 4'ƒ2 deposito-obligatie's verkrijgbaar. Sluiting Kantoor Centrale Bank. Het Kantoor der Centrale Bank zal gesloten zijn op: Vrijdag 24 December a.s. van af 1 uur 's nam., Zaterdag 25 December a.s. (Eerste Kerstdag) en op Zaterdag 1 Januari a.s. (Nieuwjaarsdag). OPMAKEN JAARBALANS. De Kassiers der Boerenleenbanken, die hulp wenschen bij het opmaken der rekening en balans, kunnen deze van de Centrale Bank ontvangen. Zij gelieven zich dan tijdig te wenden tot de Centrale Bank (afdeeling Inspectie) bij voorkeur in het begin der; maand Januari, daar het den Inspecteurs in Januari en Februari het best gelegen komt. COUPONS DEPOSITO-OBLIGATIES. Wij verzoeken door dezen opzending der coupons onzer deposito-obligaties, welke 31 December a.s. vervallen, vóór 25 December a.s. Coupons, welke na 31 Dec. a.s. in ons bezit komen, worden op nieuwe rekening geboekt. De coupons, welke zich bevinden aan de stukken, bij- de Centrale Bank in bewaring, worden door deze van de stukken afgescheiden. Hierover behoeft dus geen bericht aan de Centrale te worden toegezonden. SALDO-BILJET PER 31 DEC. Voor zooveel noodig herinneren wij er aan, dat het saldo-biljet, hetwelk de Banken begin Januari a.s. ont vangen, slechts aangeeft het Bruto-saldo per 31 December 1926. Jaarlijksche bijdragen, abonnemen ten Raiffeisen-Bode en dergelijke posten, waarvoor de Banken per 31 Dec. worden gedebiteerd, zijn dan nog niet geboekt; die posten vindt men later op de rekening courant vermeld, welke vanwege de Centrale wordt toe gezonden. Voorts merken wij op, dat uitgelote obligatiën en ver vallen coupons, welke voor 31 Dec. in ons bezit zijn, wel in het credit der rekening worden geboekt, en dus wel in de bruto-saldi begrepen zijn. Het blijkt ons meermalen dat sommige kassiers met precies weten welke posten door ons in het oude of in het nieuwe jaar geboekt worden. Zij denken dan dat dit bepaald wordt door den valuta-datum. Er bestaat b.v. op het desbetreffend bewijs val. 2 Januari en dan meenen zij, dat wij dus dien post in het nieuwe jaar boeken. Dit is evenwel niet juist. Om te bepalen op welken dag een post door ons is geboekt moet men letten op den datum van dit stuk en niet op den valuta-dag, die alleen op de rente-bereke ning betrekking heeft. Wanneer de Centrale op 31 Dec. a.s. eene geldzending ontvangt, zendt zij de betrokken Bank daarvoor een depot.-bewijs, gedateerd 31 Dec. 1926, met valuta 3 Januari 1927. De boeking daarvan is dus nog in 1926 geschied. DE JAARLIJKSCHE CONTRöLE. De jaarwisseling staat weer voor de deur en daarmede de verschillende werkzaamheden, die met het verschei den van het oude jaar samenhangen. Wij vreezen geen tegenspraak als wij zeggen, dat de jaarlijksche controle tot een der voornaamste van die werkzaamheden behoort. Wij hebben als elk jaar ook nu weder aan alle Direc teuren der Locale Banken de vragenlijst en de noodige contrólestaten toegezonden met een korte toelichting. Wij bevelen de besturen aan, alvorens tot het nemen der maatregelen voor de controle over te gaan, de vragen lijst en toelichting eerst goed te lezen, om dan de con tróle te voeren overeenkomstig de gegeven wenken. Reeds meermalen hebben wij gezegd, dat wij de zoo nauwkeurig mogelijke opvolging onzer wenken niet wen schen, omdat wij ons eigen voorstel zoo hoog schatten, maar, oriidat de practijk ons geleerd heeft, dat de controle wil zij werkelijk doeltreffend zijn, behoort te geschieden op de door ons aangegeven wijze, welke in de practijk reeds bij meerdere Boerenleenbanken zoo uitstekend voldeed. Wij doen daarom langs dezen weg nog eens een ernstig beroep op aller medewerking, om een zoo doeltreffend mogelijke controle te doen plaats hebben.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1