Jl OFFICIEEL ORGAAN VAN DE J» COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK - TE UTRECHT. - HET DOOR DE CENTRALE GEOPEND CREDIET. No. 5 NOVEMBER 1926 Twaalfde Jaargang DE RAIFFEISEN-BODE Verschijnt den eersten van iedere maand. Abonnement f 0.50 per jaar. Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie KR. NIEUWE GRACHT 19 UTRECHT. Tel. Interc. No. 15867. INHOUD: I. Mededeeling. - II. Redactioneel ge deelte. a. Het door de Centrale Bank geopend crediet. b. Ringvergaderingen. c. De afzonderlijke Spaarbank en het Handelsregister, d. Aflossing hypotheken, e. Van Heinde en Ver. f. Geld- en Effectenmarkt. -III. Uit onze Boerenleenbanken. Opgave Watersnood Maas en Waal. - IV. Overgenomen. Coöperatieleed. V. Ad- vertentiën. MEDEDEELING. Rentewijziging per 1 Jan. a.s. Vanaf i Januari zal de Centrale Bank de rente aldus berekenen Voor depóts, dagelijks opzegbaar 38/4 0/0. Bedragen die depóts meer dan f 100.000.dan wordt over dit meerdere 4 0/0 vergoed. Voor geld voor een jaar vast wordt 41/4 o/0 vergoed, voor posten na 1 Jan. geplaatst of verlengd. De Centrale stelt vanaf heden 41/2 o/0 deposito-obliga- tie's verkrijgbaar. REDACTIONEEL GEDEELTE. Het door de Centrale Bank aan hare Boerenleenbanken geopend crediet moet in het juiste licht worden be schouwd, n.1. hoofdzakelijk en welhaast uitsluitend om aan onvoorziene opvraging van spaargelden en depóts te kunnen voldoen. Het is een achterdeur, die alleen geopend moet worden, als inderdaad de noodzakelijkheid dat gebiedend voorschrijft. Het is een verblijdend verschijnsel te mogen opmerken, dat onze Boerenleenbanken ook in de practijk voldoende van deze opvatting zijn doordrongen. Vroeger was er nog wel eens een bank, die aldus redeneerde: Ik heb zooveel spaargeld, daarbij opgeteld het crediet, door de Centrale toegekend, maakt zooveel. Ik heb dus, dat was de conclusie, dat totaal te mijner beschikking om het uit te zetten. Hoe onjuist deze meening was, hebben wij die banken toen kunnen uiteenzetten en haar van de onjuistheid van dat standpunt kunnen overtuigen. Het is een jaarlijks terugkeerend verschijnsel, dat in de maanden April en Mei veel geld noodig is en dus spaargelden worden opgevraagd of wel toegestane cre- dieten worden aangesproken. Dit is zeer begrijpelijk; immers werken in dien tijd verschillende factoren samen, waardoor de landbouw dan tijdelijk over groote bedragen beschikken moet. Aan die geldbehoefte moet natuurlijk worden voldaan en kan ook worden voldaan. De practijk is daar, om dit te bewijzen. De Banken, welke over veel spaargeld beschikken, steunen door het overschot dezer bedragen aan de Cen trale te zenden hare zusterinstellingen, die dan over ere diet moeten beschikken. Zij steunen op deze wijze het geheele coöperatief land bouwcrediet en doen dit goed functioneeren. En die goede functioneering is het belang van alle Banken, ook voor die, welke zelve geen crediet der Centrale behoeven. Men' vergete nooit, dat de Centrale niet is eene afzon derlijke bankinstelling, maar het eigen lichaam der Boe renleenbanken zelve. Daarvan, zoo mogelijk, onze leden nog meer te door dringen, is en blijft onze taak. DE RINGVERGADERINGEN. He: doet ons steeds veel genoegen, te mogen consta- teeren, welk groot nut de Ringorganisatie met zich mede brengt. Zij versterkt steeds en bij voortduring den band der saamhoorigheid van onze Banken onderling en van deze met de Centrale Bank. Bovendien wordt daardoor de gelegenheid geboden, de verschillende onderwerpen rus tig onder de oogen te zien en betreft het punten voor de agenda der Algemeene Vergadering, de behandeling hiervan wordt wel zeer vereenvoudigd en vergemakke lijkt, doordat de Banken door haar vertegenwoordiger ter Centrale Ringvergadering zijn voorgelicht. Wat eene kostelijke gelegenheid is het ook voor de Centrale Bank, om op de hoogte te blijven van hetgeen in de organisatie leeft en waar mogelijk ook haar nut Volgens de Coöperatie-wet zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hun opgedragen taak. Zij worden daarbij geacht kennis te hebben gekregen van al dat gene, wat hun bij een richtige waarneming hunner betrekking niet onbekend zou zijn gebleven. Hieronder" zegt de „Practische Handleiding bij de Wet op de Coöp. Vereenigingen" van Mr. Gezelle Meerburg c.s., „vallen accountantsrapporten, inspectie rapporten, e.d. Het is dus voor bestuurders van groot belang, dat zij de wenken, in dergelijke rapporten ver meld, opvolgen, althans nauwgezet overwegen."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 1